HEAL DSpace

Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων Προμηθειών σε Δημόσιους Οργανισμούς με Χρήση Πολυκριτήριων Μεθόδων - Μελέτη Περίπτωσης στην Προμήθεια Λογισμικού Υποστήριξης Πελατών σε Εταιρεία Διανομής Αερίου

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Χουσέα, Αικατερίνη
dc.contributor.author Chousea, Ekaterini
dc.date.accessioned 2020-10-21T18:03:18Z
dc.date.available 2020-10-21T18:03:18Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/51579
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.19277
dc.rights Default License
dc.subject Decision Support Systems, Multi-Criteria Decision Analysis Methods, Promethee Method, Public Procurement, Evaluation of Tenders en
dc.subject Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων, Μέθοδος Promethee, Δημόσιες Συμβάσεις, Αξιολόγηση Προσφορών el
dc.title Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων Προμηθειών σε Δημόσιους Οργανισμούς με Χρήση Πολυκριτήριων Μεθόδων - Μελέτη Περίπτωσης στην Προμήθεια Λογισμικού Υποστήριξης Πελατών σε Εταιρεία Διανομής Αερίου el
dc.contributor.department Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)” el
heal.type masterThesis
heal.secondaryTitle Support for Procurement Decision Making in Public Organizations Using Multi-Criteria Decision Analysis Methods - Case Study in Customer Support Software Supply at a Gas Distribution Company en
heal.classification Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων el
heal.classification Decision Support Systems en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2020-05-27
heal.abstract Ο τομέας των δημοσίων συμβάσεων αποτελεί έναν πολύ σημαντικό δείκτη για την ορθή και χρηστή διαχείριση και αξιοποίηση του δημοσίου χρήματος, έναν οδηγό για την οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία και ένα εργαλείο για την άσκηση οικονομικής και κοινωνικό-περιβαλλοντικής πολιτικής. Εντός αυτού του πλαισίου, ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τη συμβατότητα της φιλοσοφίας των μεθόδων της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων με την υιοθέτηση νέων πρακτικών μερικούς (π.χ. υποστήριξη λήψης αποφάσεων) ή πλήρους αυτοματισμού της αξιολόγησης των προσφορών που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης μίας δημόσιας σύμβασης, πρακτικών που μπορούν να συμβάλλουν στην σημαντική απλοποίηση του τρόπου σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, στην τόνωση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και στη διασφάλιση της διαφάνειας. Για την επίτευξη του ανωτέρου στόχου επιστρατεύεται το θεωρητικό πλαίσιο της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων και συγκεκριμένα εφαρμόζεται η πολυκριτήρια μέθοδος PROMETHEE II, ώστε να πραγματοποιηθεί η πλήρης κατάταξη των εναλλακτικών προσφορών σε υποθετικό σενάριο για την εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος CRM μέσω του οποίου θα υποστηριχθεί η Εσωτερική Διαδικασία Νέας Σύνδεσης σε Εταιρεία Διανομής Αερίου. Από την εφαρμογή της μεθόδου PROMETHEE II προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για το κατά πόσο μια τέτοια μεθοδολογική προσέγγιση μπορεί να έχει πρακτική εφαρμογή στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Περαιτέρω έρευνα επί του αντικειμένου, δύναται να αναδείξει τα σημαντικά πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες των μεθόδων της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων προς την υιοθέτηση αυτοματοποιημένων πρακτικών για την αξιολόγηση των προσφορών που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. el
heal.abstract As a critical element of good governance, public procurement plays a fundamental role in delivering more effective public services. The public procurement sector is a very crucial indicator of efficient solving many of the key policy challenges that a national economy is facing. This includes growth and jobs, fiscal discipline, modernizing public administration, the fight against corruption and collusion, market access for SMEs, citizens' trust in public authorities and democracy, as well as innovation and environmentally and socially sustainable growth. Within this framework, the purpose of this thesis is to investigate the compatibility of the philosophy of Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) methods with adopting some new practices (e.g. DSS - Decision Support Systems) for partially or fully automate the evaluation of tenders submitted to the context of the public procurement process, practices which can help significantly simplify the way they are concluded, stimulate competition in the single market and ensure transparency. The Multi-Criteria Decision Analysis theoretical framework is employed to achieve the above objective and in particular the PROMETHEE II method, in order to fully classify alternatives for installing a CRM system for supporting the Internal New Connection Process of a Gas Distribution Company. The application of the above method yields useful conclusions for the extent to which such a methodological approach can be practical implemented in the field of public procurement. Further research on the subject may reveal the significant advantages and capabilities of the Multi-Criteria Decision Analysis methods in implementing automated evaluation practices of tenders submitted in the framework of the award procedure public procurement. en
heal.advisorName Παναγιώτου, Νικόλαος
heal.advisorName Panagiotou, Nikolaos
heal.committeeMemberName Πόνης, Σταύρος
heal.committeeMemberName Τατσιόπουλος, Ηλίας
heal.academicPublisher Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 132
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record