HEAL DSpace

Αξιολόγηση μοντέλων για τη βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη της τιμής του Bitcoin

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Καλλίρι, Αλεξάνδρα el
dc.contributor.author Kalliri, Alexandra en
dc.date.accessioned 2020-12-04T07:32:30Z
dc.date.available 2020-12-04T07:32:30Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/52243
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.19941
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα (ΜΒΑ)” el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Κρυπτονομίσματα el
dc.subject Μοντέλα Πρόβλεψης el
dc.subject Μηχανική Μάθηση el
dc.subject R en
dc.subject Bitcoin en
dc.subject Cryptocurrencies, en
dc.subject Forecasting Models en
dc.subject Machine Learning en
dc.title Αξιολόγηση μοντέλων για τη βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη της τιμής του Bitcoin el
heal.type masterThesis
heal.classification ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ el
heal.classification MATHEMATICS - FORECASTING el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2020-10-01
heal.abstract Μετρώντας κάτι περισσότερο από μία δεκαετία ζωής, το Bitcoin αποτελεί αναμφισβήτητα μία από τις μεγαλύτερες καινοτομίες της δεκαετίας που πέρασε. Όντας δημιούργημα του Satoshi Nakamoto, το Bitcoin και η τεχνολογία πάνω στην οποία βασίζεται έχει πλέον αλλάξει τον τρόπο με τον οποίον ο κόσμος μετακινεί αξία. Ως χρηματοδοτικό αγαθό, το Bitcoin είναι ελεύθερο από τον έλεγχο οποιασδήποτε κεντρικής τράπεζας και δεν χρειάζεται να πιστοποιηθεί από τρίτους για να διασφαλιστεί η αξία του. Αντίθετα, παρακολουθείται και επαληθεύεται από χιλιάδες υπολογιστές σε ένα κοινό δίκτυο που ονομάζεται blockchain, το οποίο χρησιμοποιεί κρυπτογραφία για να επιτύχει συμφωνία. Ως επενδυτικό προϊόν, το Bitcoin είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητο καθώς παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις στην αξία μονάδας του. Παρόλα αυτά, είναι ιδιαίτερα ελκυστικό προς τους επενδυτές καθώς δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις στις πιστωτικές αγορές. Η παρούσα εργασία μελετά την τιμή του Bitcoin και προσπαθεί να προβλέψει τη διακύμανσή της σε βραχυπρόθεσμους χρονικούς ορίζοντες (από μία έως δεκατέσσερις ημέρες). Για την επίτευξη του στόχου έγινε χρήση και αξιολόγηση των σημαντικότερων μοντέλων πρόβλεψης, τόσο στατιστικών όσο και μηχανικής μάθησης. Τα ιστορικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν από αξιόπιστα και ανοιχτά αποθετήρια και μετασχηματίστηκαν κατάλληλα για τις ανάγκες της μελέτης. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με χρήση γλώσσας R, στην πλατφόρμα RStudio. Οι υλοποιήσεις των μοντέλων που χρησιμοποιήθηκαν και των γραφημάτων που δημιουργήθηκαν προήλθαν από ευρέως διαδεδομένες βιβλιοθήκες R ανοικτού κώδικα. el
heal.abstract Counting more than ten years of life, Bitcoin is arguably one of the biggest innovations of the past decade. Created by Satoshi Nakamoto, Bitcoin and the technology on which it is based have now changed the way people move value. As a financial asset, Bitcoin is free from the control of any central bank and does not need to be certified by third parties to ensure its value. Instead, it is monitored and verified by thousands of computers on a common network called blockchain, which uses cryptography to reach an agreement. As an investment product, Bitcoin is highly volatile as it fluctuates significantly in its unit value. Nevertheless, it is particularly attractive to investors as it is not affected by fluctuations in credit markets. The present study deals with the value of Bitcoin and tries to predict its fluctuation in short term horizons (from one to fourteen days). To achieve the goal, the most significant prediction models were used and evaluated, both statistical and machine learning. The historical data used came from reliable and open repositories and were transformed appropriately for the needs of the study. The study was conducted using R language, on the RStudio platform. The implementations of the models used and the graphs generated came from well-known open source R libraries. en
heal.advisorName Ασημακόπουλος, Βασίλειος en
heal.committeeMemberName Ασημακόπουλος, Βασίλειος el
heal.committeeMemberName Ψαρράς, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Δούκας, Χρυσόστομος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 96 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα