HEAL DSpace

Η συνεταιριστική δράση ως στοιχείο βιώσιμου αναπτυξιακού σχεδιασμου στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Καλαθάκη, Μαρία el
dc.contributor.author Kalathaki, Maria en
dc.date.accessioned 2020-10-14T10:53:18Z
dc.date.available 2020-10-14T10:53:18Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/51462
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.19160
dc.rights Default License
dc.subject Αγροτικοί συνεταιρισμοί el
dc.subject Βιώσιμη ανάπτυξη el
dc.subject Περιφέρεια Κρήτης el
dc.subject Π.Ε. Ηρακλείου el
dc.subject Αναπτυξιακό πλαίσιο el
dc.subject Εργαλεία αναπτυξιακού σχεδιασμού el
dc.subject Agricultural cooperatives en
dc.subject Sustainable development en
dc.subject Region of Crete en
dc.subject Regional unit of Heraklion en
dc.subject Developmental framework en
dc.subject Development planning tool en
dc.title Η συνεταιριστική δράση ως στοιχείο βιώσιμου αναπτυξιακού σχεδιασμου στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης el
dc.title Cooperative action as an element of sustainable development planning in the region unit of Heraklion, Crete en
dc.type Διάλεξη
heal.type learningMaterial el
heal.classification Αρχιτεκτονική el
heal.classification Regional planning -- Greece -- Crete en
heal.classification Πολεοδομία el
heal.classification Χωροταξία el
heal.language el el
heal.access campus el
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2020-09-22
heal.abstract Οι συνεταιρισμοί αποτελούν ιδιαίτερης μορφής κοινωνικοοικονομικές επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να μπορούν να διεκδικήσουν ηγετικό ρόλο στον σχεδιασμό ενός βιώσιμου αναπτυξιακού πλαισίου σε τοπική κλίμακα. Στην εργασία διερευνώνται οι λόγοι, οι προϋποθέσεις και τα μέσα με τα οποία αυτό το μοντέλο συνεργασίας μπορεί να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου Κρήτης. Σε πρώτη φάση, αναζητούνται τα σημεία τομής μεταξύ των εννοιών της συνεταιριστικής ταυτότητας και της βιωσιμότητας με σκοπό να αποδειχθεί η σχέση και συμβολή του συνεταιριστικού μοντέλου στην τοπική βιώσιμη ανάπτυξη. Στη συνέχεια, λόγω του τοπικού χαρακτήρα των συνεταιρισμών, διεξάγεται περαιτέρω έρευνα στον χώρο της περιφέρειας Κρήτης, όπου διερευνάται το σύνολο των προοπτικών, αδυναμιών και αναγκών της συνεταιριστικής της δράσης στον αγροδιατροφικό τομέα. Ως αποτέλεσμα, γίνεται αντιληπτή η έλλειψη  σχεδιασμού για την ενίσχυση των αγροτικών συνεταιρισμών στην Κρήτη τόσο στο πλαίσιο υποστήριξής τους, όσο και αξιοποίησής τους για την περιφερειακή αειφόρο ανάπτυξη. Με αφορμή όλα τα παραπάνω, η μελέτη εστιάζεται στο επίπεδο της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, για την οποία αναγνωρίζεται ένα σύνολο χωρο-κοινωνικών χαρακτηριστικών τα οποία καθορίζουν τη συνεταιριστική δράση και προτείνονται ως κριτήρια αναπτυξιακού σχεδιασμού της. Βάσει των διαφοροποιήσεων τους, διακρίνονται χωρικές ενότητες συγκέντρωσης συνεταιριστικής δράσης, για τις οποίες η έρευνα σχεδιάζει πλαίσιο  στρατηγικών κατευθύνσεων για συνεταιριστική και τοπική βιώσιμη ανάπτυξη. Η εργασία ολοκληρώνεται με συνθετικές διαπιστώσεις και πορίσματα, βάσει των επιμέρους συμπερασμάτων καθώς και με ανοικτά ερωτήματα για μελλοντική έρευνα. el
heal.abstract ooperatives are a special form of socio-economic enterprises with the result that they can claim a leading role in designing a sustainable development framework on a local scale. This paper explores the reasons, conditions and means by which this model of collaboration can contribute to the sustainable development for the regional unit of Heraklion, Crete. In the first phase, the intersections between the concepts of cooperative identity and sustainability are sought, in order to prove the relationship and contribution of the cooperative model to the local sustainable development. Afterwards, due to the local character of the cooperatives, further research is carried out in the area of ​​the region of Crete, which explores all the prospects, weaknesses and needs of its cooperative action in the agri-food sector. As a result, the lack of planning for the strengthening of agricultural cooperatives in Crete is perceived, both in terms of their support and their utilization for regional sustainable development. On the occasion of all the above, the study focuses on the level of the regional unit of Heraklion, for which a set of spatio-social characteristics that determine the cooperative action are recognized and, therefore, are proposed as criteria for its development planning. Based on their differentiations, spatial units of concentration of the cooperative action are distinguished, for which the research designs a framework of strategic directions for cooperative and local sustainable development. The paper concludes with synthetic findings and conclusions, based on the individual conclusions, as well as with open-ended questions for future research. en
heal.tableOfContents Κατάλογος Πινάκων 6 Κατάλογος Διαγραμμάτων 6 Κατάλογος Χαρτών 6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 10 Ι. Μεθοδολογική προσέγγιση 10 ΙΙ. Μεθοδολογικά εργαλεία 10 ΙΙΙ. Οργανόγραμμα 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Συνεταιρισμοί και Βιωσιμότητα 1.1 Συνεταιριστική Ταυτότητα 13 1.2 Αξίες και αρχές της συνεταιριστικής κίνησης 14 1η Αρχή: Εθελοντική και Ελεύθερη Συμμετοχή 15 2η Αρχή: Δημοκρατικός Έλεγχος από τα Μέλη 15 3η Αρχή: Οικονομική συμμετοχή των μελών 16 4η Αρχή: Αυτονομία και Ανεξαρτησία 16 5η Αρχή:Εκπαίδευση, Κατάρτιση & Πληροφόρηση 17 6η αρχή: Συνεργασία μεταξύ Συνεταιρισμών 18 7η Αρχή: Ενδιαφέρον για την κοινότητα 18 1.3 Βιωσιμότητα - Βιώσιμη ανάπτυξη 20 1.4 Κοινές αξίες και αρχές 21 1.5 Συνεταιριστική δράση ανά πυλώνα βιωσιμότητας 22 Ι. Κοινωνική Βιωσιμότητα 22 ΙΙ. Περιβαλλοντική βιωσιμότητα 23 ΙΙΙ. Οικονομική βιωσιμότητα 24 IV. Πολιτιστική βιωσιμότητα 26 1.6 Συνεταιριστικά πρότυπα στον Ελλαδικό χώρο 26 Ι. Τσελιγκάτα 26 ΙΙ. Οι Συντροφοναύτες των νησιών Ύδρας, Σπετσών, Ψαρών 27 ΙΙΙ. Η Κοινή Συντροφιά των Αμπελακίων 28 1.7 Κατευθύνσεις για συνεταιριστική και βιώσιμη ανάπτυξη 29 Ι. Διεθνής κατευθυντήριες γραμμές 29 ΙΙ. Ευρωπαϊκό στρατηγικό πλαίσιο 31 ΙΙΙ. Εθνική πολιτική 31 IV. Περιφερειακοί και τοπικοί φορείς 33 1.8 Συμπεράσματα 34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Η συνεταιριστική δράση στην περιφέρεια Κρήτης 2.1 Συνεταιριστική κρίση στην Ελλάδα του σήμερα 35 Παράγοντες παρακμής και απαξίωσης - προσπάθειες αντιμετώπισης 36 2.2 Η επιλογή της Περιφέρειας Κρήτης 37 I. Το συνεταιριστικό μοντέλο στην Κρήτη: οι συσχετίσεις με τον πρωτογενή τομέα 38 II. Πρωτογενής τομέας της Κρήτης 39 III. Η χωρική διάρθρωση της Περιφέρειας Κρήτης 42 2.3 Συνεταιριστική δράση στην περιφέρεια Κρήτης 43 Ι. Χωρική διάρθρωση ενεργών αγροτικών συνεταιρισμών 43 ΙΙ. Αδυναμίες/ ζητήματα των συνεταιρισμών της περιφέρειας Κρήτης 44 α. Ιδιαιτερότητες κρητικής γης 44 β. Χαρακτηριστικά αγροτικού πληθυσμού της Κρήτης: μετακινήσεις, μεταβολές στην απασχόληση, ηλικιακές ομάδες και μορφωτικό επίπεδο πληθυσμού 45 γ. Απουσία συνεταιριστικού πνεύματος 48 δ. Προσκόλληση σε παραδοσιακές καλλιέργειες 48 ε. Θέση μεταποίησης - δίκτυα διακλαδικών σχέσεων 49 2.4 Αναπτυξιακό πλαίσιο συνεταιρισμών Π.Ε. Κρήτης 50 I. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 50 II. Στρατηγικές συνεταιριστικής ανάπτυξης 51 2.5 Συμπεράσματα 52 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου: συνεταιριστικές δράσεις- αναπτυξιακός σχεδιασμός 3.1 Η επιλογή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 53 3.2 Συνεταιριστική δράση στην Π.Ε. Ηρακλείου 54 Ι. Ενεργοί Αγροτικοί συνεταιρισμοί Π.Ε. Ηρακλείου 54 ΙΙ. Αναπτυξιακή Ηρακλείου 55 3.3 Ιεράρχηση χαρακτηριστικών: Κριτήρια σχεδιασμού για την ανάπτυξη αγροτικών συνεταιρισμών 56 Ι. Φυσικά χαρακτηριστικά 56 α. Γεωργική γη - νερό 56 β. Το μικροκλίμα 57 ΙΙ. Κοινωνικά χαρακτηριστικά 57 α. Απασχόληση πληθυσμού στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα 57 β. Αριθμός και μορφωτικό επίπεδο πληθυσμού 58 ΙΙΙ.Οικιστικά χαρακτηριστικά και χωρική διάρθρωση 58 α. Πυκνότητα και μέγεθος αγροτικών οικισμών 59 β. Σύνδεση και προσβάσεις οικισμών 60 3.4.Η εξέταση/εφαρμογή των κριτηρίων ανάπτυξης συνεταιριστικής δράσης στην Π.Ε. Ηρακλείου 62 Ι. Φυσικά χαρακτηριστικά 62 ΙΙ. Κοινωνικά χαρακτηριστικά 66 ΙΙΙ. Οικιστικά χαρακτηριστικά και χωρική διάρθρωση 69 Διαπιστώσεις - Συνθετικά συμπεράσματα Συνεταιριστικά σύνολα ανά χωρική ενότητα Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου: - πλαίσιο αναπτυξιακών στρατηγικών 72 Ι. Χωρική ενότητα Α 73 ΙΙ. Χωρική Ενότητα Β 73 ΙΙΙ. Χωρική Ενότητα Γ 73 VI. Χωρική Ενότητα Δ 74 V. Χωρική Ενότητα Ε 74 VI. Χωρική Ενότητα ΣΤ 74 Εν κατακλείδι... 75 Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα 77 Αναφορές - Πηγές 78 el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record