HEAL DSpace

Διερεύνηση αναλυτικής σύνταξης κτηματολογικών διαγραμμάτων με την συμμετοχή των πολιτών

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Καββάς, Ιωάννης el
dc.contributor.author Kavvas, Ioannis en
dc.date.accessioned 2020-12-04T08:39:09Z
dc.date.available 2020-12-04T08:39:09Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/52251
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.19949
dc.rights Default License
dc.subject Κτηματολόγιο el
dc.subject Cadastre en
dc.subject Συμμετοχή των πολιτών el
dc.subject Cadastral diagrams en
dc.subject Κτηματολογικά διαγράμματα el
dc.subject Citizen participation en
dc.subject Ελληνικό κτηματολόγιο Α.Ε el
dc.subject Εθνικό κτηματολόγιο el
dc.subject Hellenic cadastre el
dc.subject Hellenic cadastre S.a el
dc.title Διερεύνηση αναλυτικής σύνταξης κτηματολογικών διαγραμμάτων με την συμμετοχή των πολιτών el
dc.title Investigating the compilation of cadastral diagrams with citizen participation en
dc.contributor.department Τομέας Τοπογραφίας el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Κτηματολόγιο el
heal.classification Cadastre en
heal.language el
heal.access campus
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2020-10-14
heal.abstract Το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές υποδομές που αναπτύσσονται στη χώρα, η οποία πρόκειται να μεταρρυθμίσει σημαντικό τμήμα της Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα ακίνητης περιουσίας και να συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη και στις ξένες επενδύσεις. Η Ελληνικό Κτηματολόγιο έχει την αρμοδιότητα σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου στην Ελλάδα, υποστήριξης της λειτουργίας του καθώς και της κατάρτισης των Δασικών Χαρτών. Με την οικονομική συγκυρία των τελευταίων χρόνων, το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί κύρια προτεραιότητα για την Ελληνική Πολιτεία. Η ολοκλήρωση του αποτελεί έναν από τους κύριους άξονες της θεσμικής μεταρρύθμισης της χώρας και αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας του Κράτους, στη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την προσέλκυση επενδύσεων, στη θεσμοθέτηση ορθολογικής και κοινωνικά δίκαιης φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής. Από τα τέλη του 2010, υπάρχει αναφορά στο Μνημόνιο Συνεννόησης για την ανάγκη επιτάχυνσης της σύνταξης του Κτηματολογίου. Ο κεντρικός στόχος που έχει τεθεί αφορά στην ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και την πλήρη λειτουργία του Κτηματολογίου για το σύνολο της χώρας έως το 2023. Οι επιμέρους στόχοι αναπροσαρμόζονται ανά εξάμηνο θέτοντας ενδιάμεσα ορόσημα παρακολούθησης του έργου. Επιπλέον, η Ελληνικό Κτηματολόγιο με τις υποδομές που έχει αναπτύξει, αποτελεί έναν από τους κύριους φορείς του δημοσίου που υποστηρίζει με τεχνογνωσία, υψηλής ποιότητας χωρικά δεδομένα και σύγχρονες διαδικτυακές υπηρεσίες το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης. Σήμερα, περισσότεροι από 500 φορείς του Δημοσίου χρησιμοποιούν πλέον στην καθημερινή τους λειτουργία τα δεδομένα και τις διαδικτυακές εφαρμογές της εταιρείας. Αντικείμενο της εργασίας είναι η παρουσίαση των δύο πρώτων σταδιών της αναλυτικής σύνταξης των Κτηματολογικών Διαγραμμάτων στην Ελλάδα και η διερεύνηση της βελτιστοποίησης τους με την συμμετοχή των πολιτών. Στα πρώτα δυο κεφάλαια της εργασίας πραγματοποιείται εκτενή αναφορά στο πλαίσιο του έργου Κτηματογράφησης, παρουσιάζεται το περιεχόμενο των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα που διέπουν την τρέχουσα φάση Κτηματογράφησης στην Ελλάδα με κωδικό όνομα KTIMA_16, καθώς και η διαδικασία προκήρυξης των μελετών της και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των σταδίων της. