HEAL DSpace

Γεωμετρική τεκμηρίωση νεοκλασικού κτηρίου στο Επισκοπειό της Σύρου "Κοκκινόσπιτο"

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Πιταούλη, Σταυρούλα el
dc.contributor.author Pitaouli, Stavroula en
dc.date.accessioned 2021-03-26T07:15:02Z
dc.date.available 2021-03-26T07:15:02Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/53132
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.20830
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Η Μεγάλη χίμαιρα el
dc.subject Επίγεια σάρωση el
dc.subject Γεωμετρική τεκμηρίωση el
dc.subject Νέφος σημείων el
dc.subject Ορθοεικόνες el
dc.subject Geometric documentation en
dc.subject The great chimera en
dc.subject Laser scanning en
dc.subject Orthophotos en
dc.subject Point cloud en
dc.title Γεωμετρική τεκμηρίωση νεοκλασικού κτηρίου στο Επισκοπειό της Σύρου "Κοκκινόσπιτο" el
dc.title Geometric documentation of neoclassical building at Episkopeio of Syros "Red House" en
dc.contributor.department Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Φωτογραμμετρία el
heal.classification Photogrammetry en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2021-03-12
heal.abstract Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η γεωμετρική τεκμηρίωση του νεοκλασικού κτηρίου του «Κοκκινόσπιτου», με χρήση σύγχρονων μεθόδων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Το ερειπωμένο πλέον, διώροφο αρχοντικό, βρίσκεται στο Επισκοπειό της Σύρου, η κατασκευή του χρονολογείται στις αρχές του 19ου αιώνα ενώ παρουσιάζει ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία της εποχής εκείνης. Παράλληλα είναι γνωστό ότι αποτέλεσε έμπνευση για τον Μ. Καραγάτση, για τη συγγραφή του μυθιστορήματος το 1953, «Η Μεγάλη Χίμαιρα». Για την εκπόνηση των παραγώγων της γεωμετρικής τεκμηρίωσης, υλοποιήθηκαν γεωδαιτικές μετρήσεις, σαρώσεις, επίγειες και εναέριες φωτογραφίσεις, με στόχο τη δημιουργία της τρισδιάστατης επιφάνειας του κτηρίου. Εν συνεχεία, έγινε σύνταξη 16 τεκμηριωτικών σχεδίων, τα οποία αξιολογούνται ως προς την ποιότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα και την πιστότητά τους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αναπόφευκτες παραλείψεις αλλά και τα εν γένει προβληματικά σημεία του αντικειμένου. Τα τελικά παράγωγα, αποτελούν το μετρητικό υπόβαθρο για τη μελλοντική αποκατάσταση του αρχοντικού, ενώ σε αυτά συγκαταλέγονται όψεις, οριζόντιες και κατακόρυφες τομές, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες ορθοεικόνες, προκειμένου τα προβαλλόμενα αντικείμενα του κάθε σχεδίου, να παρουσιάζονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. el
heal.abstract The goal of the present diploma thesis, is the geometric documentation of the “Red House” neoclassical building, by using modern digital methods of data collection and processing. The ruined two storey manor house, is located at Episkopeio of Syros, dates back to the early 19th century and presents special architectural elements of that era. At the same time, it is well known that M. Karagatsis was inspired by, for the writing of the novel in 1953, "The Great Chimera". For the elaboration of the derivatives of the geometric documentation, geodetic measurements, laser scanning and acquisition of photographic data occurred, in order to construct the 3D model of the building. Subsequently, 16 drawings were drafted, which are evaluated in terms of quality, accuracy, completeness and fidelity, by taking into account the inevitable omissions and the problematic points of the building. The final derivatives will be the measuring background for the future restoration of the mansion, while they include exterior sections, horizontal and vertical sections, accompanied by the corresponding orthophotos, so that the projected objects of each drawing are presented in more detail. en
heal.advisorName Γεωργόπουλος, Ανδρέας el
heal.advisorName Georgopoulos, Andreas en
heal.committeeMemberName Γεωργόπουλος, Ανδρέας el
heal.committeeMemberName Georgopoulos, Andreas en
heal.committeeMemberName Πανταζής, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Pantazis, George en
heal.committeeMemberName Ιωαννίδης, Χαράλαμπος en
heal.committeeMemberName Ιoannides, Charalampos en
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας. Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 115 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα