HEAL DSpace

Συλλογικές μορφές κατοίκησης: η περίπτωση του cohousing

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ρέτσα, Αντιγόνη
dc.contributor.author Retsa, Antigoni
dc.date.accessioned 2020-07-20T08:07:12Z
dc.date.available 2020-07-20T08:07:12Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/50894
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.18592
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Συλλογική κατοίκηση el
dc.subject Εμπρόθετες κοινότητες el
dc.subject Κατοίκηση el
dc.subject Collective housing en
dc.subject Cohousing en
dc.subject Intentional communities en
dc.subject Housing en
dc.title Συλλογικές μορφές κατοίκησης: η περίπτωση του cohousing el
dc.title Collective forms of living: the case of cohousing en
dc.type Διάλεξη
heal.type learningMaterial el
heal.classification Αρχιτεκτονική el
heal.classification Housing, Cooperative en
heal.language el el
heal.access campus el
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2020-02-13
heal.abstract Η παρούσα εργασία μελετά το cohousing ως εναλλακτικό μοντέλο κατοίκησης όπως αυτό παρουσιάζεται στη σχετική βιβλιογραφία εστιάζοντας κυρίως στα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της Ευρώπης και με κάποιες αναφορές από την εμπειρία των ΗΠΑ. Το δικαίωμα στην κατοικία πέρα από κερδοσκοπικές λογικές και τα κινήματα που μάχονται γι΄αυτό δημιουργούν το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται το cohousing ως εναλλακτικό μοντέλο κατοίκησης. Η εργασία θίγει το ζήτημα της κοινότητας και μετά από μια συνοπτική περιγραφή των διαφορετικών μορφών συλλογικής κατοίκησης, τοποθετεί το cohousing ανάμεσα τους και κάνει μια απόπειρα να το ορίσει. Γίνεται μια ιστορική αναφορά σε παλαιότερα μοντέλα από τα οποία δέχτηκε επιρροές και περιγράφονται οι συγκυρίες μέσα από τις οποίες αναδύεται. Στη συνέχεια δίνεται έμφαση στα επιμέρους χαρακτηριστικά του, τα κίνητρα και τις επιδιώξεις των κατοίκων, τις διάφορες μορφές που μπορεί να πάρει καθώς και τις σχεδιαστικές αρχές που ακολουθεί. Μέσα από την αναλυτική περιγραφή του μοντέλου προκύπτουν ορισμένα κρίσιμα ζητήματα που απαιτούν προσοχή και για τα οποία έχει λάβει ισχυρή κριτική. Μελετώνται οι τρόποι υλοποίησης του cohousing όπως προκύπτουν από τη βιβλιογραφία και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο θεσμικό πλαίσιο που μπορεί να ενταχθεί και τους πιθανούς τρόπους χρηματοδότησης του. Μέσα από την μελέτη παραδειγμάτων από διαφορετικά κοινωνικά και οικονομικά πλαίσια, θίγονται πολλά ζητήματα σε σχέση με το cohousing και σκιαγραφείται η καθημερινή ζωή των κατοίκων. Τέλος γίνεται μια αποτίμηση του cohousing ως μια ρεαλιστική εναλλακτική στέγασης, και συνοψίζονται οι δυνατότητες αλλά και τα όρια του. el
heal.abstract The present study investigates cohousing as an alternative housing form, as presented in the relevant literature, focusing mainly on the socio-economic sphere of Europe with remarks from the USA. The right in housing beyond profit and the movements fighting for it create a broader context, in which cohousing belongs to as an alternative housing model. This study discusses the concept of community and, following a brief description of the different forms of collective housing, sets cohousing among them and attempts to define it. The housing models through time that promote more collective ways of living and have shaped cohousing are introduced and the conditions that led to the emerging of cohousing are described. Following, an emphasis is given on the specific features of cohousing, the motives and pursuits of residents, as well as its different types and design principles. Through the extensive description of the model, certain critical issues arise that should be regarded and for which the model has received strong criticism. Based on literature, the implementation forms of cohousing are assessed with an emphasis on the institutional framework that can be integrated into and the potential means for its funding. The case studies from different social and economic systems included in this study, bring up issues related to cohousing and give insights into the everyday life of residents. To conclude, cohousing is assessed as a realistic alternative to the mainstream housing with remarks regarding its potential and limitations. en
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα