HEAL DSpace

Εφαρμογή αλγορίθμων επιλογής χαρακτηριστικών για την ανεύρεση βιοδεικτών με στόχο την ταξινόμηση αυτιστικών ατόμων

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Μαραγκού, Ιωσηφίνα el
dc.contributor.author Maragkou, Iosifina en
dc.date.accessioned 2020-11-10T12:41:00Z
dc.date.available 2020-11-10T12:41:00Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/51882
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.19580
dc.rights Default License
dc.subject Αυτισμός el
dc.subject Μηχανική μάθηση el
dc.subject Μείωση διαστατικότητας el
dc.subject Ταξινομητές el
dc.subject Βιοδείκτες el
dc.subject Autism en
dc.subject Machine learning en
dc.subject Dimensionality reduction en
dc.subject Classifiers en
dc.subject Biomarkers en
dc.title Εφαρμογή αλγορίθμων επιλογής χαρακτηριστικών για την ανεύρεση βιοδεικτών με στόχο την ταξινόμηση αυτιστικών ατόμων el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Μηχανική Μάθηση el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2020-10-22
heal.abstract Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε προσπάθεια για την αύξηση της ακρίβειας της αυτοματοποιημένης διαδικασίας διαχωρισμού ατόμων που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού από τυπικά αναπτυσσόμενους. Η προσπάθεια αυτή βασίστηκε στην εύρεση βιοδεικτών που διαφέρουν ανάμεσα στις δύο κατηγορίες. Για την επίτευξη αυτού του στόχου χρησιμοποιούνται ως εργαλεία μέθοδοι μηχανικής μάθησης. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία, προήλθαν από τη βάση δεδομένων ABIDE (Autism Brain Imaging Data Exchange). Πρόκειται για μια βάση δεδομένων από απεικονίσεις προερχόμενες από λειτουργική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (functional Magnetic Resonance Imaging - fMRI), ατόμων που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού αλλά και από τυπικά αναπτυσσόμενους ανθρώπους, σε κατάσταση ηρεμίας. Οι άτλαντες που χρησιμοποιήθηκαν για την απεικόνιση των περιοχών ήταν οι εξής: Harvard Oxford (HO), Automated Anatomical Labeling (AAL) και Craddock (CC-200), ενώ αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα των περιοχών που ανήκουν στο Δίκτυο Κατάστασης Ηρεμίας (ΔΚΗ). Ως προς τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιήθηκαν, πραγματοποιήθηκε υπολογισμός της στατικής και λειτουργικής συνδεσιμότητας μεταξύ των περιοχών του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται σε κατάσταση ηρεμίας και ανήκουν στο ΔΚΗ, καθώς και υπολογισμός των στατιστικών στιγμών τους, όπως είναι η μέση τιμή, η διακύμανση, η κυρτότητα και η στρέβλωση. Κάνοντας χρήση των παραπάνω χαρακτηριστικών, των δημογραφικών στοιχείων αλλά και πληροφοριών που σχετίζονται με τις παραμέτρους που ορίστηκαν στο μαγνητικό τομογράφο για τη λήψη, δημιουργήθηκε ένα πίνακας που περιλάμβανε αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία στη συνέχεια δόθηκαν ως είσοδος σε μοντέλα μηχανικής μάθησης. Τα εργαλεία μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνουν νευρωνικά δίκτυα, διάφορους αλγόριθμους ταξινόμησης και αλγόριθμους μείωσης διαστατικότητας. Επιπλέον, μελετήθηκε η επίδραση επιμέρους χαρακτηριστικών στα αποτελέσματα της ταξινόμησης. Ακόμα, πραγματοποιήθηκε μελέτη μέσω δοκιμών τις επίδρασης των διαφορετικών ατλάντων στα αποτελέσματα της ταξινόμησης. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά οι ταξινομητές που μελετήθηκαν, οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αλγορίθμων μείωσης διαστατικότητας όταν αυτοί εφαρμόστηκαν στα παραπάνω δεδομένα και έγινε συγκερασμός των αποτελεσμάτων τους για την εύρεση του συνόλου βιοδεικτών με την καλύτερη απόδοση ταξινόμησης. Τέλος, έγινε προσπάθεια συσχετισμού περιοχών του εγκέφαλου με τα χαρακτηριστικά με την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης μεταξύ των επιτυχημένων μοντέλων, προκειμένου να αναδειχθούν οι περιοχές που τελικά σχετίζονται με το φάσμα της αυτιστικής διαταραχής. el
heal.abstract In the present thesis an attempt was performed in order to increase the accuracy of an automated process of classifying people as belonging on the Autism Spectrum Disorder (ASD) against Typically Developed (TD) ones. This effort was based on finding biomarkers that are differentiated among the two groups. To achieve this goal, machine learning methods are employed. The data that were utilized for this work originated from the ABIDE (Autism Brain Imaging Data Exchange) database. ABIDE is an initiative of functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) data, acquired from people belonging on the autism spectrum but also of typically developed people, at rest. The atlases that were used to map the brain regions were: Harvard Oxford (HO), Automated Anatomical Labeling (AAL) and Craddock (CC-200), while data from the areas belonging to the Default Mode Network (DMN) were utilized. Regarding the characteristics that were employed as features, a calculation of the static and dynamic functional connectivity among the areas of the brain that are activated in resting state and belong on the DMN, as well as the calculation of their statistical moments, such as mean value, variance, skewness and kurtosis, was performed. Using the above features, demographics and information related to the parameters of the MRI acquisition protocol, a table was created containing these features, which were afterwards given as input to machine learning algorithms. Artificial intelligence tools that were utilized, include neural networks, various classification algorithms and dimensionality reduction algorithms. In addition, the effect of each characteristic on the classification results was further examined. Furthermore, a variety brain atlases were tested as for their suitability, based on the derived results of the classification, for performing the distinction process among ASD and TD subjects. This diploma thesis presents in detail the classifiers that were utilized, the trials that were performed, as well as the results that were obtained. Following, the results of the dimensionality reduction algorithms are demonstrated when these were applied to the abovementioned data. Moreover, their results were interpreted towards finding the subset of biomarkers with the best classification performance. Finally, an attempt was made to correlate areas of the brain with the features that were most commonly seen among the subsets of the biomarkers that were derived from the feature selection process and had the finest performance, in order to highlight the areas that are ultimately related with the spectrum of autistic disorder. en
heal.advisorName Ματσόπουλος, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Κουτσούρης, Δημήτριος-Διονύσιος el
heal.committeeMemberName Πολιτόπουλος, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Ματσόπουλος, Γεώργιος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 85 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record