HEAL DSpace

Ανάλυση Επιχειρηματικών Δικτύων με Αλγορίθμους Ανακάλυψης Κοινοτήτων

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Πανάγου, Νικολέτα- Αφροδίτη el
dc.contributor.author Panagou, Nikoleta- Afroditi en
dc.date.accessioned 2020-12-04T11:32:46Z
dc.date.available 2020-12-04T11:32:46Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/52255
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.19953
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα (ΜΒΑ)” el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Κοινωνικά Δίκτυα el
dc.subject Ανίχνευση Κοινοτήτων el
dc.subject Δίκτυο Επιχειρήσεων el
dc.subject Υπερβολική Γεωμετρία el
dc.subject Ενσωμάτωση Δικτύου el
dc.subject Social Networks en
dc.subject Community Detection el
dc.subject Business Network el
dc.subject Hyperbolic Geometry el
dc.subject Network Embedding el
dc.title Ανάλυση Επιχειρηματικών Δικτύων με Αλγορίθμους Ανακάλυψης Κοινοτήτων el
dc.title Business Network Analysis with Community Detection Algorithms en
heal.type masterThesis
heal.classification Ανάλυση Δεδομένων el
heal.classification Data Analysis en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2020-10-13
heal.abstract Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας ανάλυσης δεδομένων επιχειρήσεων για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Ειδικότερα, το πλαίσιο που προτείνεται αξιοποιεί πληροφορία που αφορά τόσο τις αλληλεπιδράσεις της ίδιας της επιχειρηματικής οντότητας με άλλες, όσο και τις συσχετίσεις που αναπτύσσονται στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον αυτής, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους που αντιμετωπίζουν κάθε οντότητα μεμονωμένα. Η προτεινόμενη μεθοδολογία εφαρμόζεται στο παγκόσμιο δίκτυο νεοφυών επιχειρήσεων, όπου δεν υπάρχει επαρκής διαχρονική πληροφορία για ανάλυση τάσεων και μοντέλα προβλέψεων, επομένως η απόφαση πρέπει να υποστηριχθεί με διαφορετικά μοντέλα και τεχνικές. Για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας χρησιμοποιούνται τεχνικές Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων και συγκεκριμένα δυο μέθοδοι. Αρχικά επιλέγεται ο αλγόριθμος ανίχνευσης κοινοτήτων DBSCAN (Density- Based Spatial Clustering of Applications with Noise), τροποποιημένος ως προς τη μετρική της απόστασης που χρησιμοποιεί. Ειδικότερα, προτείνεται η ομαδοποίηση με βάση την υπερβολική απόσταση μεταξύ των οντοτήτων και για αυτό το λόγο γίνεται ενσωμάτωση του δικτύου των επιχειρήσεων στον υπερβολικό χώρο. Στη συνέχεια εφαρμόζεται ο αλγόριθμος Greedy Modularity Communities, ο οποίος ανιχνεύει κοινότητες μέσα στο δίκτυο με κριτήριο τη μεγιστοποίησης της αρθρωτότητας. Οι κοινότητες που προέκυψαν από τους δυο αλγορίθμους μελετήθηκαν, τόσο ως προς τα χαρακτηριστικά των κόμβων, όσο και ως προς τη δομή της κοινότητας και του δικτύου στο σύνολο. Έτσι, μέσα από την εφαρμογή αυτή, επιχειρείται να εξαχθούν συμπεράσματα για το αν οι μέθοδοι ανάλυσης κοινωνικών δικτύων μπορούν να συνεισφέρουν στην ανακάλυψη μοτίβων ή «κρυφών» ιδιοτήτων» που υπάρχουν μέσα σε ένα δίκτυο επιχειρήσεων και δυνητικά μπορούν να καθορίσουν τις αποφάσεις. el
heal.abstract The present Master Thesis is focused on the development of a methodology for analyzing business data, with a view to optimize the business decision-making process. Our approach considers the business entity as part of a network, in which every interaction is taken into account, regardless of whether or not it affects the business directly. More precisely, the proposed framework is based on information both within and between the business environments, and is implemented at the «Worldwide Startup Network». The last one was chosen for testing the methodology, as representative of those cases where there are limitations for trend analysis and forecasting models, and therefore the decision must be supported by different techniques. To this end, two Social Network Analysis techniques are used for detecting communities in the World Wide Startup Network, a) the DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) algorithm and b) a Modularity Maximization Method. The former is modified in order to adopt hyperbolic geometry and for this purpose the network is embedded in Hyperbolic Space. From the Modularity Maximization Methods, Greedy Modularity Communities algorithm was chosen as the most efficient concerning the size of the network. The results of the two algorithms were evaluated through analyzing the companies’ attributes and communities’ structure. Along these lines, the present thesis is trying to explore weather Social Network Analysis techniques can reveal patterns or hidden properties in the business network that could potentially lead the decision making process. en
heal.advisorName Παπαβασιλείου, Συμεών el
heal.committeeMemberName Ματσόπουλος, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Παναγόπουλος, Αθανάσιος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 78 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα