HEAL DSpace

Ανάπτυξη αυτοματοποιημένου αλγορίθμου για τον εντοπισμό ακμών σε νέφη σημείων

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Σκέντζος, Ορφέας el
dc.contributor.author Skentzos, Orfeas en
dc.date.accessioned 2020-09-22T10:11:09Z
dc.date.available 2020-09-22T10:11:09Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/51122
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.18820
dc.rights Default License
dc.subject Επεξεργασία εικόνας el
dc.subject Ανίχνευση ακμών el
dc.subject Νέφη σημείων el
dc.subject Δομή προερχόμενη από κίνηση el
dc.subject Πολιτιστική κληρονομιά el
dc.subject Image en
dc.subject Edge detection en
dc.subject Point clouds en
dc.subject Structure from motion en
dc.subject Cultural heritage en
dc.title Ανάπτυξη αυτοματοποιημένου αλγορίθμου για τον εντοπισμό ακμών σε νέφη σημείων el
dc.title.alternative Automated edge detection algorithm for point clouds using Photogrammetry en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Φωτογραμμετρία el
heal.classification Photogrammetry en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2020-07-20
heal.abstract Η ερμηνεία των περιεχόμενων στοιχείων μιας εικόνας είναι το κυριότερο αντικείμενο στον κλάδο της Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνων και της Όρασης Υπολογιστών. Μία εικόνα, ουσιαστικά αποτελείται από ένα σύμπλεγμα ακμών, δηλαδή έντονων ασυνεχειών που συναντώνται σε αυτήν. Ο ακριβής εντοπισμός των συγκεκριμένων ασυνεχειών, είναι και το πρωταρχικό στάδιο για την κατάτμηση της εικόνας και κατ’ επέκταση την ερμηνεία και την σημασιολογική απόδοση των στοιχείων που αυτή απεικονίζει. Στα πλαίσια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται μια μελέτη των σύγχρονων και επικρατέστερων μεθόδων εντοπισμού ακμών, οι οποίες προσφέρονται για αντικείμενα μελέτης, όπως είναι οι ανθρώπινες κατασκευές και, κυρίως, πολύπλοκες επιφάνειες αυτών, οι οποίες περιέχουν μεγάλη αρχιτεκτονική πληροφορία που, πολύ συχνά, πρέπει να καταγραφεί με μεγάλη ακρίβεια και λεπτομέρεια. Στο πρώτο σκέλος, σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα αυτόματης εξαγωγής και αποθήκευσης των ακμών, για μεγάλα σύνολα εικόνων στο λογισμικό MATLAB, με το κατάλληλο παραγόμενο αποτέλεσμα για το εκάστοτε αντικείμενο μελέτης. Στο δεύτερο σκέλος, στόχος είναι, η αξιοποίηση αυτής της σημασιολογικής πληροφορίας για τις ακμές των δισδιάστατων εικόνων, στη διαδικασία παραγωγής τρισδιάστατων ακανόνιστων νεφών σημείων, ώστε κατ’ επέκταση να απομονωθεί η πληροφορία που δίνεται από αυτές. Με άλλα λόγια, το παραγόμενο νέφος, θα περιέχει σημεία ενδιαφέροντος, δηλαδή σημεία που αποτελούν αποκλειστικά ακμές. Τέλος, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να γίνει χρήση της πληροφορίας των παραγόμενων νεφών σημείων-ακμών, ώστε να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία διανυσματικής απόδοσής τους από άλλα λογισμικά, και κατ’ επέκταση η εξαγωγή του περιγράμματος που χαρακτηρίζει τα αντικείμενα μελέτης και το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο τόσο σε περιβάλλοντα δισδιάστατης σχεδίασης CAD, αλλά και σε τρισδιάστατες εφαρμογές όπως τη Μοντελοποίηση Πληροφοριών Κτιρίων (Building Information Modeling). el
heal.abstract The interpretation of the elements of an image is the main subject in the field of Digital Image Processing and Computer Vision. An image essentially consists of a cluster of edges, that is, the intense discontinuities encountered in it. Accurate localization of these discontinuities is also the primary stage in image segmentation and, consequently, the interpretation and semantic rendering of the content it depicts. As part of the thesis, a study of modern and predominant methods of edge detection is carried out, which thrive on study objects such as human constructions and, in particular, their complex surfaces, which contain great architectural information that very often must be recorded with high accuracy and detail. In the first part, the goal is to create an automated edge extraction and storage program for large image datasets in MATLAB software, that will potentially prosper in this subject area. In the second part, the aim is to use this semantic information for the edges of two-dimensional images, in the process of producing three-dimensional unorganized point clouds, in order to isolate the information given by them. In other words, the cloud produced will contain points of interest, thus points that are exclusively edges. Finally, the possibility of using the information of the generated clouds will be examined, in order to automate the process of vector mapping from different software packages and consequently the production of the outline plan, as it would be reflected in a 2D CAD environment or even in 3D applications such as BIM modeling. en
heal.advisorName Γεωργόπουλος, Ανδρέας el
heal.advisorName Georgopoulos, Andreas en
heal.committeeMemberName Ιωαννίδης, Χαράλαμπος el
heal.committeeMemberName Ioannidis, Charalabos en
heal.committeeMemberName Δουλάμης, Αναστάσιος el
heal.committeeMemberName Doulamis, Anastasios en
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας. Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 95 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record