HEAL DSpace

Βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Εγγoνόπουλος, Ιωάννης el
dc.date.accessioned 2020-12-06T08:11:19Z
dc.date.available 2020-12-06T08:11:19Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/52300
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.19998
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Διερευνητική ανάλυση δεδομένων el
dc.subject Βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη el
dc.subject Ενεργειακή ζήτηση el
dc.subject Μηχανική μάθηση el
dc.subject Γραμμική παλινδρόμηση el
dc.subject Exploratory data analysis en
dc.subject Short-term forecasting en
dc.subject Energy demand en
dc.subject Machine learning en
dc.subject Linear regression en
dc.title Βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Forecasting en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2020-07-16
heal.abstract Η πρόβλεψη της ζήτησης φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί έναν τομέα της επιστήμης των προβλέψεων που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά την απελευθέρωση των αγορών ενέργειας και το ανταγωνιστικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί. Η εκ των προτέρων γνώση της συμπεριφοράς φορτίου είναι ζωτικής σημασίας για τον σχεδιασμό, την ανάλυση και τη λειτουργία των συστημάτων ισχύος, ώστε να εξασφαλιστεί μια αδιάκοπη, αξιόπιστη, ασφαλής και οικονομική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Διάφορες τεχνικές έχουν αναπτυχθεί για τη βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη της ηλεκτρικής κατανάλωσης (STLF). Οι τεχνικές αυτές διακρίνονται κυρίως σε στατιστικές μεθόδους πρόβλεψης και μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (AI). Το φορτίο ενός συστήματος αποτελεί μια στοχαστική, μη στάσιμη διαδικασία, ενώ η συμπεριφορά του επηρεάζεται από πολλές μεταβλητές όπως: οι καιρικές συνθήκες, οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, το είδος του τελικού χρήστη, οι εποχιακοί παράγοντες και τα τυχαία γεγονότα. Λόγω των μη γραμμικών σχέσεων που εμφανίζονται μεταξύ της ηλεκτρικής κατανάλωσης και των επιμέρους παραμέτρων, τα τελευταία χρόνια επιλέγονται μέθοδοι μηχανικής μάθησης (Machine Learning) που βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα και εκπαιδεύονται μέσα από αυτά. Το γεγονός αυτό τα καθιστά κατάλληλα για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων. Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η χρονική διερεύνηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για τη βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη της ενεργειακής ζήτησης. Το πρόβλημα της εξοικονόμησης ενέργειας για οικονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους, καθιστά την ύπαρξη μιας τέτοιας μεθοδολογίας εξαιρετικά σημαντική. Σκοπός επομένως της παρούσας εργασίας, είναι η παράθεση διαφόρων μοντέλων με σκοπό τη βέλτιστη προσέγγιση των πραγματικών δεδομένων. Το χρονικό διάστημα στο οποίο γίνεται η μελέτη είναι από το 2006 έως και το 2016 και αφορά τα δεδομένα της Ελλάδας. Αρχικά, επιχειρείται η εύρεση συσχετίσεων μεταξύ της ηλεκτρικής κατανάλωσης και ορισμένων βασικών μεταβλητών που την επηρεάζουν (θερμοκρασία, εποχή, είδος ημέρας κ.α.). Στη συνέχεια, πραγματοποιείται η βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη της ενεργειακής ζήτησης μέσω αλγορίθμων και πακέτων με χρήση της γλώσσας R (2017), που αποτελεί δημοφιλή γλώσσα μηχανικής μάθησης. Συγκεκριμένα, αφού εξετάσουμε ένα μοντέλο αναφοράς με την απλοϊκή μέθοδο (naïve), θα δημιουργήσουμε μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης (linear regression) και μοντέλα random forest τα οποία θα εξετάσουμε σε βάθος. Ένας από τους βασικούς στόχους της μελέτης είναι να διερευνήσουμε πως η απόδοση των μοντέλων σχετίζεται με την επιλογή μεταβλητών σε πρόβλεψη ενός βήματος σύντομων χρονοσειρών (one-step forecasting of short time series). Τέλος, προτείνεται το καταλληλότερο μοντέλο και γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση. Τα δεδομένα και ο κώδικας από τον οποίον προέκυψαν τα αποτελέσματα της εργασίας, διατίθενται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12630503.v2 el
heal.advisorName Μαμάσης, Νικόλαος el
heal.advisorName Νουτσόπουλος, Κωνσταντίνος el
heal.advisorName Ευστρατιάδης, Ανδρέας el
heal.committeeMemberName Μαμάσης, Νικόλαος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα