HEAL DSpace

Χωρικές παρτιτούρες: μία γραμματική μουσικής και αρχιτεκτονικής σύνθεσης

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Αθανασίου, Παναγιώτης el
dc.contributor.author Athanasiou, Panagiotis en
dc.date.accessioned 2021-07-19T07:55:14Z
dc.date.available 2021-07-19T07:55:14Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/53645
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.21343
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Μουσική el
dc.subject Αρχιτεκτονική el
dc.subject Χώρος el
dc.subject Φορμαλισμός el
dc.subject Παραγωγικοί κανόνες el
dc.subject Παραγωγικές διαδικασίες el
dc.subject Γραμματικές σχημάτων el
dc.subject Συντακτικό el
dc.subject Syntax en
dc.subject Music en
dc.subject Architecture en
dc.subject Space en
dc.subject Formalism en
dc.subject Productive rules en
dc.subject Production processes en
dc.subject Shape grammars en
dc.title Χωρικές παρτιτούρες: μία γραμματική μουσικής και αρχιτεκτονικής σύνθεσης el
dc.title Spatial scores: a shape grammar of musical and spatial composition en
dc.type Διάλεξη
heal.type learningMaterial el
heal.generalDescription Κεντρική συνεισφορά της εργασίας είναι ότι κάνει δυνατή την χρήση κανόνων του μουσικού συνθετικού φορμαλισμού στην αρχιτεκτονική σύνθεση. el
heal.classification Music and architecture en
heal.classification Αρχιτεκτονική el
heal.language el el
heal.access campus el
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2021-07-01
heal.abstract Αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες διαπιστώνουν ότι οι δημιουργικές διαδικασίες της αρχιτεκτονικής και της τέχνης μοιάζουν με αυτές της μουσικής. Τα ρυθμικά μοτίβα και οι μελωδικές πορείες ενός μουσικού έργου μπορούν να αναπαραχθούν και γραφικά. Αυτός ο στόχος έχει προσεγγιστεί ιστορικά με εναλλακτικούς τρόπους, εμπειρικούς και μαθηματικούς. Ακολουθώντας αυτή την ερευνητική παράδοση η εργασία αυτή μελετά πως κάποιες επιλεγμένες περιγραφικές συμβάσεις της Δυτικής μουσικής σύνθεσης μπορούν να αντιστοιχιστούν με περιγραφικές συμβάσεις της αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Παρουσιάζεται μια γραμματική σχημάτων που αντιστοιχίζει συγκεκριμένα στοιχεία του μουσικού κειμένου με χωρικά στοιχεία και διατάξεις χρησιμοποιώντας κανόνες, χωρικούς μετασχηματισμούς και άλγεβρες βασικών στοιχείων του χώρου (σημεία, γραμμές, επίπεδα). Κεντρική συνεισφορά της εργασίας είναι ότι κάνει δυνατή την χρήση κανόνων του μουσικού συνθετικού φορμαλισμού στην αρχιτεκτονική σύνθεση. Επιλεγμένες πρακτικές της μουσικής σύνθεσης εφαρμόζονται στην συνθετική διαδικασία της αρχιτεκτονικής, και το αντίστροφο. Μέσα από την ισομορφική σχέση που προκύπτει αποκαλύπτονται συγκεκριμένες δομικές και δημιουργικές συνάφειες μεταξύ των δύο τεχνών. Η εργασία έχει έξι μέρη. Μετά από την σύντομη εισαγωγή, στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται επιλεγμένες προσεγγίσεις καλλιτεχνών και ερευνητών όπως οι Klee, Schillinger, Ξενάκης, Λογοθέτης, Μπίρης κ.α., οι οποίοι έχουν ερευνήσει την αντιστοιχία ζωγραφικής αρχιτεκτονικής και μουσικής. Επίσης, εισάγονται μερικές βασικές έννοιες του γραμματικού φορμαλισμού σχημάτων. Στο τρίτο μέρος προτείνεται μια αντιστοιχία μουσικών και χωρικών στοιχείων. Το τέταρτο μέρος, παρουσιάζει κανόνες σύνθεσης και προτείνεται ένας ισομορφισμός μεταξύ μουσικής και αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Στην προτεινόμενη γραμματική κάποιοι θεμελιώδεις κανόνες και συμβάσεις της μουσικής σύνθεσης σχετικές με την κατασκευή και παραλλαγή μουσικών φράσεων, ανάγονται σε κανόνες χωρικής σύνθεσης. Το πέμπτο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει επαλήθευση και αξιολόγηση της γραμματικής με την παρουσίαση μιας εφαρμογή της. Παρουσιάζεται η ανάλυση ενός σπουδαστικού συνθετικού θέματος με βάση τους προτεινόμενους γραμματικούς κανόνες. Τέλος, το έκτο μέρος παρουσιάζει τα συμπεράσματα και μια σύντομη αναφορά στα μελλοντικά βήματα της έρευνας αυτής. el
heal.abstract Architects and artists find that the creative processes of architecture and art resemble those of music. The rhythmic patterns and melodic paths of a musical piece can be reproduced graphically. This task has been approached historically in alternative ways, empirical and mathematical. This study examines how descriptive conventions of Western musical composition can be mapped on descriptive conventions of the architectural composition following this research tradition. A shape grammar is presented, mapping select aspects of the musical score to spatial elements and layouts using shape rules, spatial transformations, and algebras of basic elements (points, lines, and planes). The contribution of this study is that it enables the use of formal musical composition rules in architectural composition. Select methods of music composition are applied to architecture and vice versa. Through the resulting isomorphic relationship, specific structural and creative affiliations between the two arts are revealed. The study has six parts. After a brief introduction, the second part of this study presents references to artists and researchers like Klee, Schillinger, Xenakis, Logothetis, Biris, et al., who have examined the association of painting, architecture, and music. Critical features of shape grammar formalism are also introduced. In the third part of the study, a vocabulary is proposed mapping musical to spatial elements. The fourth part presents a set of composition rules, and an isomorphism between musical and spatial composition is proposed. In the presented shape grammar, some fundamental rules and conventions of music composition relevant to the formation and variation of musical phrases are captured by shape rules. The fifth part of this study includes verification and evaluation of the grammar by demonstrating an application. An analysis of student studio work is presented based on the proposed rules. Finally, the sixth part presents the conclusions and a brief reference to future work. en
heal.tableOfContents 1. Εισαγωγή ... 2 2. Σχετικές αναφορές ... 6 3. To λεξιλόγιο ... 26 4. Η σύνθεση ... 57 5. Η εφαρμογή ... 80 6. Συζήτηση ...103 7. Αναφορές ... 107 el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα