HEAL DSpace

Σύγχρονα συστήματα διοίκησης και πληροφοριακά συστήματα στην βιομηχανία 4.0: Μια εμπειρική διερεύνηση

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Δανιάς, Ιωάννης el
dc.contributor.author Danias, Ioannis en
dc.date.accessioned 2020-11-20T12:47:58Z
dc.date.available 2020-11-20T12:47:58Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/51964
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.19662
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Βιομηχανία 4.0 el
dc.subject Industry 4.0 en
dc.subject 4η Βιομηχανική επανάσταση el
dc.subject 4th Industrial revolution en
dc.subject Ψηφιακός μετασχηματισμός el
dc.subject Digital transformation en
dc.subject Συστήματα διοίκησης el
dc.subject Management systems en
dc.subject Πληροφοριακά συστήματα el
dc.subject Information systems en
dc.subject Διαδίκτυο των πραγμάτων el
dc.subject Internet of things en
dc.subject Κυβερνοφυσικά συστήματα el
dc.subject Cyber-Physical systems en
dc.title Σύγχρονα συστήματα διοίκησης και πληροφοριακά συστήματα στην βιομηχανία 4.0: Μια εμπειρική διερεύνηση el
dc.title Modern management and information systems in industry 4.0: An empirical investigation en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Βιομηχανική Διοίκηση el
heal.classification Industrial Management en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2020-10-07
heal.abstract Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των προοπτικών της λεγόμενης 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης σε διεθνές και εγχώριο περιβάλλον, και ο εντοπισμός των παραγόντων που μπορούν να συνεισφέρουν στην ενεργό συμμετοχή των εγχώριων βιομηχανικών επιχειρήσεων. Σε πρώτο στάδιο, αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά και οι θεμελιώδεις αρχές της έννοιας της Βιομηχανίας 4.0 και εξετάζεται η παρούσα δυναμική της σε διεθνές και εγχώριο περιβάλλον. Εν συνεχεία αναλύονται τα Συστήματα Διοίκησης (Lean Management, JIT Production, Six Sigma, TQM) και τα Πληροφοριακά Συστήματα (ERP, BI, PLM) υπό το πρίσμα χρήσης από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, αναζητούνται οι προοπτικές των Συστημάτων στο πλαίσιο της Βιομηχανίας 4.0, δεδομένων των νέων διαθέσιμων τεχνολογιών. Σε δεύτερο στάδιο, πραγματοποιείται μελέτη και ανάλυση των αποτελεσμάτων ερωτηματολογίου έρευνας που πραγματοποίησε το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) για λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Στόχος της μελέτης είναι η αξιοποίηση των δεδομένων που αντλήθηκαν από τις εταιρείες που συμμετείχαν, προς ανάπτυξη μιας εμπειρικής συσχέτισης που εμφανίζουν οι Νέες Τεχνολογίες, τα Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα συναρτήσει του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, του εκάστοτε οικοσυστήματος, του μεγέθους ανθρώπινου δυναμικού και της έντασης εισαγωγής καινοτομιών. Ακόμη, πραγματοποιείται σύνδεση των αποτελεσμάτων της εμπειρικής συσχέτισης με στοιχεία της βιβλιογραφικής έρευνας. Στην συνέχεια, πραγματοποιείται η στατιστική και οικονομετρική επεξεργασία δεδομένων της διείσδυσης των Νέων Τεχνολογιών, των Διοικητικών και Πληροφοριακών Συστημάτων στις επιχειρήσεις σε σχέση με την ανάδειξη αναπτυξιακών τάσεων και χαρακτηριστικών. Ακόμη, τα δεδομένα αξιοποιούνται για την ανάπτυξη τριών διατεταγμένων λογιστικών μοντέλων πρόβλεψης της επίδρασης του επερχόμενου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, τα οποία συνοδεύονται από τους κατάλληλους ελέγχους επιλογής μεθόδου και αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. Με βάση την ανάλυση των προαναφερθέντων σημείων, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η ισχυρή ένταση χρήσης των Νέων Τεχνολογίων, των Συστημάτων Διοίκησης και των Πληροφοριακών Συστημάτων αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα των επιτυχημένων οργανισμών της σημερινής εποχής, καθώς παρουσιάζονται θετικές συσχετίσεις με διάφορους αναπτυξιακούς δείκτες και παράγοντες, όπως η εισαγωγή καινοτομιών, η πραγματοποίηση εξαγωγών και το αυξημένο μέγεθος ανθρώπινου δυναμικού. Ακόμη, επιβεβαιώνεται η θετική επίδραση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην ένταση χρήσης των Νέων Τεχνολογιών, των Συστημάτων Διοίκησης και των Πληροφοριακών Συστημάτων. Τα αποτελέσματα της μελέτης οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η περαιτέρω αξιοποίησή των Νέων Τεχνολογιών και των διαφόρων συστημάτων, μπορεί να σταθεί ως αρωγός στην ψηφιακή αναβάθμιση των ελληνικών επιχειρήσεων, η οποία με την σειρά της θα ενισχύσει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Eπανάστασης. Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης συμπληρώνονται από ανάλυση SWOT καθώς και προτάσεις για την περαιτέρω εξέλιξη της παρούσας έρευνας και την διερεύνηση πιθανών μελλοντικών βημάτων. el
heal.abstract The purpose of this thesis is to analyze the potential impact of the so-called 4th Industrial Revolution in the international and domestic environment and to identify the driving factors for active participation for the domestic industrial enterprises. In the first stage that encompasses basic theoretical features of this study, the characteristics and fundamental principles of the Industry 4.0 concept are analyzed along with its current dynamics in an international and domestic environment concept. In addition, this study explores the redefinition of the role of Management (Lean Management, JIT Production, Six Sigma, TQM) and Information Systems (ERP, BI, PLM) in manufacturing firms under the scope of Industry 4.0 and the introduction of New Technologies. In the second stage, the empirical analysis of this study is based on the results of a questionnaire carried out by the Laboratory of Industrial and Energy Economics (LIEE) on behalf of the Hellenic Federation of Enterprises (SEV). The aim of the study is to utilize the data extracted from the participating enterprises in order to empirically investigate the linkage between New Technologies, Management and Information Systems with the Digital Transformation, their respective ecosystem, the size of the human resources and export activity. Furthermore, the empirical results are consolidated with elements of the state-of-the-art relevant literature steams. Then, the statistical and econometric analysis of data on the utilization of New Technologies, Management and Information Systems in enterprises is implemented. In addittion the relationship between the former systems and technologies with growth trends and characteristics is also investigated. Furthermore, the data are modeled into three ordered logistic models for empirically assecing the joint impact of the upcoming Digital Transformation. Specification and robustness tests are also implemented. The conclusions that derive from the empirical analysis indicate towards the strong intensity of New Technologies, Management Systems and Information Systems usage as a feature of modern successful enterprises. Specifically, there are positive correlations with various growth indicators such as the introduction of innovations and the increased size of human resources and exports. Furthermore, the positive effect of Digital Transformation on the intensity of use of New Technologies, Management Systems and Information Systems is empirically verified. The results of the study indicate that the further utilization of New Technologies and various systems can be a driver of the digital upgrade of Greek enterprises, which in turn will enhance their growth and competitiveness in the concept of the 4th Industrial Revolution. The main conclusions of the study are consolidated by a SWOT analysis along with suggestions for the further development of the present study and investigation of possible future research steps. en
heal.advisorName Τσακανίκας, Άγγελος el
heal.committeeMemberName Τσακανίκας, Άγγελος el
heal.committeeMemberName Σαρίμβεης, Χαράλαμπος el
heal.committeeMemberName Λυμπεράτος, Γεράσιμος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων (ΙΙ). Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 196 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα