HEAL DSpace

Παραγωγικά συστήματα και οι χωρικές τους προεκτάσεις: η περίπτωση της Volvo

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Βλαχοκυριάκου, Γεωργία Αιμιλία el
dc.contributor.author Vlachokyriakou, Georgia Emilia en
dc.date.accessioned 2020-10-19T09:51:09Z
dc.date.available 2020-10-19T09:51:09Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/51518
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.19216
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Παραγωγικά Συστήματα el
dc.subject Εργοστάσιο el
dc.subject Φορντισμός el
dc.subject Μεταφορντισμός el
dc.subject Volvo en
dc.subject Torslanda en
dc.subject Kalmar en
dc.subject Uddevalla en
dc.subject Production systems en
dc.subject Industrial buildings en
dc.subject Fordism en
dc.subject Post-fordism en
dc.title Παραγωγικά συστήματα και οι χωρικές τους προεκτάσεις: η περίπτωση της Volvo el
dc.title Production systems and their spatial implications: the Volvo case en
dc.type Διάλεξη
heal.type learningMaterial el
heal.classification Βιομηχανική αρχιτεκτονική el
heal.classification Industrial buildings en
heal.language el el
heal.access campus el
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2020-10-02
heal.abstract Από την ανάπτυξή του ο κτιριακός τύπος του εργοστασίου αποτέλεσε αντικείμενο κοινωνικής και πολιτιστικής αντιπαράθεσης. Από τη μία ενσάρκωνε στην ίδια του τη δομή τις τεχνολογικές εξελίξεις της εκάστοτε περιόδου και από την άλλη ήταν συνυ-φασμένο με απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και καταπιεστικά ιεραρχικά συστήματα οργάνωσης. Ιστορικά, παρότι ο συγκεκριμένος τύπος διαθέτει αρκετά σπουδαία αρχιτεκτονήματα, που επηρέασαν συνολικά το σχεδιασμό, από τον 20ο αι. και μετά τα περισσότερα παραδείγματα παρουσιάζονται αυστηρά με μία συγκεκριμένη δομή. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης διερευνήθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό βιομηχανικών κτιρίων με αυξημένες λειτουργικές απαιτήσεις, μέσα από την ανάλυση τριών εργο-στασίων της αυτοκινητοβιομηχανίας, που είναι ενδεικτικά της εφαρμογής και του μετασχηματισμού της προαναφερθείσας τάσης. Από τα πολλά σημαντικά εργοστάσια του τομέα επιλέχθηκε η ανάλυση τριών μονάδων συναρμολόγησης της εταιρείας Volvo, του κτίριο Torslanda, που ανήκει στην αναφερόμενη τυπολογία, και των καινοτόμων εργοστασίων Kalmar και Uddevalla. Μέσα από την ανάλυση τους επιδιώχθηκε ο εντοπισμός των στοιχείων που επηρεάζουν το σχεδιασμό και των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη ενός ανθρωποκεντρικού, αποτελεσματικού εργο-στασίου, με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. el
heal.abstract Since its development, the building type of factory has been the subject of social and cultural controversy. On one side it embodied in its structure the technological developments of each period, and on the other side, it was tied with inhumane working conditions and oppressive hierarchical systems of organization. Historically, although this type showcases a lot of important architectural examples, which have overall affected design, since the 20th century, most of the examples are strictly presented with a specific structure. In the context of this study, the factors influencing the design of industrial buildings with increased functional requirements have been investigated, through the analysis of three car assembly plants, which are indicative of the implementation and transformation of the above-mentioned trend. Of the many great factories in the sector, it was selected the analysis of three assembly units of Volvo Cars, the Torslanda building, belonging to the reported typology, and the innovative Kalmar and Uddevalla factories. The analysis intends to identify the elements affecting the design and conditions for the development of a human-centred, efficient factory, with architectural interest. en
heal.tableOfContents ΕΙΣΑΓΩΓΗ....................................................................................6 _1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.............................................................8 _1.1 Παραγωγικές τάσεις κατά τον 20ο αιώνα..............................11 _1.2 Η περίπτωση της Volvo........................................................19 _2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΤΙΩΝ................................................22 _2.1 Σύστημα Οργάνωσης Δραστηριοτήτων...............................27 _2.2 Γενική οργάνωση & Μορφολογία.........................................38 _2.3 Λειτουργική οργάνωση & Διάταξη χώρου συναρμολόγησης.........................................46 _3.ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ....................................................60 _3.1 Αρχές Οργάνωσης...............................................................63 _3.2 Χώρος & Περιβάλλον Εργασίας...........................................74 _4.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ....................................................................82 _5.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ........................................................................91 _6.ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ...................................................................96 el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα