HEAL DSpace

Ανασυνθέτοντας το ξέφωτο: συρραφή τεχνών και ελεύθερου χρόνου στο Διόνυσο

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Μακαρέζου, Αλεξάνδρα el
dc.contributor.author Makarezou, Alexandra en
dc.date.accessioned 2022-06-21T07:23:52Z
dc.date.available 2022-06-21T07:23:52Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/55303
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.23001
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ανασύνθεση el
dc.subject Τοπίο el
dc.subject Μετασχηματισμός el
dc.subject Ελεύθερος χρόνος el
dc.subject Τέχνες el
dc.subject Reformation en
dc.subject Landscape el
dc.subject Transformation el
dc.subject Leisure el
dc.subject Arts el
dc.title Ανασυνθέτοντας το ξέφωτο: συρραφή τεχνών και ελεύθερου χρόνου στο Διόνυσο el
dc.title Reforming the glade: fusion of arts and leisure in Dionisos en
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Αρχιτεκτονική el
heal.classification Architecture en
heal.language el
heal.access campus
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2022-02-15
heal.abstract Η διπλωματική εργασία αφορά την ανασύνθεση του ξέφωτου, στη θέση του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού Διονύσου. Σκοπός, η ενεργοποίηση ενός κενού στο φυσικό τοπίο με απομεινάρια της ιστορίας και στοιχεία της σύγχρονης ζωής του τόπου. Η πορεία αποτέλεσε μια συνεχή διαδικασία αναζήτησης εργαλείων ώστε να προσεγγίσω το χωρικό πεδίο και να σχεδιάσω σε αυτό. Για να εγγράψω ένα πρόγραμμα στον ρευστό χώρο επιχειρώ να βρω μια μεθοδολογία ώστε να τον κατανοήσω, να τον αποκωδικοποιήσω και να τον μετρήσω με ποικίλους όρους. Από την αναγνώριση, στην οριοθέτηση, στη σχηματοποίηση, φτάνω στο σχεδιασμό. Αναγνωρίζοντας το πεδίο, αντιλαμβάνομαι το ξέφωτο ως μέρος δυο δικτύων, τοπικής και υπεροπτικής κλίμακας. Πως λοιπόν θα σχεδιάσω για ένα χώρο που αναφέρεται σε διαφορετικά υποκείμενα και δραστηριότητες; Συνθέτω το σενάριο που συγκεντρώνει όλες τις δυναμικές του ξέφωτου : Ελεύθερος χρόνος και τέχνες. Για την εφαρμογή των ποικίλων αφηγήσεων του σεναρίου και παράλληλα την εξασφάλιση της ενότητας του ξέφωτου συνθέτω το εργαλείο της μεταφοράς του χαλιού, ενός μηχανισμού οργάνωσης του χώρου που λειτουργεί ως ενοποιητικό στοιχείο. Με τον μετασχηματισμό του σκηνοθετώ, ελέγχω και οργανώνω το σώμα και το βλέμμα σύμφωνα με τα προγράμματα του σεναρίου. Με πρόθεση την ηπία επέμβαση, το χαλί έρχεται να λειτουργήσει στις τρεις διαστάσεις με υλικά και ελαφριές κατασκευές, που υποδέχονται τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου και των τεχνών. el
heal.abstract The diploma thesis concerns the glade’s reformation, at the location of the old railway station of Dionysos. The aim is to activate a void in the natural landscape with remnants of history and elements of the modern life. The process was a continuous search for tools to approach the field and design in it. In order to inscribe a program in the fluid space I attempt to find a methodology to understand, decode and measure it in a variety of terms. From recognition, to demarcation, to shaping, I get to design. Acknowledging the field, I perceive the glade as part of two networks of a local and supra-local scale. So how do I design for a space that refers to different subjects and activities? I compose the scenario that gathers all the dynamics of the glade: Leisure and arts. In order to apply the different narratives of the scenario and keep the unity of the space, I create the metaphor of a carpet, a mechanism that organizes the space as a unifying element. With its transformation I direct, control and organize the body and the gaze according to the different programs. With the intention of mild intervention, the carpet functions in the three dimensions with materials and light constructions that welcome the functions and activities of leisure and the arts. en
heal.advisorName Γυφτόπουλος, Σταύρος el
heal.advisorName Μάρη, Ιφιγένεια el
heal.committeeMemberName Μαρλαντή, Μαρία el
heal.committeeMemberName Παπά, Νίνα el
heal.committeeMemberName Κουτρουλίκου, Παναγιώτα el
heal.committeeMemberName Καραδήμας, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 65
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα