HEAL DSpace

Έλεγχος των μετακινήσεων του βόρειου κίονα του πρόπυλου της Βιβλιοθήκης του Αδριανού με την δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Γαρούφος, Γιώργος el
dc.contributor.author Garoufos, Giorgos en
dc.date.accessioned 2020-11-10T08:47:51Z
dc.date.available 2020-11-10T08:47:51Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/51863
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.19561
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Έλεγχος el
dc.subject Deformations en
dc.subject Μετακινήσεις el
dc.subject Τρισδιάστατο μοντέλο el
dc.subject Κίονας el
dc.subject Βιβλιοθήκη Αδριανού el
dc.subject 3D Model en
dc.subject Column en
dc.subject Hadrian's Library en
dc.subject Monitoring en
dc.title Έλεγχος των μετακινήσεων του βόρειου κίονα του πρόπυλου της Βιβλιοθήκης του Αδριανού με την δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Έλεγχος μετακινήσεων el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2020-03-09
heal.abstract Το Λεκανοπέδιο της Αττικής και ειδικότερα ο χώρος όπου αναπτύχθηκε η πόλη της Αθήνας, από την αρχαιότητα αποτέλεσε κοιτίδα πολιτισμού. Αυτό καταδεικνύεται μεταξύ των άλλων και από τα αρχιτεκτονικά σύνολα που αναπτύχθηκαν τόσο στο κέντρο της πόλης, όσο και στην περιφέρεια. Με το πέρασμα των αιώνων, στην πόλη της Αθήνας συναντώνται αρχιτεκτονικές συνθέσεις από διάφορες περιόδους, μεταξύ των οποίων και η Ρωμαϊκή. Στην Αθήνα κατά τη Ρωμαϊκή Εποχή, ένα από τα πιο γνωστά δημόσια κτίρια ήταν η Βιβλιοθήκη του Αδριανού. Αυτή η κατασκευή βρισκόταν στο εμπορικό κέντρο της πόλης, που και σήμερα αποτελεί κομβικό σημείο της Αθήνας. Συγκεκριμένα, τα ερείπιά της βρίσκονται στην ανατολική πλευρά του σταθμού «ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ» του ΜΕΤΡΟ – ΗΣΑΠ. Σήμερα, διασώζεται η δυτική όψη του κτίσματος με επτά κίονες και το πρόπυλο της κατασκευής, με τους τέσσερις κίονες του. Από αυτούς τους κίονες οι τρεις έχουν αναστηλωθεί, ο βόρειος, ο οποίος εδράζεται σε τμήμα του παλαιού στυλοβάτη, αποτελεί το μοναδικό, μη αναστηλωμένο φέρον στοιχείο της αρχικής δόμησης του πρόπυλου. Γι΄αυτόν το λόγο, τόσο ο συγκεκριμένος κίονας, όσο και το αντίστοιχο τμήμα του στυλοβάτη αποτελούν στοιχεία, η μελέτη των οποίων έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μελλοντικές αναστηλωτικές επεμβάσεις. Αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η ανίχνευση και ο προσδιορισμός των μετακινήσεων του συγκεκριμένου κίονα με τη δημιουργία τρισδιάστατου ψηφιακού μοντέλου. Επιπλέον, διερευνήθηκε μέσω της γεωδαιτικής μεθοδολογίας η γεωμετρία του τμήματος του στυλοβάτη στην περιοχή του κίονα, όπου δεν έχει γίνει καμία αναστηλωτική επέμβαση. Για το σκοπό αυτό, ιδρύθηκε περιμετρικά του κίονα γεωδαιτικό δίκτυο οριζοντίου ελέγχου. Μετρήθηκαν τα στοιχεία του δικτύου, έγινε συνόρθωση των παρατηρήσεων και επίλυση του δικτύου με τις ελάχιστες εξωτερικές δεσμεύσεις με τη Μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων και αφού έγινε ο στατιστικός έλεγχος της λύσης εκτιμήθηκαν οι συντεταγμένες των κορυφών του και οι αβεβαιότητές τους. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν σαρώσεις στον κίονα από τις κορυφές του δικτύου με τη χρήση Επίγειου Τρισδιάστατου Laser Σαρωτή (Terrestrial Laser Scanner) και δημιουργήθηκε το ψηφιακό τρισδιάστατο μοντέλο του. Μετά από επεξεργασία με χρήση κατάλληλου λογισμικού και εφαρμόζοντας τη γεωδαιτική μεθοδολογία, ανιχνεύθηκαν οι στατιστικά σημαντικές μετακινήσεις του κίονα, για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, προσδιορίστηκαν τα γεωμετρικά στοιχεία του, καθώς και η γεωμετρία του τμήματος του στυλοβάτη, στο οποίο αυτός εδράζεται. el
heal.advisorName Γεωργόπουλος, Γιώργος el
heal.committeeMemberName Γεωργόπουλος, Γιώργος el
heal.committeeMemberName Τελειώνη, Ελισάβετ el
heal.committeeMemberName Αραμπατζή, Ορθοδοξία el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας. Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 115 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα