HEAL DSpace

Ανάπτυξη πολυκριτηριακής μεθοδολογίας για τη χωρική οργάνωση επενδυτικών προτεραιοτήτων

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Χαραλαμπίδου, Βασιλική el
dc.contributor.author Charalampidou, Vasiliki en
dc.date.accessioned 2022-07-12T10:08:32Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/55377
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.23075
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Πολυκριτηριακή ανάλυση el
dc.subject Development planning en
dc.subject Economic development en
dc.subject Αναλυτική ιεραρχική διαδικασία el
dc.subject Επενδυτικές προτεραιότητες el
dc.subject Εργαλείο πολιτικής el
dc.subject Χωρική οργάνωση el
dc.subject Multi-criteria methodology en
dc.title Ανάπτυξη πολυκριτηριακής μεθοδολογίας για τη χωρική οργάνωση επενδυτικών προτεραιοτήτων el
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Πολεοδομίας – Χωροταξίας el
heal.type doctoralThesis
heal.classification Χωρικός σχεδιασμός el
heal.dateAvailable 2023-07-11T21:00:00Z
heal.language el
heal.access embargo
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2022-07-11
heal.abstract Ο αναπτυξιακός προγραμματισμός, καθώς και οι επενδυτικές προτεραιότητες είναι δύο εξίσου σημαντικές συνιστώσες του επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας, διότι καθορίζουν και καθορίζονται από τις συνθήκες, την ένταση, τη μορφή και τους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας. Η κίνηση και η ροή κεφαλαίων παγκοσμίως, οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και η στροφή προς τις άμεσες ξένες επενδύσεις εντείνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών, αναδεικνύοντας έτσι, τη χωρική διάσταση του φαινομένου. Η χωρική οργάνωση των επενδύσεων και των παραγωγικών δραστηριοτήτων εν γένει, είναι ένα σύνθετο πρόβλημα και η τελική απόφαση προκύπτει συνυπολογίζοντας αρκετούς παράγοντες. Στη σημερινή πραγματικότητα της κλιματικής και ενεργειακής κρίσης, έχοντας ήδη υπερβεί μια οικονομική ύφεση, η αλλαγή του παραγωγικού συστήματος και η ανάγκη προσέλκυσης ανταγωνιστικών επενδύσεων είναι απαραίτητη, ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας. Η παρούσα διδακτορική διατριβή εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο του Χωρικού σχεδιασμού, της Επιχειρησιακής έρευνας και των Οικονομικών της ανάπτυξης. Στόχος της είναι η βέλτιστη χωρική οργάνωση των επενδυτικών κλάδων και των παραγωγικών δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν τα κατά τόπους ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας και να υπάρξει γεωγραφική στόχευση αυτών. Αντικείμενο της έρευνας είναι η ανάπτυξη πολυκριτηριακής μεθοδολογίας για τη χωρική οργάνωση των επενδυτικών προτεραιοτήτων, σε εθνική και περιφερειακή κλίμακα. Έτσι, προκύπτουν με ιεραρχική σειρά οι επενδυτικοί κλάδοι στους οποίους οφείλει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα και να προσελκύσει η Ελλάδα. Παρότι, η χώρα κινείται προς μια νέα αναπτυξιακή κατεύθυνση μεταρρυθμίσεων, η πολυκριτηριακή μεθοδολογία, όπως αυτή εφαρμόστηκε για τις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν, ανέδειξε ως επιτακτική ανάγκη, τη ριζική αναπροσαρμογή του επενδυτικού μοντέλου και αναπτυξιακού προσανατολισμού. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι χρήσιμα και μπορούν να αξιοποιηθούν, προκειμένου να καταρτιστούν οι απαραίτητες πολιτικές και στρατηγικές για την προώθηση των συγκεκριμένων επενδυτικών κλάδων. Η προτεινόμενη πολυκριτηριακή μεθοδολογία δύναται να αποτελέσει, αφενός, ένα εργαλείο άσκησης πολιτικής για την τρέχουσα ελληνική πραγματικότητα, μια νέα μεθοδολογία χωρικού σχεδιασμού που προσαρμοσμένη, ανταποκρίνεται σε κάθε κλίμακα του χώρου και αφετέρου, ένα εργαλείο υποστήριξης των αποφάσεων των επενδυτικών προτεραιοτήτων από την Κεντρική Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. el
heal.abstract Development planning and investment priorities are two equally important components of a country's level of economic development because they determine are determined by the conditions intensity form and sectors of the production process. The movement and flow of capital worldwide business initiatives and the shift to foreign direct investments intensify competition between countries, thus highlighting the spatial dimension of the phenomenon. en
heal.sponsor Η παρούσα διδακτορική διατριβή χρηματοδοτήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κατά τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2021 – Ιουλίου 2022. el
heal.advisorName Σερράος, Κωνσταντίνος el
heal.advisorName Serraos, Konstantinos en
heal.committeeMemberName Μέλισσας, Δημήτρης el
heal.committeeMemberName Ψυχάρης, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Κλαμπατσέα, Ειρήνη el
heal.committeeMemberName Καλλιώρας, Δημήτρης el
heal.committeeMemberName Ασπρογέρακας, Βαγγέλης el
heal.committeeMemberName Γουργιώτης, Ανέστης el
heal.academicPublisher Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 422
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα