HEAL DSpace

Συγκριτική διερεύνηση μεθόδων υπολογισμού κύματος σχεδιασμού για λιμενικά έργα

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Παπαδόπουλος, Γεώργιος el
dc.contributor.author Papadopoulos, Georgios en
dc.date.accessioned 2020-12-07T10:18:35Z
dc.date.available 2020-12-07T10:18:35Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/52333
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.20031
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Μέθοδοι υπολογισμού el
dc.subject Λιμενικά έργα el
dc.subject Κυματικό κλίμα el
dc.subject Ευστάθεια el
dc.subject Αριθμητική προσομοίωση el
dc.subject Calculation methods en
dc.subject Port constructions en
dc.subject Wave climate en
dc.subject Stability en
dc.subject Numerical simulation en
dc.title Συγκριτική διερεύνηση μεθόδων υπολογισμού κύματος σχεδιασμού για λιμενικά έργα el
dc.title Comparative investigation of design wave calculation methods for port constructions en
heal.type masterThesis
heal.classification Civil engineering en
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2020-10-30
heal.abstract Σε μια μελέτη λιμενικών έργων, ο υπολογισμός των στοιχείων της κατασκευής γίνεται κατά κανόνα με βάση κύμα σχεδιασμού που έχει προκύψει από κάποια μαθηματική εξίσωση κυματικής γένεσης. Στη βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα τέτοιων εξισώσεων που προσφέρουν ταχύτητα και ευκολία στον υπολογισμό έναντι αριθμητικών μοντέλων προσομοίωσης που απαιτούν χρόνο και μεγάλα ποσά υπολογιστικής ισχύος. Η έλλειψη προδιαγραφών ωστόσο για το ποια μαθηματική εξίσωση είναι κατάλληλη σε κάθε κατηγορία γεωμετρίας της περιοχής μελέτης έχει οδηγήσει τους μηχανικούς στο να κάνουν αυθαίρετες επιλογές και να καταλήγουν σε εσφαλμένα αποτελέσματα, είτε υπερδιαστασιολογώντας και άρα ξοδεύοντας περιττούς πόρους για την κατασκευή έργων, είτε υποεκτιμώντας τα κυματικά μεγέθη και τελικά η κατασκευή να κινδυνεύει με ζημιές ή κατάρρευση. Από προηγούμενη εργασία έχει φανεί πως για κάθε είδος γεωμετρίας της περιοχής μελέτης αντιστοιχεί και διαφορετική μαθηματική εξίσωση υπολογισμού του κυματικού κλίματος. Το συμπέρασμα αυτό προχωράει ένα βήμα παραπέρα και εξετάζεται σε επίπεδο σχεδιασμού έργων, ευστάθειας της κατασκευής, κόστους των υλικών και λειτουργικότητας του έργου. Για να επιτευχθεί αυτό, γίνεται μια σειρά αριθμητικών προσομοιώσεων λαμβάνοντας κυματικά δεδομένα στα βαθιά ύδατα τα οποία έχουν προκύψει από μαθηματικές εξισώσεις της βιβλιογραφίας και εξετάζονται οι διαφορές τους στο κύμα σχεδιασμού των λιμενικών και ακτομηχανικών έργων. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν έχουν μεγάλη σημασία, αφού ξεκαθαρίζουν τις διαφορές που παρατηρούνται από τη χρήση διαφορετικών μαθηματικών εξισώσεων, επιβεβαιώνουν προηγούμενες παρατηρήσεις για την υπεροχή κάποιων εξισώσεων έναντι άλλων σε συγκεκριμένες περιοχές μελέτης και τονίζουν την αναγκαιότητα της ορθής εφαρμογής τους από τους μηχανικούς. el
heal.abstract During a harbor works study, the design of the construction is usually achieved via a design wave that has been calculated using a wave-generation mathematical equations. In the bibliography there exists a multitude of such equations that offer fast and easy calculation as opposed to numerical simulations that require time and large amounts of computational power. However, the lack of standards for which mathematical equation is suitable on each type of area has driven the engineers into making arbitrary choices and being led to incorrect results, either by over-engineering and therefore wasting resources in the construction, or by underestimating the wave parameters and endangering the construction by damage or collapse. From a previous study it has been shown that for each type of geometry of an area of study corresponds a different wave-generation mathematical equation. This conclusion is taken one step further and is being examined on a design, stability, material cost and overall function aspect of the works. To this end, a series of numerical simulations is being conducted by using deep water wave parameters calculated by mathematical models as inputs and the differences on the design wave of port and coastal constructions that arise are being examined. The resulting conclusions are crucial, as they clear up any differences that emerge from the use of various mathematical equations, they confirm previous remarks on the predominance of some equations over others when applied on specific areas of study and highlight the need for proper application from the engineers. en
heal.advisorName Τσουκαλά, Βασιλική el
heal.committeeMemberName Τσουκαλά, Βασιλική el
heal.committeeMemberName Παπακωνσταντής, Ηλίας el
heal.committeeMemberName Στάμου, Αναστάσιος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 132 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα