HEAL DSpace

Εφαρμογή για συλλογή μετρήσεων κατανάλωσης σε Data Center

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Χίος, Δημήτριος el
dc.contributor.author Chios, Dimitrios en
dc.date.accessioned 2020-09-01T09:49:45Z
dc.date.available 2020-09-01T09:49:45Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/51041
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.18739
dc.rights Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/ *
dc.subject Ενεργειακή βελτιστοποίηση el
dc.subject Δεδομένα χρονοσειρών el
dc.subject Ανάλυση δεδομένων el
dc.subject Μοντέλα ενεργειακής πρόβλεψης el
dc.subject Monitoring en
dc.subject Network traffic en
dc.subject VΜ placement en
dc.title Εφαρμογή για συλλογή μετρήσεων κατανάλωσης σε Data Center el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Κέντρα δεδομένων el
heal.language el
heal.language en
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2020-02-26
heal.abstract Η ραγδαία ανάπτυξη τεχνολογιών NFV (Network FunctionsVirtualization) και η εισαγωγή του 5G, σε συνδυασμό με τη ζήτηση για παροχή υπολογιστικής ισχύος ως υπηρεσία μέσω του διαδικτύου (Cloud computing), αναμένεται να αυξήσουν το πλήθος και το μέγεθος των Data Center των παροχών υπηρεσιών. Παράλληλα, αναμένεται το σύνολο των ροών εργασίας παραδοσιακών υπηρεσιών πληροφορικής να εκτελούνται σε κεντρικές υποδομές Data Center. Ως αποτέλεσμα αναμένεται να αυξηθεί η συνολική κατανάλωση ενέργειας και κατ’ επέκταση το συνολικό κόστος λειτουργίας. Καθώς, όμως, ο εξοπλισμός συνεχίζει να αυξάνεται σε μέγεθος και πολυπλοκότητα, αυξάνεται ο όγκος και η ταχύτητα των λειτουργικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτόν. Κάτω από αυτές τις συνθήκες φαίνεται να είναι επιτακτική ανάγκη η δημιουργία νέων μηχανισμών και τεχνολογιών για τη συνεχή συγκέντρωση, αποθήκευση και ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται με την ενεργειακή κατανάλωση και το ποσοστό χρησιμοποίησης των διαθέσιμων πόρων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο από ετερόκλητες και κατανεμημένες πηγές χωρίς να επηρεάζονται οι κεντρικές λειτουργίες και η αξιοποίηση των πόρων των Data Center. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός συστήματος συλλογής και διανομής των προαναφερθέντων μετρήσεων, αποθήκευσης τους σε βάση δεδομένων κατάλληλη για τη διαχείριση χρονοσειρών καθώς και απεικόνισης τους, τα όποια βασίζονται σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή και αξιολόγηση ενός μοντέλου βελτιστοποίησης ενεργειακής κατανάλωσης. Οι μετρήσεις προέρχονται από ένα πλήθος διαφόρων συσκευών (εξυπηρετητές, δικτυακές συσκευές, αισθητήρες και λοιπά) του εργαστηρίου Δικτύων Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε διάφορα σενάρια χρήσης. el
heal.abstract The rapid development of NFV (Network FunctionsVirtualization) technologies and the introduction of 5G, coupled with the demand for cloud computing, are expected to increase the number and size of service providers' Data Centers. At the same time, it is expected that all traditional IT services workflows will be implemented in central Data Center infrastructures. As a result, it is expected that their total energy consumption and thus their overall operating costs will increase. However, as equipment continues to grow in size and complexity, the volume and speed of the operational data associated with it increases. Under these conditions, it seems imperative to create new mechanisms and technologies for the continuous collection, storage and analysis of energy consumption data and the rate of utilization of available resources in near real time by heterogeneous and distributed sources without affecting centralized operations and utilization of Data Center resources. This thesis will design and implement a system for collecting and distributing the above measurements, storing them in a database suitable for time series management and displaying them, which will be based on open source software. This data will be used to implement and evaluate an energy consumption optimization model. The measurements will come from a multitude of different devices (servers, web devices, sensors, etc.) in the laboratory environment of the Computer Network Laboratory of the ECE School of the NTUA, in various usage scenarios. en
heal.advisorName Συκάς, Ευστάθιος el
heal.committeeMemberName Αναγνώστου, Μιλτιάδης el
heal.committeeMemberName Ρουσσάκη, Ιωάννα el
heal.committeeMemberName Συκάς, Ευστάθιος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής. Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 95 σ.
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα