HEAL DSpace

Αισθητήρας ανίχνευσης της φορμαλδεΰδης

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Παπούλιας, Παναγιώτης el
dc.contributor.author Papoulias, Panagiotis en
dc.date.accessioned 2022-06-24T09:41:16Z
dc.date.available 2022-06-24T09:41:16Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/55333
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.23031
dc.rights Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr/ *
dc.subject Φορμαλδεΰδη el
dc.subject Τρισδιάστατη εκτύπωση el
dc.subject Αισθητήρες el
dc.subject Formaldehyde en
dc.subject Ενδοδιαπλεκόμενα ηλεκτρόδια el
dc.subject Polyaniline en
dc.subject Πολυανιλίνη el
dc.subject Sensors en
dc.subject Three-dimensional printing en
dc.subject Interdigitated electrodes en
dc.title Αισθητήρας ανίχνευσης της φορμαλδεΰδης el
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Μηχανική el
heal.classification Αισθητήρες el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2022-03-02
heal.abstract Η χρήση των τρισδιάστατων εκτυπωτών γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη τα τελευταία χρόνια τόσο στη βιομηχανία όσο και στο οικιακό περιβάλλον. Η αύξηση της διάδοσης τους όμως οδηγεί στην ανάγκη έρευνας πάνω στο ενδεχόμενο έκκρισης επικίνδυνων πτητικών οργανικών ενώσεων, κατά τη χρήση τους, καθώς και στην αποτύπωση τυχόν επιπτώσεων στην υγεία των ανθρώπων. Η φορμαλδεΰδη, ως μία πτητική οργανική ένωση, είναι ένας επικίνδυνος ατμοσφαιρικός ρύπος. Παρατεταμένη έκθεση σε αυτή μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και έχει συνδεθεί με θανάτους από καρκίνο. Η επιστήμη έχει στραφεί στην ανάπτυξη διάφορων ειδών αισθητήρων που επιχειρούν να ανιχνεύσουν τις συγκεντρώσεις της φορμαλδεΰδης. Στην παρούσα εργασία, λοιπόν, γίνεται μια προσπάθεια σχεδιασμού και κατασκευής ενός τέτοιου αισθητήρα. Αρχικά γίνεται αναφορά στα είδη της τρισδιάστατης εκτύπωσης, στις πτητικές οργανικές ενώσεις που εκκρίνονται από τους τρισδιάστατους εκτυπωτές καθώς και στις επιπτώσεις στην υγεία από τη χρήση τους. Στη συνέχεια αναλύονται τα χαρακτηριστικά της φορμαλδεΰδης καθώς και περιγράφονται συνοπτικά κάποιοι αισθητήρες ανίχνευσής της. Τέλος παρουσιάζεται η διάταξη που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της εργασίας που αποτελεί έναν αισθητήρα χρυσών ενδοδιαπλεκόμενων ηλεκτροδίων με επίστρωση πολυμερών πολυανιλίνης/πολυαιθυλενιμίνης. Μετριούνται οι μεταβολές στην αντίσταση του αισθητήρα τη στιγμή που υπάρχει έκκριση φορμαλδεΰδης. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που ελήφθησαν από τις μετρήσεις, τα συμπεράσματα του πειράματος, καθώς και προτάσεις για μελλοντική έρευνα. el
heal.abstract The use of 3D printers is gaining popularity in recent years both in industry and in homes. However, their widespread use leads to the need for research on the potential release of hazardous volatile organic compounds during their use, as well as the assessment of any possible effects on human health. Formaldehyde, as a volatile organic compound, is a hazardous air pollutant. Prolonged exposure to it can cause serious health effects and has been linked to cancer. Science has turned to the development of various kinds of sensors that attempt to detect concentrations of formaldehyde. In this paper, therefore, an attempt is made to design and fabricate such a sensor. Firstly, a summary of the types of 3D printing, the volatile organic compounds emitted by 3D printers and the health effects of their use is given. Characteristics of formaldehyde are then analyzed and some sensors for its detection are briefly described. Finally, the device created in the context of this thesis is presented, which is a gold interdigitated electrode sensor coated with polyaniline/polyethyleneimine polymers. Changes in the resistance of the sensor with relation to formaldehyde excretion are measured. Results obtained from the measurements, conclusions of the experiment and suggestions for future research are presented. en
heal.advisorName Χριστοφόρου, Ευάγγελος el
heal.committeeMemberName Ματσόπουλος, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Τσαραμπάρης, Παναγιώτης el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής el
heal.academicPublisherID ntua el
heal.numberOfPages 93 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα