HEAL DSpace

Ταξινόμηση σημάτων ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος νοητικών κινήσεων με τη χρήση τεχνητού νευρωνικού δικτύου αιχμών και νευρομορφικού υλικού

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Παναγιωταράς, Ηλίας el
dc.date.accessioned 2020-12-08T07:26:57Z
dc.date.available 2020-12-08T07:26:57Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/52354
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.20052
dc.rights Default License
dc.subject Διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή el
dc.subject Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα αιχμών el
dc.subject Νευρομορφική υπολογιστική el
dc.subject Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα el
dc.subject Brain-computer interfaces en
dc.subject Spiking neural networks el
dc.subject Neuromorphic computing el
dc.subject Electroencephalogram el
dc.subject Μηχανική μάθηση el
dc.subject Machine learning en
dc.title Ταξινόμηση σημάτων ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος νοητικών κινήσεων με τη χρήση τεχνητού νευρωνικού δικτύου αιχμών και νευρομορφικού υλικού el
dc.title Motor imagery EEG classification using spiking neural network and neuromorphic hardware en
dc.contributor.department Εργαστήριο Συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μάθησης el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Τεχνητή Νοημοσύνη el
heal.classification Μηχανική Μάθηση el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2020-09-10
heal.abstract Μη επεμβατικές Διεπαφές Εγκεφάλου-Υπολογιστή (ΔΕΥ) που κάνουν χρήση σημάτων Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ) νοητικών κινήσεων, είναι υπεύθυνες για την μετάφραση της πρόθεσης του χρήστη για την κίνηση ενός άκρου του σε σήματα ελέγχου, ταξινομώντας τα μοτίβα ΗΕΓ που παράγονται από διαφορετικές νοητικές εργασίες, όπως η νοητική κίνηση των χεριών. Οι ΔΕΥ αυτής της μορφής έχουν μελετηθεί εκτενώς και χρησιμοποιούνται ήδη ως εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας και ελέγχου του περιβάλλοντος των ανθρώπων με αναπηρία, όπως ασθενείς που υποφέρουν από Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση, εγκεφαλικό επεισόδιο και κάκωση του νωτιαίου μυελού. Η συμβίωση του αναπτυσσόμενου κλάδου των ΔΕΥ με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Νευρομορφική Υπολογιστική, η οποίες επιτρέπουν την χαμηλής ισχύος υλοποίηση Νευρωνικών Δικτύων Αιχμών μεγάλης κλίμακας για την επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, μπορεί να οφελήσει σημαντικά μία πληθώρα από εφαρμογές διαφορετικών κλάδων. Στην παρούσα εργασία, υλοποιούμε και αναπτύσσουμε περαιτέρω ένα μοντέλο Νευρωνικού Δικτύου Αιχμών (ΝΔΑ), το οποίο είναι εμπνευσμένο από την αρχιτεκτονική του οσφρητικού συστήματος των εντόμων, για την αποκωδικοποίηση και πρόβλεψη νοητικών κινήσεων από σήματα ΗΕΓ. Το δίκτυο εκτελέστηκε στην πλατφόρμα νευρομορφικού υλικού SpiNNaker, η οποία αποτελείται από 4 ολοκληρωμένα κυκλώματα με 64 πυρήνες. Για την βελτίωση της απόδοσης του δικτύου, υλοποιήθηκε ένας αλγόριθμος μάθησης ανταμοιβής Spike-Time Dependent Plasticity (STDP), ενώ ελέγχθηκαν και άλλες τεχνικές, όπως η Ομοιόσταση και η μαζική μάθηση (batch learning) για την εκπαίδευση του δικτύου. Έχοντας ως στόχο την εύρεση συστατικών από τα σήματα ΗΕΓ, τα οποία να είναι σταθερά κατα μήκος των νοητικών κινήσεων της ίδιας κλάσης, αναλύθηκαν διάφορες τεχνικές εξαγωγής χαρακτηριστικών, όπως ο υπολογισμός της ισχύος υποζώνης συχνοτήτων, της λογαριθμικής ισχύος ζώνης και χαρακτηριστικών που παρουσιάζονται κατα τη διάρκεια μίας νοητικής κίνησης, από τα διαθέσιμα σήματα. Ελέγχθηκε, ακόμα, ο Διακριτός Μετασχηματισμός Κυματιδίων (ΔΜΚ), για την αποσύνθεση των δεδομένων ΗΕΓ, διατηρώντας την πληροφορία από τα πεδία του χρόνου και της συχνότητας. Από όλες τις προσεγγίσεις για την εξαγωγή σταθερών χαρακτηριστικών, ο ΔΜΚ απεδείχθει να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Συνολικά, το Νευρωνικό Δίκτυο Αιχμών, εκπαιδευμένο με τη χρήση του αλγορίθμου μάθησης STDP, πετυχαίνει μέση ορθότητα ταξινόμησης 70.3%, ποσοστό 5.23% μικρότερο κατά μέσο όρο σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά των παραδοσιακών στατιστικών αλγορίθμων μάθησης. Τα αποτελέσματα, μεταξύ άλλων, μας υποδεικνύουν πως τα ΝΔΑ αποτελούν μία βάσιμη εναλλακτική των κλασσικών αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για τη χρήση σε εφαρμογές ΔΕΥ, εάν ληφθεί υπόψη η μείωση της κατανάλωσης ισχύος και των χρόνων εκπαίδευσης που παρουσιάζουν όπως αποδεικνύεται στη βιβλιογραφία. el
heal.advisorName Σταφυλοπάτης, Ανδρέας-Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Σταφυλοπάτης, Ανδρέας-Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Στάμου, Γιώργος el
heal.committeeMemberName Νικήτα, Κωνσταντίνα el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 102 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record