HEAL DSpace

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Προσέγγιση με τη βοήθεια δεικτών - Το παράδειγμα της Ζακύνθου

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Τσιγαρδά, Ναταλία el
dc.contributor.author Tsigarda, Natalia en
dc.date.accessioned 2022-09-05T12:06:40Z
dc.date.available 2022-09-05T12:06:40Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/55598
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.23296
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Βιώσιμη ανάπτυξη el
dc.subject Δείκτες el
dc.subject Τουρισμός el
dc.subject Κλιματική αλλαγή el
dc.subject Φέρουσα ικανότητα el
dc.subject Sustainable development en
dc.subject Indicators en
dc.subject Tourism en
dc.subject Climate change en
dc.subject Carrying capacity en
dc.title Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Προσέγγιση με τη βοήθεια δεικτών - Το παράδειγμα της Ζακύνθου el
dc.title Sustainable Tourism Development - Approach based on Indicators - The case of Zakynthos Island en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη el
heal.classification Spatial Planning and Regional Development en
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2022-03-11
heal.abstract Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να εξετάσει τους παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε έναν τουριστικό προορισμό. Η εργασία αναπτύσσεται σε 6 κεφάλαια. Αρχικά εξετάζεται η επίδραση που έχει η κλιματική αλλαγή στον κλάδο του τουρισμού. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το περιεχόμενο των 17 Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης και του τρόπου με τον οποίο εφάπτονται στον τομέα του τουρισμού. Γίνεται αναφορά σε παραδείγματα διαφόρων προορισμών που εφαρμόζουν μετρητικά συστήματα για την παρακολούθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, ενώ στην ελληνική πραγματικότητα επιχειρείται η ανάλυση όσων ορίζονται από το περιεχόμενο του ΓΠΧΣΑΑ και του ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό, όπως και των αναδυόμενων προβλημάτων που δημιουργεί η ανάπτυξη του τουριστικού τομέα στη χώρα. Το δεύτερο και σημαντικότερο μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασίας στοχεύει στη διερεύνηση και ολοκλήρωση των συστημάτων δεικτών για την αξιολόγηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που προτείνονται στη διεθνή και Ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Για τον λόγο αυτό εξετάζονται δύο συστήματα δεικτών και συγκεκριμένα αυτό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Δεικτών Τουρισμού. Τα συστήματα αυτά αποτελούν τη βάση για την παραγωγή ενός νέου συστήματος δεικτών που μπορεί να αξιοποιηθεί σε έναν προορισμό που διαθέτει τα κύρια κοινωνικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει ένας νησιωτικός προορισμός της Μεσογείου. Αναλύεται διεξοδικά η φιλοσοφία της μεθόδου ανάπτυξης του εν λόγω συστήματος δεικτών και των σταδίων εφαρμογής που προτείνουν τα δύο συστήματα. Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική περιγραφή των δεικτών που απαρτίζουν το παραγόμενο βασικό σύστημα δεικτών και σε επόμενο στάδιο παρατίθεται ένα νέο υποσύνολο δεικτών που βρίσκει εφαρμογή στις νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου και άλλο ένα υποσύνολο που μπορεί να εφαρμοστεί στην περιοχή μελέτης, που επιλέχθηκε να είναι η νήσος Ζάκυνθος. Η εφαρμογή του προτεινόμενου συστήματος δεικτών καταλήγει σε συμπεράσματα σχετικά τόσο με τις δυσκολίες εφαρμογής του όσο και με το αποτέλεσμα που προκύπτει από την αξιολόγηση αυτή για το νησί της Ζακύνθου. Πριν από την εφαρμογή του προτεινόμενου συστήματος δεικτών στην περιοχή της Ζακύνθου, εξετάσθηκαν το Περιφερειακό Χωροταξικό και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων. Επίσης, έγινε εκτενής παράθεση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης, με την αξιοποίηση διαφόρων πηγών πληροφοριών από ελληνικές και ξενόγλωσσες ιστοσελίδες, άρθρα τοπικών μέσων και δημοσιεύσεις δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Μέσα από την εφαρμογή του συστήματος δεικτών στη νήσο Ζάκυνθο, επιδιώκεται η εμβάθυνση στον προβληματισμό σχετικά με το θέμα της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και γνώση και επιχειρώντας η προσέγγιση να γίνει από τη σκοπιά ποσοτικών και περιγραφικών δεδομένων, τα οποία καταλήγουν σε συμπεράσματα και προτάσεις για καλύτερη μελλοντική αξιολόγηση και αξιοποίησή τους. el
heal.abstract This diploma thesis attempts to examine the factors that act as a barrier in achieving sustainable development in a tourist destination. The work is developed in 6 chapters. Firstly, comes the examination of the impact of climate change in the tourism industry/destinations. Then, follows the presentation of the very essence of the 17 Goals of Sustainable Development and the way these are related to tourism. References with respect to examples of various destinations that apply metric systems to monitor sustainable tourism development are made; while, speaking of the Greek context, an analysis is attempted based on the content of the General Framework for Spatial Planning and Sustainable Development and the Special Framework for Spatial Planning and Sustainable Development for Tourism. Furthermore the emerging problems created by the development of the tourism sector in the country, are stated. The second and most important part of this thesis aims to explore and integrate indicator systems for monitoring sustainable tourism development that are proposed by the World Tourism Organization (WTO) and the European Tourism Indicators System (ETIS). The ultimate goal of this exploration is to integrate proposed indicators into a new indicator system that is properly downscaled to the main social and morphological features of Mediterranean island destinations and more specifically a Greek island destination, specifically Zakynthos Island. The rationale behind this approach is analyzed in detail, as well as the implementation stages, proposed by the two systems. A detailed description of the indicators that make up the emerging indicator system is made; while in a next step a subset of indicators is proposed that can be applied to Mediterranean island regions, further elaborated in order for this to be fitted in the study area of Zakynthos Island. Prior to the implementation of the emerging indicator system in the region of Zakynthos Island, the Regional Spatial Planning and the Regional Operational Program of the Ionian Islands were examined. Also, an extensive exploration of the special characteristics and attributes of the natural and man-made environment of the case study area was conducted, using a variety of sources of information from Greek and foreign websites, local media articles and publications of the public and private sector. Through the implementation of the proposed indicator system in the island of Zakynthos, the aim is to raise concern on the issue of sustainable tourism development by gathering global intelligence; and approach this issue in the case study area both in qualitative and quantitative terms. Inferences of this thesis unveil difficulties in implementing such an indicator system that are mainly due to data gaps; while roughly assess the current state of the specific case study with regard to tourism sustainability. en
heal.advisorName Στρατηγέα, Αναστασία el
heal.committeeMemberName Στρατηγέα, Αναστασία el
heal.committeeMemberName Λέκα, Ακριβή el
heal.committeeMemberName Μπακογιάννης, Ευθύμιος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 251 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα