HEAL DSpace

"Κατοικώντας" τον πολιτισμό των αρχαίων Κυκλάδων

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Παναγιωτοπούλου, Ελένη el
dc.contributor.author Γιώτα, Κατερίνα el
dc.contributor.author Panagiotopoulou, Eleni en
dc.contributor.author Giota, Katerina en
dc.date.accessioned 2020-05-18T07:49:55Z
dc.date.available 2020-05-18T07:49:55Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/50597
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.18295
dc.rights Default License
dc.subject Κέρος el
dc.subject Εγκαταστάσεις αρχαιολόγων el
dc.subject Μουσείο el
dc.subject Δασκαλιό el
dc.subject Άνω Κουφονήσι el
dc.subject Ano Koufonisi en
dc.subject Keros en
dc.subject Daskalio en
dc.subject Museum en
dc.subject Archeological facilities en
dc.title "Κατοικώντας" τον πολιτισμό των αρχαίων Κυκλάδων el
dc.title "Inhabiting" the culture of ancient Cyclades en
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Αρχιτεκτονική el
heal.classification Τοπιακός σχεδιασμός el
heal.classification Architecture en
heal.classification Landscape Design en
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2020-02-17
heal.abstract _Από τα σημαντικότερα γνωστά κέντρα του αρχαίου πολιτισμού στο Αιγαίο είναι οι Κυκλάδες, η Μινωική Κρήτη και μεταγενέστερα αυτών η Δήλος. Οι αρχαιολογικές έρευνες σε σχέση με τον κυκλαδικό πολιτισμό από αρχαιολογικές σχολές ανά τον κόσμο, έχουν προσανατολιστεί τα τελευταία χρόνια στο νησί της Κέρου, καθώς οι ανασκαφές και τα ευρήματα έχουν εντείνει το ενδιαφέρον των αρχαιολόγων, δίνοντας σημαντικές πληροφορίες για την δομή του κυκλαδικού πολιτισμού κατά την Πρώιμη εποχή του Χαλκού (3η χιλιετία). _Οι αρχαιολογικές αποστολές που εργάζονται στην Κέρο, διαμένουν για ένα μεγάλο διάστημα, στο Άνω Κουφονήσι. Συνομιλώντας με τους αρχαιολόγους της αποστολής του πανεπιστημίου της Κύπρου το 2018, μας σημειώθηκε η ανάγκη τους για χώρους διαμονής, εργασίας και έκθεσης των ευρημάτων. Αυτές οι ανάγκες, σε συνδυασμό, με την σημασία της Κέρου για την αρχαιολογική μελέτη ως προς τον Κυκλαδικό Πολιτισμό ανά τον κόσμο, μας ώθησαν στο να προσπαθήσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες των αρχαιολογικών αποστολών και να τονίσουμε την σημασία της Κέρου μέσω ενός σχεδιασμού που θα αναδεικνύει ένα νέο πάλι κέντρο για την τωρινή εποχή. _Αυτό λοιπόν που προσπαθούμε να πούμε με την διπλωματική αυτή είναι ότι οι Κυκλάδες δεν είναι ένας τυχαίος τόπος, αλλά αποτελεί ένα κεντρικό ιστορικό αρχαιολογικό πεδίο, σημαντικό για το σύνολο του παγκοσμίου πολιτισμού, και ότι η Κέρος μολονότι αυτή την στιγμή είναι μια περίπου άγνωστη περιοχή για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού αποτελεί επίσης ένα σημαντικό αρχαιολογικό πεδίο. Ταυτόχρονα προσπαθούμε στο Άνω Κουφονήσι, που επίσης είναι μειωμένης γνώσης για τον ελληνικό πληθυσμό, να εγκαταστήσουμε ένα αντίστοιχο αρχαιολογικό κέντρο με αναφορές προς την Κέρο και καθώς η πιθανή του έκταση να υπερέβαινε τους όρους ένταξης του τοπίου, προσπαθούμε να το ενσωματώσουμε στο ανάγλυφο του εδάφους για να μπορέσουμε να συσχετίσουμε αφενός το μέγεθος της σημασίας του χώρου, των Κυκλάδων δηλαδή, με το μέγεθος των εγκαταστάσεων που αναφέρονται σε αυτόν, ο οποίος ταιριάζει στο μέγεθος της σημασίας της Κέρου και των Κυκλάδων, μαζί με την απαίτηση να έχουμε μια παρέμβαση στο τοπίο εμφανώς μειωμένη. Εξ ου και αποτελεί ένα κτίριο το οποίο, όπως θα δείτε στην συνέχεια, αναδύεται από το περιβάλλον. _Έτσι λοιπόν, την υπερτοπική σημασία και την ιερότητα που κατείχε η Κέρος στην Αρχαιότητα, σε συνδυασμό με την ιστορική και αρχαιολογική ιερότητα που φέρει σήμερα, επιδιώκουμε να την διατηρήσουμε και να την προβάλουμε στο Άνω Κουφονήσι. Προσπαθούμε λοιπόν, να χρησιμοποιήσουμε το Άνω Κουφονήσι σαν μια εστία αναφοράς στην σημασία της Κέρου και των Κυκλάδων και να εντάξουμε μια κατασκευή, αλλοιώνοντας κατά δυνατόν ελάχιστα το ανάγλυφο του νησιού. Επιχειρούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο πάλι κέντρο, το οποίο πέρα από τις εργασίες που πραγματοποιούν οι αρχαιολόγοι των αποστολών, φιλοξενεί και την κοινωνική και καθημερινή τους ζωή για αρκετά μεγάλα διαστήματα μέσα στο χρόνο. Πέρα όμως από τους αρχαιολόγους, ο όποιος επισκέπτης, θα φτάνει σε ένα σημείο στο οποίο θα υπάρχουν οι απαιτούμενοι χώροι υποδοχής και μουσειακής αναφοράς στην Κέρο και στις Κυκλάδες και θα αποκτά την γνώση για την ιστορική σημασία του τόπου στον οποίο βρίσκεται. el
heal.abstract The most famous centers of ancient civilization in the Aegean, are the Cyclades, the Minoan Crete and later of all Delos. Archaeological investigations of Cycladic culture by archaeological universities around the world, have been focused in recent years on the island of Keros, as excavations and findings have intensified the interest of archaeologists, providing important information on the structure of Cycladic culture during the Early Bronze Age (3rd millennium) Archaeological expeditions working in Keros and Daskalio, stay for a long period of Autumn (3 times a year for 3 weeks) in Ano Koufonissi, due to its close relationship with Keros. Chatting with the archaeologists of the mission of the University of Cyprus in 2018 and with the mission's leader archaeologist and professor Evi Margaritis, we were aware of their needs for places of residence, work and exhibitions of the findings. These needs, which were communicated to us, in conjunction with the importance of Keros for archaeological study of Cycladic culture around the world, prompted us to try to meet the needs of archaeological missions and to emphasize the importance of Keros and Daskalio, through an architectural design that will highlight a new center again for the present era. So what we are trying to say with this thesis, is that the Cyclades is not a random place, but a central historical archaeological site, important for the worldwide civilization, and that Keros, though at the moment is a relatively unknown area for most people, is also an important archaeological site. At the same time, we are trying, on an island which is also less knowledgeable, to establish an archaeological center with references to Keros, and, as its possible extent exceeds the conditions of integration, we are trying to integrate it into the landscape in order to be able to correlate on the one hand the magnitude of the importance of space, that is to say, the size of the facilities referred to Keros, which corresponds to the magnitude of the Importance of Keros and the Cyclades, and at the same time to have an intervention in the landscape markedly reduced. Hence it is a building which, as you will see, emerges from the environment. en
heal.advisorName Μωραΐτης, Κωνσταντίνος el
heal.advisorName Moraitis, Konstantinos en
heal.academicPublisher Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record