HEAL DSpace

Μεταμορφώσεις της ουτοπίας 19ος 20ος αιώνας: μοντέλα, αντι-μοντέλα, πειράματα

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Λιάκου, Ευαγγελία el
dc.contributor.author Liakou, Evangelia en
dc.date.accessioned 2022-07-27T10:11:35Z
dc.date.available 2022-07-27T10:11:35Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/55515
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.23213
dc.rights Default License
dc.subject Ουτοπίες el
dc.subject Δυστοπίες el
dc.subject Ευτοπίες el
dc.subject Μοντέλα el
dc.subject Καταστασιοκρατισμός el
dc.subject Μη σχέδιο el
dc.subject Utopias en
dc.subject Dystopias en
dc.subject Eutopias en
dc.subject Models en
dc.subject Le Corbusier en
dc.subject Situationism en
dc.subject Non-plan en
dc.subject Cedric price en
dc.title Μεταμορφώσεις της ουτοπίας 19ος 20ος αιώνας: μοντέλα, αντι-μοντέλα, πειράματα el
dc.title Transformations of utopia 19th 20th century: models, antimodels, experiments en
dc.type Διάλεξη
heal.type learningMaterial el
heal.classification Αρχιτεκτονική el
heal.classification Utopias en
heal.language el el
heal.access campus el
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2022-06-21
heal.abstract Η παρούσα εργασία, με αφορμή το πλαίσιο της σημερινής πραγματικότητας, που εντοπίζεται εντός του ιστορικού πεδίου της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, εστιάζει στη σχέση μεταξύ Επανάστασης και Πολεοδομίας, επιχειρώντας να σκιαγραφήσει τους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνεται η συνάφεια κοινωνικού και χωρικού πεδίου σε ιστορικές περιόδους έντονων μετασχηματισμών και ειδικότερα τους τρόπους με τους οποίους εκδιπλώνεται η επανάσταση στην πολεοδομική πράξη, με στόχο την ουσιαστική απελευθέρωση του συλλογικού και του ατομικού σώματος, θέτοντας την ουτοπία και την υλοποίησή της ως έναν ικανό εργαλείο πολεοδομικού σχεδιασμού, που συνδέεται με επαναστατικές πρακτικές ενώ ταυτοχρόνως αποδεσμεύεται από το πραγματικό γίγνεσθαι, γεγονός που απαιτείται για την κίνηση της σκέψης σε νέα, πρωτόγνωρα πεδία. Προς αποδέσμευση της αδυνατότητας, που προϊδεάζει ετυμολογικά η έννοια ‘ουτοπία’ και προς αξιολόγηση της επάρκειάς της ως ικανό σχεδιαστικό εργαλείο επαναστατικής πρακτικής εξετάζονται ουτοπικά μοντέλα που αφορούν τις προηγούμενες Βιομηχανικές Επαναστάσεις, με κριτήριο επιλογής την υλοποίηση και το εύρος της δυναμικής τους και αξιολογούνται μέσα από το δίπολο Δυστοπία - Ευτοπία. Το ερευνητικό αντικείμενο δομείται πάνω σε 3 άξονες εννοιολογικού τύπου που λειτουργούν παράλληλα για την εξέταση σε διαφορετικά πεδία και τη συσχέτιση των εννοιών που πραγματεύονται. Πρόκειται για ένα ερευνητικό εγχείρημα που πραγματεύεται τη διάρρηξη του πλαισίου της ουτοπίας σε σχέση με την μη πραγματοποίησή της, προτείνοντάς την ως ένα αναγκαίο και ικανό εργαλείο πολεοδομικού σχεδιασμού στην ρευστή πραγματικότητα της σύγχρονης εποχής. el
heal.abstract The present work, on the occasion of the context of today's reality, located within the historical field of the 4th Industrial Revolution, focuses on the relationship between Revolution and Urban Planning, attempting to outline the ways in which social and spatial field relevance is achieved in historical periods’ transformations and especially, the ways in which revolution unfolds in the urban practice, aiming at the substantial liberation human everyday life, posing utopia and its realization as a capable tool of urbanism. In order to release the impossibility, which etymologically presupposes the concept of 'utopia' and to evaluate its adequacy as a competent design tool of revolutionary practice, utopian models related to the previous Industrial Revolutions are examined, within of the dipole Dystopia - Eutopia. The research object is built on 3 conceptual axes that work in parallel to examine in different fields and to correlate the concepts they deal with. In general, it is a research project that deals with the breaking of the framework of utopia in relation to its non-realization, proposing it as a necessary and capable tool of urban planning in the fluid reality of contemporary times. en
heal.tableOfContents ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ψηφιακή Επανάσταση και χωροκοινωνικές διαστάσεις Η Επαναστατική αναγκαιότητα, προς νέες απαιτήσεις χειραφέτησης Μεθοδολογική προσέγγιση Ερωτήματα και Υπόθεση Εργασίας Μεθοδολογικά εργαλεία: Το μοντέλο και ο κανόνας Ερευνητικοί άξονες: Μεθοδολογία, έννοιες, ιστορική διαδοχή ΜΕΡΟΣ Α: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΙΣ: ΟΥΤΟΠΙΑ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Α1. Ορισμοί και θεματικοί άξονες Α2. Ουτοπία και Επανάσταση: Συνταυτίσεις και εννοιολογικές προεκτάσεις i. Η δυναμική ii. Η ανατρεπτική ιδέα iii. Η χρονικότητα Α3. Χωρικές μεταβάσεις και πολεοδομικές εκπροσωπήσεις Α4. Επισκόπηση και Ανασυγκρότηση: Το σχήμα της εννοιολογικής σφαίρας ΜΕΡΟΣ Β: ΟΥΤΟΠΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ Β.1 Χωροκοινωνικοπολιτικές και ουτοπικές συσχετίσεις Β.2 Ανασκόπηση i. 1η Βιομηχανική Επανάσταση ii. 2η Βιομηχανική Επανάσταση Β.3 Εξέταση Μοντέλων i. Φαλανστήριο, Charles Fourier ii. Ville Contemporaine, Le Corbusier iii. Ville Radieuse, Le Corbusier Β.4 Ουτοπία και Πραγματικότητα: Υλοποίηση μοντέλων Β.5 Δυστοπία: Το προβληματικό καλούπι ΜΕΡΟΣ Γ: ΑΝΤΙΟΥΤΟΠΙΑ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΟΝΤΕΛΑ Γ.1 Ουτοπικές μετα-στροφές: η συγκρότηση της αντιουτοπίας Γ.2 Αντι-ουτοπικές θέσεις: Επαναστατικές μηχανές Καταστασιακών i. Δημιουργία Καταστάσεων ii. Detournement - Μεταστροφή iii. Περιπλάνηση iv. Ψυχογεωγραφία v. Ενωτική - Ενιαία Πολεοδομία Γ.3 Αντιμοντέλο: Νέα Βαβυλώνα, Nieuwenhuys Constant Γ.4 Ουτοπικές διαπλοκές και αντιστίξεις ΜΕΡΟΣ Δ: ΕΥΤΟΠΙΑ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ Δ.1 Εννοιολογική συγκρότηση Πληροφορικής Εποχής Δ.2 Ευτοπικές θέσεις: Non Plan Δ.3 Ευτοπικό πείραμα: Fun Palace, Cedric Price Δ.4 Συμπεράσματα ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Αρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας και Σχεδιασμού el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record