HEAL DSpace

Es Medias Res: τοπιογραφική αφήγηση με αφορμή την έπαυλη του Ηρώδου του Αττικού στην Εύα Κυνουρίας.

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Πισιμίσης, Νεκτάριος el
dc.contributor.author Παρασκευόπουλος, Νικήτας el
dc.contributor.author Pisimisis, Nektarios en
dc.contributor.author Paraskevopoulos, Nikitas en
dc.date.accessioned 2020-10-29T11:51:09Z
dc.date.available 2020-10-29T11:51:09Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/51677
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.19375
dc.rights Default License
dc.subject Αρκαδία el
dc.subject Arcadia en
dc.subject Έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού el
dc.subject Τοπιογραφική αφήγηση el
dc.subject Πολιτιστικό κέντρο el
dc.subject Mansion of Herodes Atticus el
dc.subject Narrative landscapes en
dc.subject Cultural centres en
dc.title Es Medias Res: τοπιογραφική αφήγηση με αφορμή την έπαυλη του Ηρώδου του Αττικού στην Εύα Κυνουρίας. el
dc.title Es Medias Res: a landscape narrative occasioned by the Mansion of Herodes Atticus in Eua Kynoyrias. en
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Αρχιτεκτονική el
heal.classification Architecture en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2019-07-01
heal.abstract Η παρούσα ερευνητική εργασία ασχολείται με την επανατοποθέτηση “του μνημείου” στην συλλογική μνήμη της κοινωνίας. Με αφορμή την έπαυλη του Ηρώδη του Ατικού στην Εύα της Κυνουρίας, η έρευνα αυτή διαστέλλει τις χωρικές συνιστώσες “του μνημείου” με στόχο να επαναπροσδιορίσει εκ νέου τον πολιτιστικό του χαρακτήρα.Το “μνημείο” δεν αφορά μονάχα στο ρωμαϊκό συγκρότημα της επάυλεως, ούτε όμως αποκλειστικά στο αρκαδικό τοπίο, αλλά είναι η έννοια που αναφέρεται και στα δυο μαζί.Με τον τρόπο αυτό, η παραπάνω χωρική διερεύνηση αποκτά δεδομένα από τις διάφορες κλίμακες “του μνημείου”, από τον ρωμαϊκό πλίνθο μέχρι και το τοπίο. Στην Κυνουρία της Αρκαδίας, λοιπόν, όταν κάποιος απομακρυνθεί από τον ορεινό όγκο αντιλαμβάνεται την απότομη εναλλαγή του τοπίου και της οπτικής φυγής. Το γεγονός αυτό-του ξαφνιάσματος-αποτελεί την πρόκληση-πρόσκληση να απαντήσουμε μέσα από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Η αναγκαιότητα για στάση, η εγγύτητα με την Ιερά Μονή Λουκούς και το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον θέτουν τα πρώτα δεδομένα για έναν χώρο στάσης, στάθμευσης, ξεκούρασης, αλλά και επαφής με το “μνημείο”. Ακόμα, η ερειπωμένη όψη του σχεδόν ρωμαϊκού συγκροτήματος, παρόλο που συγκινεί καθώς είναι ένα με το φυσικό περιβάλλον, δεν επιτρέπει την ανάγνωση και αναγνώριση του καλλιτεχνικού και αρχιτεκτονικού πλούτου. Για το λόγο αυτό, αποτελέι ανάγκη η δημιουργία μιας αφήγησης, μιας τοπιογραφικής αφήγησης που δανείζεται τόσο τα χαρακτηριστικά και τις αρχές από το τοπίο, όπως είναι η ανάγκη μιας διαδρομής με αναλλαγή κλειστού-ανοικτού, σκιάς-φωτός όσο και τις αρχές που η έπαυλη ως πολιτιστικό σημείο συγκροτεί. Επομένως μια συνδιαλαγή της χωρικής εμπειρίας που εμπεριέχεται στο τοπίο από τη μια και το μουσειολογικό-πολιτιστικό ενδιαφέρον του μνημείου από την άλλη, αποτέλεσε πεδίο σχεδιασμού και πειραματισμών της παρούσας διπλωματικής εργασίας. el
heal.abstract This research paper deals with the repositioning of "the monument" in the collective memory of society. On the occasion of the villa of Herod of the Attic in Eva of Kynouria, this research expands the spatial components of the "monument" in order to redefine its cultural character. The "monument" does not concern only the Roman complex of the adjacent one, nor only in the Arcadian landscape, but it is the concept that refers to both together. In this way, the above spatial investigation acquires data from the various scales of the "monument", from the Roman plinth to the landscape. In Kynouria of Arcadia, therefore, when one moves away from the mountain, he perceives the abrupt rotation of the landscape and the visual flight. This fact - the surprise - is the challenge-invitation to respond through architectural planning. The necessity for attitude, proximity to the Loukas Monastery and the particular natural environment set the first data for a stop, parking, rest and contact with the "monument". Still, the ruinous view of the almost Roman complex, although moving as it is with the natural environment, does not allow the reading and recognition of the artistic and architectural wealth. For this reason, it is necessary to create a narrative, a landscaping narrative borrowing both the features and principles from the landscape, such as the need for a shadow-light-shadow-light change, as well as the principles that the villa as cultural point of view. Therefore, a conciliation of the spatial experience of the landscape on the one hand and the museological and cultural interest of the monument on the other, was a field of planning and experimentation of this diplomatic work. en
heal.advisorName Ζαχαριάδης, Ιωάννης el
heal.advisorName Μωραίτης, Κωνσταντίνος el
heal.advisorName Zaxariades, Ioannis en
heal.advisorName Moraitis, Konstantinos en
heal.academicPublisher Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 78
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record