HEAL DSpace

Women Immigrants in the urban web of Athens

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Giechia, Rafi en
dc.contributor.author Γιέχια, Ράφι el
dc.date.accessioned 2021-10-13T08:01:34Z
dc.date.available 2021-10-13T08:01:34Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/53940
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.21638
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μεταπτυχιακή εργασία. Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου : Πολεοδομία - Χωροταξία (Κατ. Β')" el
dc.rights Default License
dc.subject Immigration en
dc.subject Social integration en
dc.subject Urban web en
dc.subject Spatial distribution en
dc.subject Feminization of labour en
dc.subject Μετανάστευση el
dc.subject Κοινωνική ένταξη en
dc.subject Αστικό δίκτυο el
dc.subject Χωρικός διαχωρισμός el
dc.title Women Immigrants in the urban web of Athens en
dc.title Γυναίκες μετανάστριες στον αστικό ιστό της Αθήνας el
heal.type masterThesis
heal.classification Urban Planning en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2021-10-07
heal.abstract In this paper we will try to deal with the phenomenon of female migration, as it was formed after 2004, as it has developed a stronger and more complex dynamic compared to the first wave of immigrants who came to the country in the early 1990s. More specifically, female migration after 2004 is clearly more autonomous than in the past, as the migrant "moves", "moves" and "settles" without, often, the presence or accompaniment of the opposite sex.That is why the work is structured in five parts: In the first part, we quote concepts and terms related to the migratory phenomenon so that the reader comes into a first and more direct contact with the phenomenon. In the second we try to approach the phenomenon through the installation of women in the urban fabric. We tried to approach their settlement in Athens based on the factors that influenced their spatial distribution and to come to conclusions. Then we focus on the transformations that have occurred through their presence and action in specific areas. In the fourth part we present our conclusions about the changes that have occurred through the coexistence of the local and immigrant population, both at the personal level and at the level of public space and examine the degree of their assimilation by Greek society. Finally, we close with more general conclusions, which concern the transformations brought about in Athens by the female migratory flows as well as the characteristics of the immigrant women from whom we derived our information. en
heal.abstract Στη συγκεκριμένη εργασία θα προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε με το φαινόμενο της γυναικείας μετανάστευσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά το 2004, καθώς έχει αναπτύξει μία πιο ισχυρή και σύνθετη δυναμική σε σχέση με το πρώτο κύμα των μεταναστριών, οι οποίες ήρθαν στη χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 1990.Πιο συγκεκριμένα, η γυναικεία μετανάστευση μετά το 2004 είναι σαφώς πιο αυτονομημένη σε σχέση με το παρελθόν, καθώς η μετανάστρια «κινείται», «μετακινείται» και «εγκαθίσταται» χωρίς, πολλές φορές, την παρουσία ή τη συνοδεία του άλλου φύλου. Το φαινόμενο, ιδιαίτερα στην εποχή μας, αποκτά τεράστια σημασία όχι μόνο εξαιτίας της αυτονόμησης της μετανάστριας, αλλά επιπλέον επειδή αποτελεί μία από τις πολλές πτυχές του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης. Καθώς ο μεταναστευτικός πληθυσμός της Ελλάδας βρίσκεται στο πιο υψηλό επίπεδο που βρέθηκε ποτέ και καθώς η Ελλάδα βρίσκεται σε μεγάλη οικονομική και κοινωνική κρίση, δημιουργείται μία νέα κρίση, αυτή της ταυτότητας της Ελληνικής κοινωνίας. Στην πορεία, διαπιστώνουμε ότι οι ραγδαίες αυτές αλλαγές τις οποίες επιφέρει το γυναικείο μοντέλο της μετανάστευσης, αποτυπώνονται πρωτίστως στην Αθήνα, της οποίας αλλάζει και μετασχηματίζεται ο αστικός της ιστός. Η επίδραση του φαινομένου είναι εμφανής στις αλλαγές που επέρχονται στη χρήση και την αξιοποίηση της κατοικίας, στην κατανομή των επαγγελμάτων και στην παραγωγή, στη χρήση του δημόσιου χώρου, στην αλληλεπίδραση των γυναικείων ομάδων, ντόπιων και μεταναστριών σε επίπεδο της γειτονιάς, στη διαμόρφωση νέων πολιτικών. Συνεπώς, καθώς βρισκόμαστε μπροστά σε μία νέα πραγματικότητα, στην πραγματικότητα των πολυπολιτισμικών κοινωνιών, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διερεύνησή της γυναικείας μετανάστευσης, όχι μόνο για να εντοπίσουμε τους όποιους αστικούς μετασχηματισμούς έχει επιφέρει στην πρωτεύουσα, αλλά και να καταδείξουμε τις αλλαγές εκείνες που έχουν επιδράσει θετικά. Αξίζει επιπλέον να διερευνηθεί σε ποιο βαθμό οι αστικοί μετασχηματισμοί αποτελούν συνέπεια της ένταξης των μεταναστευτικών πληθυσμών στις χώρες υποδοχής καθώς και σε ποιο βαθμό έχει επέλθει η ένταξη. Για αυτό και η εργασία δομείται σε πέντε μέρη: Στο πρώτο μέρος, παραθέτουμε έννοιες και όρους σχετικούς με το μεταναστευτικό φαινόμενο ώστε ο αναγνώστης να έρθει σε μία πρώτη και πιο άμεση επαφή με το φαινόμενο. Στο δεύτερο επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το φαινόμενο μέσα από την εγκατάσταση των γυναικών στον αστικό ιστό. Προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε την εγκατάστασή τους στην Αθήνα με βάση τους παράγοντες που επηρέασαν τη χωρική τους κατανομή και να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα. Στη συνέχεια επικεντρωνόμαστε στους μετασχηματισμούς οι οποίοι έχουν επέλθει μέσα από την παρουσία και τη δράση τους σε συγκεκριμένους τομείς. Στο τέταρτο μέρος παραθέτουμε τα συμπεράσματά μας για τις αλλαγές που έχουν επέλθει μέσα από τη συνύπαρξη του ντόπιου και του μεταναστευτικού πληθυσμού, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δημόσιου χώρου και εξετάζουμε το βαθμό της αφομοίωσης τους από την Ελληνική κοινωνία. Τέλος, κλείνουμε με πιο γενικά συμπεράσματα, τα οποία αφορούν τους μετασχηματισμούς τους οποίους επέφεραν στην Αθήνα οι γυναικείες μεταναστευτικές ροές καθώς και με τα χαρακτηριστικά των μεταναστριών από τις οποίες αντλήσαμε τις πληροφορίες μας. Στην προσπάθεια να διερευνήσουμε το φαινόμενο της γυναικείας μετανάστευσης στην Αθήνα, σημαντικό υλικό αντλήσαμε από την έρευνα που έγινε στον Τομέα της Πολεοδομίας-Χωροταξίας, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Ντίνα Βαίου. el
heal.advisorName Λυκογιάννη, Σταυρούλα el
heal.committeeMemberName Κλαπατσέα, Ειρήνη el
heal.committeeMemberName Θεοδωρά, Παναγιώτα el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 101
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record