HEAL DSpace

Προσδιορισμός δείκτη τρωτότητας λιμένων για τη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε λιμενικές εγκαταστάσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Μίζη, Μαρίνα el
dc.contributor.author Mizi, Marina en
dc.date.accessioned 2021-05-21T16:31:59Z
dc.date.available 2021-05-21T16:31:59Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/53484
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.21182
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Κλιματική αλλαγή el
dc.subject Δείκτης τρωτότητας λιμένων el
dc.subject Πελοπόννησος el
dc.subject Λιμενικές εγκαταστάσεις el
dc.subject Climate change en
dc.subject Port vulnerability index en
dc.subject Peloponnese en
dc.subject Port facilities en
dc.title Προσδιορισμός δείκτη τρωτότητας λιμένων για τη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε λιμενικές εγκαταστάσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου el
heal.type masterThesis
heal.secondaryTitle Determination of port vulnerability index for management of the impact of climate change on port facilities in the Peloponnese en
heal.classification Μηχανική υδατικών πόρων el
heal.classification Water resources engineering en
heal.language el
heal.access campus
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2021-03-11
heal.abstract Η κλιματική αλλαγή προβλέπεται ότι θα επηρεάσει ιδιαίτερα την παράκτια ζώνη, αφού εκτιμώνται άνοδος της στάθμης της θάλασσας, αύξηση της συχνότητας και της έντασης των ακραίων φαινομένων καταιγίδας καθώς και της μετεωρολογικής παλίρροιας. Βασικές επιπτώσεις αποτελούν οι παράκτιες πλημμύρες, η διάβρωση και η αστοχία των παράκτιων τεχνικών έργων. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί ένα πολύπλευρο θέμα διαχείρισης, που απαιτεί επιχειρησιακό σχέδιο, προϋποθέτει πολιτική βούληση και είναι άμεσα συνδεδεμένο με οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Η αλλαγή του κλίματος έχει καταστεί κρίσιμο ζήτημα στις λιμενικές εγκαταστάσεις τις τελευταίες δεκαετίες, αποδεικνύοντας τη σημασία του φαινομένου και την ανάγκη αντιμετώπισης του. Επηρεάζει με πολλούς τρόπους τη λειτουργία των λιμανιών και θέτει σημαντικές προκλήσεις λόγω του υψηλού βαθμού ευπάθειας τους. Στο πλαίσιο της διαχείρισης της κλιματικής κρίσης, κρίσιμη παράμετρος αποτελεί ο ποσοτικός προσδιορισμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μέσω ενός δείκτη τρωτότητας λιμένων. Στην παρούσα εργασία, εφαρμόζεται μία μεθοδολογία εκτίμησης του Δείκτη Τρωτότητας Λιμένων όπου λαμβάνονται υπόψη ενδεικτικά ορισμένες μεταβλητές όπως η σχετική μεταβολή της στάθμης θαλάσσης, το σημαντικό ύψος κύματος, οι περιοχές Natura 2000, ο πληθυσμός, το βάθος κτλ. Προτείνεται η δημιουργία ενός απλοποιημένου και εύχρηστου δείκτη τρωτότητας λιμένων, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα ανάλυσης που προκύπτουν για την μελέτη περίπτωσης των λιμενικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αυτό πραγματοποιείται αντλώντας πληροφορίες από την υφιστάμενη βιβλιογραφία που αφορούν στον προσδιορισμό ενός παράκτιου δείκτη τρωτότητας σε πρώτο στάδιο και στη συνέχεια ενός δείκτη τρωτότητας λιμένων. Έπειτα από αναζήτηση δεδομένων σε διαθέσιμες πηγές δημιουργείται ο δείκτης τρωτότητας των εξεταζόμενων λιμένων. Η επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζει το γεγονός πως στους λιμένες επιδρούν σημαντικά παράγοντες όπως κοινωνικοί, οικονομικοί και λοιποί. Έτσι, ο Δείκτης Τρωτότητας Λιμένων που αναπτύσσεται στην παρούσα εργασία αποτυπώνει τους επιμέρους αυτούς παράγοντες. Τα σύγχρονα λιμάνια θα πρέπει να ακολουθήσουν πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος και να κάνουν κατάλληλη διαχείριση των περιβαλλοντικών συνεπειών ώστε να μπορούν να εξασφαλίσουν την αποδοχή και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη τους. el
heal.abstract Climate change is predicted to have a particular impact on the coastal zone, as sea level rise, increased frequency and intensity of extreme storms and meteorological tides are estimated. The main effects are coastal floods, erosion and failure of coastal engineering projects. Tackling climate change is a multifaceted management issue that requires a business plan, political will and is directly linked to economic, environmental and social activities. Climate change has become a critical issue in port facilities in recent decades, proving the importance of the phenomenon and the need to tackle it. It affects the operation of ports in many ways and poses significant challenges due to their high degree of vulnerability. In the framework of addressing climate crisis issue, the quantification of the impacts of climate change appears to be a critical parameter. Towards this, the establishment of a Port Vulnerability Index is considered to be of paramantount importance. In the present work, a methodology for the estimation of a Port Vulnerability Index is proposed. This index is based on defined variables such as the relative change in sea level, significant wave height, Natura 2000 areas, population, depth, etc. The present work aims to create a simplified and easy-to-apply port vulnerability index, taking into account the results obtained from the case study under investigation, i.e. the port facilities of the Peloponnese Region. To achieve this collected information from the existing literature concerning the identification of a coastal vulnerability index and a port vulnerability index were assessed further. Data aggregation was performed through utilizing available sources. The scientific community recognizes the fact that ports are significantly influenced by factors such as social, economic and others. Therefore this thesis has included the above-mentioned factors in the estimation of the Port Vulnerability Index. Modern ports should follow environmental protection standards and properly manage environmental impacts so that they can ensure the acceptance and support of local communities as well as their sustainable development. en
heal.advisorName Τσουκαλά, Βασιλική el
heal.committeeMemberName Τσουκαλά, Βασιλική el
heal.committeeMemberName Στάμου, Αναστάσιος el
heal.committeeMemberName Παπακωνσταντής, Ηλίας el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα