HEAL DSpace

Investigation of plant restoration techniques to mitigate the effects of surface runoff of qualitatively degraded rainwater

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Δρουβέλη, Ζωή el
dc.contributor.author Drouveli, Zoi en
dc.date.accessioned 2020-12-30T08:20:49Z
dc.date.available 2020-12-30T08:20:49Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/52712
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.20410
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Περιβάλλον και Ανάπτυξη"
dc.rights Default License
dc.subject Φυτοαποκατάσταση el
dc.subject Αραβόσιτος el
dc.subject Ηλίανθος el
dc.subject Phytoremadiation en
dc.subject Ηeavy metals en
dc.subject Βαρέα μέταλλα el
dc.subject Ηelianthus annuus en
dc.subject Zea mays en
dc.subject Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου el
dc.subject Lavrion Technological Cultural Park en
dc.title Investigation of plant restoration techniques to mitigate the effects of surface runoff of qualitatively degraded rainwater en
dc.title Διερεύνηση τεχνικών φυτοαποκατάστασης για τη μετρίαση των επιπτώσεων της επιφανειακής απορροής ποιοτικά υποβαθμισμένων όμβριων υδάτων el
heal.type masterThesis
heal.classification Environment, Phytoremadiation en
heal.classification Περιβάλλον, Φυτοαποκατάσταση el
heal.language el
heal.access campus
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2020-10-02
heal.abstract Σε όλη την ιστορική πορεία του ανθρώπου στη γη, τα ανθρώπινα αποτυπώματα στον χώρο υπήρξαν και συνεχίζουν να είναι πάντοτε συνδεδεμένα με τη φυσική έκταση και τα χαρακτηριστικά του τοπίου που τα περιβάλλει, δημιουργώντας ένα ανεκτίμητο περιουσιακό απόθεμα, και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα τεράστιας πολιτιστικής αξίας, για κάθε χώρα που τα φιλοξενεί. Στην παρούσα διπλωματική μελέτη έγινε μία εκτεταμένη αναφορά στην έννοια της αειφόρου βιώσιμης ανάπτυξης στο περιβάλλον, τις θεμελιώδεις αρχές και τους στόχους της. Μελετήθηκε η έννοια της αποκατάστασης του τοπίου και οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν για την προσέγγιση της. Έγινε μία εμπεριστατωμένη έρευνα στην περιοχή της Λαυρεωτικής για τα μετεωρολογικά και κλιματολογικά της στοιχεία, την υπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, τα πετρώματα, τη μορφολογία του εδάφους της, τα γεωλογικά της δεδομένα. Έμφαση δόθηκε στα επίπεδα των ρύπων και των τοξικών αποβλήτων της ως αποτέλεσμα της μεταλλευτικής δραστηριότητας προηγούμενων ετών, αποτελώντας άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία των ανθρώπων. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε η δομή του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η ιστορία του, οι υποδομές και οι υπηρεσίες του. Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η επιλογή ενός σχεδίου αποκατάστασης των εδαφών στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου και η απομάκρυνση των επιβλαβών ρύπων με βάση την υδρολογική διερεύνηση της λεκάνης απορροής, τις ισοϋψείς και την κατανομή των εδαφικών κλίσεων της περιοχής μελέτης. Η μέθοδος που επιλέχτηκε μετά από επεξεργασία των στοιχείων, για την αποκατάσταση του προβλήματος, είναι η φυτοεξυγίανση μέσω της μεθόδου της φυτοεξαγωγής. Επιλέχτηκαν συγκεκριμένα φυτικά είδη ως υπερσυσσωρευτές σε συνδυασμό με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής, τα οποία ήταν ο ηλίανθος και ο αραβόσιτος. Τέλος, έγινε μια προσπάθεια υπολογισμού του κόστους της χρήσης φυτοεξυγίανσης. Η μελέτη σχετικά με τον εντοπισμό του προβλήματος και τους τρόπους επίλυσης του προέκυψε μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα αναζήτησης βιβλιογραφικών πηγών από διαδικτυακούς επιστημονικούς ιστοτόπους, δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και ακαδημαϊκά συγγράμματα. el
heal.abstract Throughout the historical course of man on earth, human footprints in space have been and continue to be always linked to the natural extent and characteristics of the landscape surrounding them, creating an invaluable asset, and a comparative advantage of enormous cultural value, for each host country. This postgraduate thesis involves an extensive review on the concept of sustainable development in the environment, its fundamental principles and objectives. The concept of landscape restoration and the objectives to be achieved for its approach have been additionally studied. An in-depth survey was carried out in the area of Lavreotiki for its meteorological and climatic data, the existing flora and fauna, the rocks, the morphology of its soil, its geological and climatic data. Emphasis was placed on the levels of its pollutants and toxic waste as a result of mining activity in previous years, posing an immediate risk to people's public health. Subsequently, the creation of Lavrion Technological and Cultural Park of the National Technical University of Athens, its history, infrastructure and services was presented. The purpose of this postgraduate thesis is to select a plan for the restoration of contaminated soils within the premises of Lavrion Technological and Cultural Park of the National Technical University of Athens and the removal of hazardous pollutants. Thus the method chosen after processing the data, to tackle the problem in question was phyto-remediation through the method of plant exportation. Specific plant species were selected as super-accumulators in combination with the soil and climatic conditions of the study area, which were sunflower and maize. Finally, an attempt was made to calculate the cost of using phyto-drying. The study on identifying the problem and how to solve it emerged after an in-depth search of bibliographic sources from online scientific websites, publications in international journals and books. en
heal.advisorName Καλλιώρας, Ανδρέας el
heal.committeeMemberName Καλλιώρας, Ανδρέας el
heal.committeeMemberName Καλιαμπάκος, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Δαμίγος, Δημήτριος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 112 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record