HEAL DSpace

Αρχιτεκτονικές λογισμικού για υλοποίηση κατανεμημένων αυτόνομων οργανισμών (DAO) με τεχνολογίες blockchain

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Σταραντζής, Δημήτριος el
dc.contributor.author Starantzis, Dimitrios en
dc.date.accessioned 2022-09-01T08:53:48Z
dc.date.available 2022-09-01T08:53:48Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/55564
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.23262
dc.rights Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/ *
dc.subject Blockchain en
dc.subject DAO en
dc.subject Hyperledger fabric en
dc.subject Έξυπνα συμβόλαια el
dc.subject Smart contracts en
dc.subject Αποκεντρωμένες εφαρμογές el
dc.subject Dapps en
dc.title Αρχιτεκτονικές λογισμικού για υλοποίηση κατανεμημένων αυτόνομων οργανισμών (DAO) με τεχνολογίες blockchain el
dc.title Software architectures for implementing distributed autonomous organizations (DAO) with blockchain technologies en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Blockchain en
heal.language el
heal.language en
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2022-03-11
heal.abstract Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός αποκεντρωμένου αυτόνομου οργανισμού (Decentralized Autonomous Organization) ή απλώς DAO, με χρήση της τεχνολογίας blockchain. Για την καλύτερη κατανόηση των βασικών αρχών της τεχνολογίας του blockchain χρησιμοποιήθηκε το Bitcoin. Πέρα από τις βασικές αρχές αυτές, εξηγούμε τα έξυπνα συμβόλαια (smart contracts), το βασικό συστατικό στοιχείο ενός DAO. Παρουσιάζουμε μία νέα μορφή ψηφιακού οργανισμού, το DAO, που αποτελείται και ελέγχεται αποκλειστικά από άτομα ή επιχειρήσεις ως ομότιμα (peers) μέλη. Ως εργαλείο ανάπτυξης διαλέξαμε το Hyperledger Fabric, ένα από τα πιο επιτυχημένα εργαλεία για την ανάπτυξη ιδιωτικών αδειοδοτημένων (private permissioned) δικτύων blockchain. Καταλήγουμε πως η πρωτοπόρα αρχιτεκτονική του αλλά και το σύνολο των εργαλείων του, το καθιστούν κατάλληλο για οποιαδήποτε πιθανή υλοποίηση ενός DAO. Εξετάζουμε τα προβλήματα ενός έμπιστου τρίτου φορέα (Trusted 3rd Party) στο παράδειγμα της διαμοίρασης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ παραγωγών σε έναν Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης ή απλώς ΦΟΣΕ. Προτείνουμε ως λύση των προβλημάτων αυτών, τη δημιουργία ενός DAO με ομότιμα μέλη του, τους παραγωγούς ενός ΦΟΣΕ. Αναπτύσσουμε τη δομή ενός DAO, ένα ιδιωτικό αδειοδοτημένο δίκτυο blockchain αποτελούμενο από 4 παραγωγούς, με χρήση του εργαλείου Fabric. Πάνω στο δίκτυο αυτό ορίζουμε τα έξυπνα συμβόλαια που αποτελούν την επιχειρηματική λογική και τους κανόνες που διέπουν το DAO. Για την αλληλεπίδραση των παραγωγών με τις λειτουργίες του DAO κατασκευάζουμε μια διεπαφή χρήστη (user interface). Συγκρίνουμε ως προς την ευχρηστία και την καταλληλότητα της ανάπτυξης ενός DAO, το εργαλείο Fabric με το εργαλείο GoEthereum που είναι ένα από τα πιο πετυχημένα στο τομέα δημόσιων blockchain. Διαπιστώνουμε επίσης, πως το DAO είναι μια αποτελεσματική λύση των προβλημάτων που φέρει ένας έμπιστος τρίτος φορέας. Δείχνουμε ότι το Fabric είναι ώριμο και ευέλικτο εργαλείο για την ανάπτυξη ενός ιδιωτικού δικτύου blockchain αλλά απαιτεί μεγάλη εξοικείωση από τους διαχειριστές του. Τέλος από τη σύγκριση των δύο εργαλείων συμπεραίνουμε πως το Fabric είναι πιο δύσχρηστο από το GoEthereum λόγω της πολυπλοκότητάς του αλλά πιο κατάλληλο και πιο αποτελεσματικό. el
heal.abstract The purpose of this diploma thesis is to develop a decentralized autonomous organization or simply DAO, using blockchain technology. Bitcoin was used to better understand the basic principles of blockchain technology. In addition to these basic principles, we explain smart contracts, the key component of a DAO. We present a new form of digital organization, the DAO, which consists of and is controlled exclusively by individuals or companies as peer members. As a development tool we chose Hyperledger Fabric, one of the most successful tools for developing private permissioned blockchain networks. We conclude that its pioneering architecture and all its tools make it suitable for any possible implementation of a DAO. We look at the problems of a trusted 3rd party in the example of sharing electricity generation between producers of an electricity aggregator. We propose as a solution to these problems, the creation of a DAO with its equal members, the producers of an aggregator. We develop the structure of a DAO, a private permissioned blockchain network consisting of 4 producers, using the Fabric tool. On this network we define the smart contracts that constitute the business logic and the rules that govern the DAO. For the interaction of producers with the functions of DAO we build a user interface. We compare in terms of usability and suitability for the development of a DAO, the Fabric tool with the GoEthereum tool which is one of the most successful in the field of public blockchains. We also find that DAO is an effective solution to the problems posed by a trusted 3rd party. We show that Fabric is a mature and flexible tool for developing a private blockchain network but requires a great deal of familiarity from its administrators. Finally, by comparing the two tools, we conclude that Fabric is more difficult to use than GoEthereum due to its complexity, but more convenient and more efficient. en
heal.advisorName Vescoukis, Vassilios en
heal.committeeMemberName Fotakis, Dimitrios en
heal.committeeMemberName Pagourtzis, Aris en
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 61 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα