HEAL DSpace

Ανάπτυξη διαλειτουργικής πλατφόρμας σύνδεσης ΒΙΜ & GIS 3D δεδομένων διαχείρισης γης

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ανδριανέση, Δήμητρα-Ευσταθία el
dc.contributor.author Andrianesi, Dimitra-Efstathia en
dc.date.accessioned 2020-09-30T08:54:13Z
dc.date.available 2020-09-30T08:54:13Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/51221
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.18919
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Γεωπληροφορική” el
dc.rights Default License
dc.subject BIM el
dc.subject GIS el
dc.subject IFC el
dc.subject Διαλειτουργικότητα el
dc.subject 3D Κτηματολογική πληροφορία el
dc.title Ανάπτυξη διαλειτουργικής πλατφόρμας σύνδεσης ΒΙΜ & GIS 3D δεδομένων διαχείρισης γης el
heal.type masterThesis
heal.classification Κτηματολόγιο el
heal.classification ΒΙΜ el
heal.classification GIS el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2020-02-21
heal.abstract Η ραγδαία και συχνά απρογραμμάτιστη ανάπτυξη των πόλεων που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος αλλά και του περιαστικού χώρου, οδηγώντας σε έντονη χρήση της γης. Η τάση αυτή που επικρατεί παγκοσμίως πυροδοτεί νέες ανάγκες για βιώσιμη ανάπτυξη προκειμένου να διασφαλίζεται και να προστατεύεται η ιδιοκτησία της γης. Κάθε οργανωμένη μορφή ανθρώπινης κοινωνίας πρέπει να φροντίζει τα ζητήματα της γης για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξής της. Επομένως, η ανάγκη για συνεχή και ορθή πληροφόρηση σχετικά με τα σύνθετα δικαιώματα, περιορισμούς και ευθύνες (Rights, Restrictions & Responsibilities, RRR) που αναπτύσσονται στους τρισδιάστατους αυτούς χώρους κρίνεται αναγκαία. Μεταξύ των τριών βασικών πυλώνων της βιώσιμης ανάπτυξης (οικονομικός, κοινωνικός και περιβαλλοντικός) εμφανίζεται ένα νέο επίκεντρο, η διασφάλιση της ιδιοκτησιακής περιουσίας. Επομένως, ερχόμενοι αντιμέτωποι με τις νέες προκλήσεις της αστικής βιωσιμότητας απαιτείται μία μέθοδος οργάνωσης και διοίκησης των πόλεων βασισμένη στην τρισδιάστατη (3D) πληροφορία μέσω ενσωματωμένων συστημάτων διαχείρισης γης, κτηριακού όγκου και του ευρύτερου αστικού περιβάλλοντος. Τα μοντέλα κτηριακής πληροφορίας (Building Information Models, BIMs) και τα συστήματα χωρικών πληροφοριών (Geographic Information Systems, GIS) συνιστούν τομείς που η σύνδεσή τους πρόκειται να παρουσιάσει πολλά πλεονεκτήματα και να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την τρισδιάστατη μοντελοποίηση των πόλεων καθώς θα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του δομημένου περιβάλλοντος. Από τη μία πλευρά, το GIS παρέχει πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον όπως αυτό υπάρχει, ενώ από την άλλη, το ΒΙΜ εστιάζει κυρίως στις πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός κτηρίου που υπάρχει μέσα στο περιβάλλον. Η μεταπτυχιακή διπλωματική αυτή εργασία πραγματεύεται την ανάπτυξη μιας διαλειτουργικής πλατφόρμας σύνδεσης ΒΙΜ & GIS 3D δεδομένων δίνοντας έμφαση στην απεικόνιση 3D κτηματολογικής πληροφορίας. Η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε στο Ο.Τ. 464 στο Χαλάνδρι ενώ η τεχνολογία ΒΙΜ εφαρμόστηκε σε μία τετραώροφη οικοδομή επί πυλωτής με εσωτερικό εξώστη στον 3ο όροφο, υπόγειο και δώμα επί της οδού Κιθαιρώνος 21, στο ίδιο Ο.Τ. el
heal.abstract The rapid development of urban areas over the last decades has led to the degradation of the city environment and the surrounding areas leading to intensive land exploitation. This reality, which exists at a global level, triggers new needs for sustainable growth and new ways to protect and ensure land property. It is of great importance, for the viable growth of every organized social structure, to take care of land ownership and land use issues in an appropriate way. Therefore, the need for continuous and valid update regarding the complex Rights, Restrictions and Responsibilities (RRRs) of land developed in the 3D urban environment, is considered necessary. Regarding urban development originating from the basic pillars of sustainable urban development (economic, social and environmental), the interest focuses on ensuring land properties. Therefore, facing these challenges, new methods in organizing and managing land properties in cities are required concdrning 3D information management through integrated systems of land administration, building mass and surrounding environment. The integration of Building Information Models (BIMs) and Geographic Information Systems (GIS) is expected to produce various advantages and play an important role in constructing 3D city models that successfully deal with every challenge presented in the urban landscape. GIS, in one hand, can provide information about the existing environment, while on the other hand, BIMs mainly focus on information regarding the development and structure of a building inside that environment. This thesis discusses the development of an integrated platform of GIS and BIM 3D data and focuses on presenting 3D cadastral information. The application developed for the purposes of the thesis exploits data of the city block 464 in the area of Chalandri, Athens, while the building used for applying BIM technology is a four-floor building at Kithaironos 21 street, in the same buildings’ block. en
heal.advisorName Δημοπούλου, Έφη el
heal.committeeMemberName Τσούλος, Λύσανδρος el
heal.committeeMemberName Φώτης, Γεώργιος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 248 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record