HEAL DSpace

Διερεύνηση τμήματος του παντορροϊκού δικτύου της Αθήνας και εκτίμηση πλημμυρικών απορροών με το λογισμικό SWMM

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ανδρεάδου, Ηλέκτρα el
dc.contributor.author Andreadou, Ilektra en
dc.date.accessioned 2020-12-09T09:36:59Z
dc.date.available 2020-12-09T09:36:59Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/52414
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.20112
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” el
dc.rights Default License
dc.subject Παντορροϊκό δίκτυο el
dc.subject Ανάλυση ευαισθησίας el
dc.subject Εκτίμηση πλημμυρικών απορροών el
dc.subject Επίδραση αστικοποίησης el
dc.subject Combined sewer system en
dc.subject Sensitivity analysis en
dc.subject Flood runoff estimation en
dc.subject Urbanization impacts en
dc.subject EPA SWMM el
dc.subject EPA SWMM en
dc.title Διερεύνηση τμήματος του παντορροϊκού δικτύου της Αθήνας και εκτίμηση πλημμυρικών απορροών με το λογισμικό SWMM el
dc.title Investigation of a part of the combined sewer system of Athens and flood runoff estimation with SWMM en
heal.type masterThesis
heal.classification Υδρολογία el
heal.classification Hydrology en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2020-07-09
heal.abstract Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας αποτελεί η προσομοίωση και διερεύνηση τμήματος του παντορροϊκού δικτύου των Αθηνών, και συγκεκριμένα, της ανάντη περιοχής της Ζώνης Ζ2. Πρόκειται, για περιοχή της Νέας Κυψέλης, που διοικητικά υπάγεται στο Δήμο Αθηναίων. Περιλαμβάνει την έκταση ανάμεσα στον οικισμό Γεωργίου Παπανδρέου και το Πρωτοδικείο Αθηνών και αποτελείται από αστικές και ημιαστικές περιοχές. Για τους σκοπούς της διερεύνησης του δικτύου καταρτίστηκε ένα μοντέλο προσομοίωσης στο λογισμικό Storm Water Management Model (SWMM). Το λογισμικό SWMM είναι ένα δυναμικό μοντέλο προσομοίωσης που πραγματοποιεί διαδικασίες μετατροπής της βροχής σε απορροή, η οποία διοδεύεται στη συνέχεια υδραυλικά μέσω ενός συστήματος αγωγών. Για την υδρολογική ανάλυση, επιλέχθηκε ως μέθοδος υπολογισμού απωλειών βροχής η μέθοδος SCS και για την υδραυλική ανάλυση η μέθοδος δυναμικού κύματος. Η περιοχή μελέτης διαιρέθηκε σε δέκα υπολεκάνες και το μοντέλο επιλύθηκε για συγκεκριμένο επεισόδιο βροχής, για το οποίο υπάρχουν μετρήσεις παροχών σε δύο αγωγούς του δικτύου. Με βάση τις μετρήσεις παροχών πραγματοποιήθηκε βαθμονόμηση του μοντέλου, με χρήση γενετικού αλγορίθμου. Οι παράμετροι που συμμετείχαν στη βαθμονόμηση επιλέχθηκαν με βάση τα αποτελέσματα ανάλυσης ευαισθησίας σε εννέα παραμέτρους του μοντέλου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας συμφωνούν με τη σχετική βιβλιογραφία και η μέθοδος βαθμονόμησης που εφαρμόστηκε βελτιώνει σημαντικά την απόδοση του μοντέλου. Ακολούθησε διερεύνηση του δικτύου για βροχές περιόδου επαναφοράς Τ=25 και Τ=50 ετών και διάρκειας 1hr, 2hr, 6hr και 24hr. Επιλύθηκε το βαθμονομημένο μοντέλο για τις παραπάνω βροχές και αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα που αφορούν τον αριθμό των κόμβων του δικτύου που πλημμυρίζουν, τον όγκο της απορροής που το δίκτυο δεν είναι ικανό να παροχετεύσει και τις υδρολογικές συνιστώσες της απορροής. Στη συνέχεια, διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα μιας συνδυαστικής μεθόδου, κατά την οποία η απορροή κάθε υπολεκάνης εκτιμάται με την παραγωγή πλημμυρογραφημάτων με βάση το μοναδιαίο υδρογράφημα της SCS. O υπολογισμός των απωλειών βροχής έγινε με τη μέθοδο της SCS. Παρήχθησαν πλημμυρογραφήματα με βάση τρεις μεθόδους υπολογισμού του χρόνου συγκέντρωσης (Giandotti, Κινηματικού Κύματος και Kerby). Τα πλημμυρογραφήματα εισήχθησαν ως είσοδοι στο δίκτυο το οποίο επιλύθηκε στη συνέχεια υδραυλικά στο SWMM. Η μέθοδος παραγωγής πλημμυρογραφημάτων με την ανωτέρω διαδικασία και με υπολογισμό του χρόνου συγκέντρωσης με την εξίσωση Kerby, φαίνεται πως μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική της μεθόδου υδρολογικής ανάλυσης για την περιοχή μελέτης. Τέλος, πραγματοποιήθηκε διερεύνηση της απόκρισης των υπολεκανών και του δικτύου υπό την επίδραση σεναρίων αύξησης της αστικοποίησης κατά 25%, 50% και 75% στις ημιαστικές υπολεκάνες της περιοχής μελέτης. Τα σενάρια αστικοποίησης εφαρμόστηκαν στο μοντέλο για βροχές περιόδου επαναφοράς 10 ετών και διάρκειας 1hr, 2hr, 6hr και 24hr. Από τις επιλύσεις προκύπτει πως η αύξηση της αστικοποίησης αυξάνει τον όγκο της απορροής και την παροχή αιχμής, καθώς και τους κόμβους του δικτύου που πλημμυρίζουν, ενώ φαίνεται πως ισχυρότερη επίδραση ασκεί στην απορροή από βροχές μικρής διάρκειας. Επιπλέον, σε συγκεκριμένες υπολεκάνες, οι τιμές του όγκου και της αιχμής της απορροής για βροχή περιόδου επαναφοράς 10 ετών κατά τα σενάρια μεγάλης αύξησης της αστικοποίησης, ξεπερνούν τις αντίστοιχες τιμές για βροχές περιόδου επαναφοράς 25 ετών υπό την υφιστάμενη αστικοποίηση. el
heal.abstract The scope of this postgraduate thesis is the simulation and investigation of the combined sewer system of a mostly urban area in Athens. The case study is located in the Zone Z2 of combined sewer system (Nea Kypseli) and comprises highly and less urbanized areas. The simulation performed with EPA SWMM, a dynamic rainfall-runoff simulation model. According to the model structure, subcatchments receive precipitation and generate runoff, which is transported through a system of conduits, channels etc. For the hydraulic calculations the dynamic wave model was utilized, while infiltration computations were based on the curve number method. For the purposes of the analysis, the area is divided into ten subcatchments. The model is calibrated, using a genetic algorithm, in order to predict observed outputs of a single event. Sensitivity analysis, applied to nine SWMM parameters, indicated the most sensitive parameters that were involved in calibration. The calibration method seems to significantly improve model efficiency. Calibrated model is used to investigate the sewer systems capacity under rainfall events with return period T=25 years and T=50 years and different durations. Examined results concern the number of flooding nodes, the flooding loss volume and components of hydrological processes. Then, a combined methodology was investigated. Runoff hydrographs inserted as inputs in SWMM simulated sewer system for hydraulic computation. Hydrographs created by Unit SCS Hydrograph, considering rainfall losses computed with SCS method. Three methods for time of concentration estimation) are investigated, Giandotti method, Kinematic Wave method and Kerby equation. The applied method lead to results similar to SWMM analysis, when Kerby equation is used for time of concentration calculations. The methodology applied in this thesis concludes with investigating the impacts of three different urbanization scenarios, applied to semi-urban subcatchments of the study area. These subcatchments experience imperviousness increase by 25%, 50% and 75%. Scenarios are simulated for 10year storm of 1, 2, 6 and 24 hours duration. According to the results peak runoff and runoff volume values increase significantly. Increasing urbanization in the study area leads to more flooding events especially when rainfall of 1 or 2 hours duration occur. en
heal.advisorName Μπαλτάς, Ευάγγελος el
heal.committeeMemberName Μπαλτάς, Ευάγγελος el
heal.committeeMemberName Τσιχριντζής, Βασίλειος el
heal.committeeMemberName Παπακωνσταντής, Ηλίας el
heal.academicPublisher Σχολή Πολιτικών Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 169 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record