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 10 Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζεται εκτενώς το 1ο στάδιο Κτηματογράφησης αυτών των μελετών. Αναλυόνται κατά σειρά, το Πρόγραμμα Ποιότητας Εργου, τα χορηγούμενα στοιχεία από την Ελληνικό Κτηματολόγιο στον ανάδοχο για την σύνταξη του προκαταρκτικού κτηματογραφικού υποβάθρου και η διαδικασία εφαρμογής ορίων της περιοχής Κτηματογράφησης και των αστικών περιοχών από τον ανάδοχο. Στο επόμενο κεφάλαιο ολοκληρώνεται η αναλύτικη περιγράφή του 1ου σταδίου Κτηματογράφησης με την συλλογή και αξιολόγηση των υφιστάμενων στοιχείων από τον ανάδοχο και την συμπλήρωση του προκαταρτικού κτηματογραφικού υποβάθρου από τον ανάδοχο για τις αστικές και τις αγροτικές περιοχές. Στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύεται το 2ο στάδιο της διαδικασίας Κτηματογράφησης που αποτελείται από τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης του Ν. 2308/95 από τους δικαιούχους είτε στα Κτηματολογικά Γραφεία είτε μέσω διαδικτύου. Στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζεται και η επεξεργασία των δηλώσεων από τον ανάδοχο για την δημιουργία της Κτηματολογικής Βάσης καθώς και τους ελέγχους (φόρτωσης, τεχνικούς και νομικούς) που πραγματοποιεί σε αυτήν μέχρι την ανάρτηση της. Στα δυο τελευταία κεφάλαια της εργασίας παρουσιάζονται τα προβλήματα που εντοπίζονται στα δυο πρώτα στάδια της διαδικασίας Κτηματογράφησης και προτάσεις για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας με την συμμετοχή των πολιτών. el
heal.abstract Cadastre is a major land tool for each country that aims, among other, to improve security of tenure, ensure access to credit for the poor and middle-income households, adopt fair property taxation and establish a sustainable real estate market that will create a favourable environment for investment and will lead to poverty and climate change impact reduction. The project of the Hellenic Cadastre is one of the most important projects being developed in the country the last decades. This project is going to reform a significant part of the Hellenic Public Administration in terms of real estate and will contribute decisively towards the attraction of foreign investments. The Hellenic Cadastre S.A. has the responsibility for the compilation of the cadastral surveys in Greece. The completion of the Hellenic Cadastre is one of the main pillars of the country's institutional reform and aims to improve the functioning of the State, to create a safe environment for attracting investments, to institutionalize rational and socially equitable taxation of real estate and to protect the natural environment. The aim of this thesis is to present, in detail, the first two stages of the compilation of the cadastral surveys in Greece and to investigate the participation of right holders in several stages of the formal procedure. In the first two chapters, an extensive report of the framework that supports the cadastral project is presented, as well as the contents of its technical specifications. Moreover, the bidding process and the timetable of the current phase of cadastral surveys in Greece are presented. In the second chapter, the 1st stage of the formal cadastral process is presented in detail. The necessary data provided to the contractors by the Hellenic Cadastre S.A. for the compilation of the preliminary cadastral basemaps are presented. Additionally, the formal process of identifying the boundaries of the area under cadastral survey by the contractors is analyzed. The next chapter continues the detailed description of the 1st stage of the formal cadastral process with the collection and evaluation of existing data by the contractors and the compilation of the preliminary cadastral basemaps by the contractors for the urban and the rural areas. In the fifth chapter, the 2nd stage of the Cadastral process is analyzed. The formal process of the submission of declarations (property rights and plans) by the right holders either to the Cadastral Offices or via the internet is presented. This chapter, also, includes the editing of the declarations for the compilation of the draft cadastral maps as well as the appropriate ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 12 checks (loading, technical and legal) that are conducted by the contractors until the initial registrations of the cadastral data. The last two chapters of this thesis present the problems identified in the first two stages of the formal Cadastral process and ways to improve the cadastral surveys with the enhanced participation of citizens in several stages, in order to draw conclusions and proposals. en
heal.advisorName Πότσιου, Χρυσή el
heal.committeeMemberName Πότσιου, Χρυσή el
heal.committeeMemberName Ιωαννίδης, Χαράλαμπος el
heal.committeeMemberName Μπακογιάννης, Ευθύμιος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 194 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record