HEAL DSpace

Ανάλυση παραγόντων που επηρεάζουν την πεζή μετακίνηση κατά την διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Σωτηρόπουλος, Παναγιώτης-Ιωάννης el
dc.contributor.author Sotiropoulos, Panagiotis-Ioannis en
dc.date.accessioned 2022-07-26T10:05:58Z
dc.date.available 2022-07-26T10:05:58Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/55503
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.23201
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Βιώσιμη αστική κινητικότητα el
dc.subject Πεζή μετακίνηση el
dc.subject Περπατησιμότητα el
dc.subject Κορονοϊός el
dc.subject Τακτική λογιστική παλινδρόμηση el
dc.subject Μέθοδος δεδηλωμένης προτίμησης el
dc.subject Sustainable urban mobility en
dc.subject Pedestrian mobility en
dc.subject Walkability en
dc.subject Covid-19 en
dc.subject Ordinal logistic regression en
dc.subject Stated preference en
dc.title Ανάλυση παραγόντων που επηρεάζουν την πεζή μετακίνηση κατά την διάρκεια της πανδημίας Covid-19. el
dc.title Analysis of factors affecting pedestrian mobility during the Covid-19 pandemic. en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Κυκλοφοριακή τεχνική el
heal.classification Traffic technique en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2022-03-11
heal.abstract Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής είναι να αναλύσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση κάποιου να επιλέξει την πεζή μετακίνηση για μια διαδρομή του, σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς κατά την διάρκεια της πανδημίας του ιού Covid- 19. Δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων του δείγματος 293 ατόμων, δίνοντας έμφαση στην πεζή μετακίνηση και την ύπαρξη υποθετικών σεναρίων για την διερεύνηση της επιλογής περπατήματος. Η ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου έγινε χρησιμοποιώντας μοντέλα τακτικής λογιστικής παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η απόσταση, οι καιρικές συνθήκες, η ποιότητα των οδικών υποδομών και η πιθανότητα μετάδοσης του Covid-19 σε μοτοσυκλέτα αποτελούν τους παράγοντες με την μεγαλύτερη επιρροή στο δείγμα μας, ενώ ο σκοπός της μετακίνησης δε επηρεάζει την πιθανότητα περπατήματος. Όσο αυξάνεται η απόσταση, τόσο μειώνεται η πιθανότητα κάποιος να περπατήσει, ενώ όσο βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες και οι οδικές υποδομές, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα περπατήματος. Αντίστοιχα, σχετικά με την πιθανότητα μετάδοσης Covid-19 σε μοτοσυκλέτα, όσο αυτή αυξάνεται, αυξάνεται και η πιθανότητα περπατήματος. Η συχνότητα περπατήματος, το υψηλό μορφωτικό επίπεδο, η αίσθηση ασφάλειας, η ομορφιά και ευχαρίστηση μιας διαδρομής, καθώς και η άθληση ως σκοπός περπατήματος, αποτελούν παράγοντες ενθάρρυνσης της πεζής μετακίνησης. Αντίθετα, η πιθανότητα μετάδοσης του Covid-19 στην πεζή μετακίνηση, η έλλειψη πεζοδρομίων και οι μεγάλες αποστάσεις αποτελούν αποτρεπτικούς παράγοντες χρήσης της πεζής μετακίνησης. Αυτοί των οποίων οι συνολικές μετακινήσεις έχουν μειωθεί εξαιτίας της πανδημίας έχουν μικρότερη πιθανότητα να περπατήσουν σε σχέση με αυτούς των οποίων έχουν αυξηθεί.Τα άτομα εκτός Αττικής έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να περπατήσουν σε σχέση με αυτούς που είναι εντός Αττικής, ενώ οι ελεύθεροι είναι πιο πιθανό να περπατήσουν σε σχέση με τους παντρεμένους. Η έρευνα καταλήγει πως είναι σημαντικό να εξεταστούν σοβαρά οι παράγοντες του περπατήματος για την δημιουργία και ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών, όπου το περπάτημα θα αποτελεί μία ρεαλιστική εναλλακτική μετακίνησης, ειδικότερα σε έκτακτες καταστάσεις όπως η περίοδος της πανδημίας όπου και οι συνθήκες το ευνοούν. el
heal.abstract This thesis aims to analyse the factors that influence travellers’ willingness to walk regarding their daily commuting during the Covid-19 pandemic. For this purpose, a stated preference survey was conducted including questions about travelers’ travel characteristics and demographics, as well as hypothetical scenarios. The sample consisted of 293 people. When it comes to data statistical analysis, an ordinal regression model was developed. The results suggest that distance, weather conditions, the quality of the road infrastructure and the probability of being infected by Covid-19 on a motorcycle are the most significant determinants of walking. On the other hand, purpose doesn’t seem to affect travelers’ willingness to walk.The longer the distance, the less probable for someone to walk. Regarding weather conditions and infrastructure, it is more likely for one to walk as they improve. Respectively, as the probability of being infected by Covid-19 on a motorcycle increases, it is more probable for someone to walk. Frequency of walking, education level, safety feeling, the pleasure while walking and physical exercise as a purpose for walking are the factors that encourage walking. In contrast, the possibility of being infected by Covid-19 while walking, the lack of sidewalks and longer distances are deterrent factors for walking. Those who have reduced their daily trips due to the pandemic are less likely to walk than those who have increased them. People living outside the region of Attica are more likely to walk than those who live in Attica, while single people are more likely to walk than married people. As a conclusion, it is important for the determinants of walking to be considered in policy making. In this way, a sustainable transport system can be developed, in which walking will stand as a realistic alternative for commuting, especially in periods of crisis such as pandemic, when walking may be favoured. en
heal.advisorName Κεπαπτσόγλου, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Κεπαπτσόγλου, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Σπυροπούλου, Ιωάννα el
heal.committeeMemberName Ψαριανός, Βασίλειος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης. Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 93 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα