HEAL DSpace

Βελτιστοποίηση αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων κατασκευών με σύγκλιση αποτελεσμάτων ιδιομορφικής ανάλυσης

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Φρούσσος Ιωάννης el
dc.contributor.author FROUSSOS, IOANNIS
dc.date.accessioned 2020-12-14T07:38:31Z
dc.date.available 2020-12-14T07:38:31Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/52491
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.20189
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ιδιοσυχνότητες el
dc.subject Αποτίμηση el
dc.subject Επιτελεστικότητα el
dc.subject Βελτιστοποίηση el
dc.subject Ικανότητα el
dc.subject Eigenvalues en
dc.subject Pushover en
dc.subject Performance en
dc.subject Optimization en
dc.subject OCP en
dc.title Βελτιστοποίηση αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων κατασκευών με σύγκλιση αποτελεσμάτων ιδιομορφικής ανάλυσης el
dc.title Optimization in seismic assessment of existing structures via eigenfrequency analysis results convergence en
dc.contributor.department ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Αντισεισμικός Σχεδιασμός el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2020-06-11
heal.abstract Ένας από τους καθοριστικότερους παράγοντες για τη διαπίστωση της στατικής επάρκειας υφισταμένων κατασκευών είναι η ακριβέστερη αποτίμηση της σεισμικής τους συμπεριφοράς. Στην Ελλάδα, οι κατασκευές που χτίστηκαν μετά τη δεκαετία του 1960 – στην πλειοψηφία τους πολυκατοικίες – έχουν αρχίσει να προσεγγίζουν ή και να ξεπερνούν τον χρόνο ζωής του σχεδιασμού τους και να εμφανίζουν ανάγκες για εκτεταμένες ή περιορισμένες επεμβάσεις. Φυσικά, παρόμοια προβλήματα έχουν και ακόμη παλαιότερες κατασκευές που στο χρόνο υλοποίησής τους υπήρχε υποτυπώδης ή και καθόλου αντισεισμικός σχεδιασμός. Εξαιτίας της υψηλής σεισμικότητας που διαθέτει η χώρα μας, είναι σημαντικό να μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια και ασφάλεια η ικανότητα σεισμικής απόκρισης των υφισταμένων κατασκευών. Για το λόγο αυτό, επιλέχθηκε κτήριο από οπλισμένο σκυρόδεμα, προσδιορίστηκαν θλιπτική αντοχή και κατάσταση σκυροδέματος με πυρηνοληψία και αναλύθηκε ιδιομορφικά (Μοντέλο-1). Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε σύστημα αισθητήρων καταγραφής συχνοτήτων δικής μας κατασκευής σε κρίσιμες θέσεις του κτηρίου. Έχοντας πλέον τα αποτελέσματα της ιδιομορφικής ανάλυσης του μοντέλου και τις πραγματικές ιδιοσυχνότητες του κτηρίου εξακριβώθηκε η απόκλιση στις τιμές των δύο συνόλων. Προσδιορίσαμε τις παραμέτρους που επηρεάζουν την ιδιομορφική ανάλυση, οι οποίες περιορίστηκαν εντός συγκεκριμένων ευρών τιμών, βάσει της διαθέσιμης βιβλιογραφίας. Με την αυτοματοποιημένη διαδικασία συσχετισμού που προσφέρει η επέκταση προγράμματος OCP, πετύχαμε την σύγκλιση των τιμών των ιδιοσυχνοτήτων (Μοντέλο-2). Τέλος, πραγματοποιήθηκε Μη-Γραμμική Στατική Ανάλυση (Pushover) στα Μοντέλα 1 και 2 και συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα ως προς την καμπύλη ικανότητας και το σημείο επιτελεστικότητας. Διαπιστώθηκε πως το Μοντέλο-2, με τις πραγματικές ιδιοσυχνότητες, προσεγγίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την πραγματική σεισμική συμπεριφορά του κτηρίου και κατά συνέπεια, μας επιτρέπει να εξάγουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα για το αν ικανοποιούνται οι έλεγχοι επάρκειας, αν θα χρειαστεί επέμβαση ή όχι και σε ποιο βαθμό. Για όλες τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε το στατικό πρόγραμμα «Etabs 2016» της CSI. el
heal.abstract One of the most crucial factors to ensure the static adequacy of a structure is the level of accuracy in which we can determine its seismic behavior. In Greece, all buildings constructed after the 1960’s – the majority of which are apartment buildings – are now beginning to reach or surpass their designed life-expectancy and are in need of different sorts of repairs and restorations. Buildings even older than that, also face similar problems, because at the time they were constructed, seismic design was at a premature stage or nonexistent. Due to the frequent occurrence of earthquakes in Greece it is significant that we have the ability to determine a building’s seismic capacity with high precision. With this purpose in mind we decided to choose an existing building made of reinforced cement concrete and calculate the concrete’s compressive strength and condition by carefully extracting various samples. We went onwards and performed modal analysis to calculate the building’s eigenfrequencies (Model-1). Next, we placed a self-developed sensor set-up on the surface of specific parts of the building to directly measure the actual occurring eigenfrequencies. We established that there was a difference between the two sets of values. We then specified the variables that affect the modal analysis and defined a value spectrum for each of them, based on the available literature. Using OCP-extension and its automated calibration procedure we were able to alternate Model-1 in order to match the in-situ measurements for the eigenvalues (Model-2). Ultimately, we performed Pushover Analysis, which is a Non-linear Static Analysis, to both Models and compared the Capacity Curves (Pushover Curves) and the Performance Points. The evaluation of the results showed that Model 2 was representing the building’s seismic response with much more accuracy, allowing for better conclusions in regard to testing the adequacy and the need for repair actions. All Analysis Procedures were conducted with CSI’s “Etabs 2016”. en
heal.advisorName ΛΑΓΑΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ el
heal.committeeMemberName ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ el
heal.committeeMemberName ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΣΑΒΒΑΣ el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 100 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα