HEAL DSpace

Τεχνικές Ταυτοχρονισμού για την Υλοποίηση Αποδοτικών Δένδρων Αναζήτησης σε Πολυπύρηνα Συστήματα

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Σιακαβάρας, Δημήτριος Δ. el
dc.contributor.author Siakavaras, Dimitrios D. en
dc.date.accessioned 2022-09-19T07:23:57Z
dc.date.available 2022-09-19T07:23:57Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/55682
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.23380
dc.rights Default License
dc.subject Ταυτόχρονες δομές δεδομένων el
dc.subject Δέντρα αναζήτησης el
dc.subject Συστήματα παράλληλης επεξεργασίας el
dc.subject Τεχνικές συγχρονισμού el
dc.subject πολυπύρηνα συστήματα el
dc.subject synchronization techniques el
dc.subject concurrent data structures el
dc.subject multicores el
dc.subject parallel processing systems el
dc.subject search trees el
dc.title Τεχνικές Ταυτοχρονισμού για την Υλοποίηση Αποδοτικών Δένδρων Αναζήτησης σε Πολυπύρηνα Συστήματα el
dc.title Concurrency Techniques for Implementing Efficient Search Trees in Multicore Systems en
dc.contributor.department Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων (CSLAB) el
heal.type doctoralThesis
heal.classification Πληροφορική el
heal.classification Ταυτόχρονες Δομές Δεδομένων el
heal.classification Computer science en
heal.classification Concurrent data structures en
heal.language en
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2021-12-23
heal.abstract Τα δένδρα αναζήτησης αποτελούν μία από τις πιο κλασσικές και ευρέως διαδεδομένες δομές δεδομένων. Χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπου απαιτείται η διατήρηση μεγάλου ταξινομημένου όγκου δεδομένων με δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης, εισαγωγής, διαγραφής και επιπλέον λειτουργιών, όπως είναι η αναζήτηση εύρους τιμών. Λόγω της σημασίας τους, ένα μεγάλο πλήθος ερευνητικών εργασιών έχει προτείνει πολλούς διαφορετικούς τύπους δένδρων με διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως είναι, για παράδειγμα, το μέγιστο μήκος που μπορεί να έχει ένα μονοπάτι μέσα στο δένδρο. Κάθε τύπος δένδρου προσφέρει και διαφορετικές εγγυήσεις επίδοσης για την κάθε λειτουργία και κάθε δένδρο επιλέγεται με βάση τις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής στην οποία θα ενσωματωθεί. Με την επικράτηση των πολυπύρηνων επεξεργαστών, όπου πολλαπλά νήματα εκτελούνται ταυτόχρονα και πιθανώς προσπελαύνουν κοινά δεδομένα, οι ταυτόχρονες δομές δεδομένων έχουν γίνει σημαντικό μέρος των εφαρμογών αυτών. Στις ταυτόχρονες δομές δεδομένων είναι αναγκαίος ο συντονισμός των ταυτόχρονων προσπελάσεων από διαφορετικά νήματα με τρόπο που να διατηρείται η ακεραιότητα της δομής και να εξασφαλίζεται η ορθή εκτέλεση όλων των επιμέρους λειτουργιών. Ο συντονισμός αυτός επιτυγχάνεται με τη χρήση κάποιου μηχανισμού συγχρονισμού όπως για παράδειγμα τα κλειδώματα, οι εντολές ατομικής προσπέλασης μνήμης που παρέχονται απο τους σύγχρονους επεξεργαστές, η τεχνική Διάβασε-Αντίγραψε-Ανανέωσε (Read-Copy-Update) και η μνήμη δοσοληψιών (Transactional Memory). Τα ταυτόχρονα δένδρα αναζήτησης είναι μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες δομές δεδομένων για την αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων σε σύγχρονες πολυνηματικές εφαρμογές. Παρά τον πολύ μεγάλο όγκο σχετικής δουλειάς, παραμένει ακόμα σημαντική πρόκληση η υλοποίηση ταυτόχρονων δένδρων αναζήτησης υψηλών επιδόσεων. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός πως τόσο οι κλασσικές μέθοδοι συγχρονισμού (δηλαδή η χρήση κλειδωμάτων και η χρήση ατομικών λειτουργιών) όσο και οι πιο πρόσφατες (δηλαδή η τεχνική Read-Copy-Update και η Transactional Memory) δεν είναι αρκετές από μόνες τους ώστε να προσφέρουν λύσεις που θα είναι γενικές και εύκολα υλοποιήσιμες αλλά και την ίδια στιγμή θα προσφέρουν υψηλές επιδόσεις σε διαφορετικά σενάρια εκτέλεσης και επίπεδα συμφόρησης στη δομή. Μέχρι πρόσφατα, η Transactional Memory χρησιμοποιούταν κυρίως μέσω κάποιας βιβλιοθήκης που την υλοποιούσε σε επίπεδο λογισμικού. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια δύο απο τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής επεξεργαστών, η Intel και η IBM, έχουν προσθέσει υποστήριξη για Transactional Memory σε επίπεδο υλικού, αφαιρώντας με αυτό τον τρόπο τις μεγάλες καθυστερήσεις που εισάγονταν από τις υλοποιήσεις σε επίπεδου λογισμικού. Σε αυτή την εργασία εξετάζουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Transactional Memory για την υλοποίηση ταυτόχρονων δένδρων αναζήτησης υψηλής επίδοσης. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζουμε την RCU-HTM, μία τεχνική συγχρονισμού που συνδυάζει τις τεχνικές Read-Copy-Update (RCU) και Hardware Transactional Memory (HTM) και: α) υποστηρίζει την υλοποίηση ταυτόχρονης έκδοσης οποιουδήποτε τύπου δένδρου αναζήτησης, και β) επιτυγχάνει πολύ υψηλές επιδόσεις για ένα μεγάλο εύρος σεναρίων εκτέλεσης. Στην RCU-HTM τα νήματα που τροποποιούν τη δομή του δένδρου με οποιοδήποτε τρόπο δουλεύουν σε αντίγραφα του τμήματος του δένδρου που επηρεάζουν. Μόλις το τοπικό τους αντίγραφο είναι έτοιμο, χρησιμοποιούν την HTM ώστε να επιβεβαιώσουν πως το μέρος του δένδρου που θα αντικατασταθεί δεν έχει στο μεταξύ τροποποιηθεί από κάποιο άλλο νήμα εκτέλεσης και, αν αυτό ισχύει, να αντικαταστήσουν το παλιό αντίγραφο με το τοπικό τους, το οποίο περιλαμβάνει τις κατάλληλες τροποποιήσεις. Για να δείξουμε τις δυνατότητες της τεχνικής μας, υλοποιούμε και αξιολογούμε ένα σημαντικό αριθμό δένδρων αναζήτησης με χρήση του RCU-HTM και συγκρίνουμε την επίδοσή τους με ένα πλήθος ανταγωνιστικών ταυτόχρονων δένδρων. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζουμε την τεχνική RCU-HTM σε 12 διαφορετικούς τύπους δυαδικών δένδρων, Β+ δένδρων και (a-b)-δένδρων και συγκρίνουμε με πλήθος άλλων υλοποιήσεων που χρησιμοποιούν 4 διαφορετικούς μηχανισμούς συγχρονισμού, τα κλειδώματα, τις ατομικές λειτουργίες, το RCU και το HTM. Αξιολογούμε τα δένδρα αναζήτησης κάτω από πολλά διαφορετικά σενάρια εκτέλεσης μεταβάλλοντας το μέγεθος του κλειδιού που αποθηκεύεται στο δένδρο, τον αριθμό των κλειδιών που αποθηκεύονται στο δένδρο, το μείγμα από λειτουργίες που εκτελούνται καθώς και τον αριθμό των νημάτων που εκτελούν ταυτόχρονα λειτουργίες. Όλοι οι διαφορετικοί συνδυασμοί αυτών των παραμέτρων μας δίνουν 630 διαφορετικά σενάρια εκτέλεσης για κάθε δένδρο αναζήτησης. Επίσης, αξιολογούμε τα δένδρα χρησιμοποιώντας δύο μετροπρογράμματα που χρησιμοποιούνται κατα κόρον για την αξιολόγηση συστημάτων βάσεων δεδομένων, τα TPC-C και YCSB. Η αξιολόγηση μας δείχνει πως στην πλειονότητα των πειραμάτων τα δένδρα που χρησιμοποιούν το RCU-HTM έχουν υψηλότερες επιδόσεις από τους ανταγωνιστές τους, και ακόμα και στις ελάχιστες περιπτώσεις που δεν είναι τα καλύτερα, η επίδοσή τους είναι πολύ κοντά στην καλύτερη υλοποίηση. Αυτό, σε συνδυασμό με την ευκολία προγραμματισμού που προσφέρει η τεχνική RCU-HTM την καθιστούν την πρώτη τεχνική συγχρονισμού που μπορεί σχετικά εύκολα να εφαρμοστεί σε κάθε τύπου δένδρου αναζήτησης χωρίς να επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό η επίδοση τους. el
heal.advisorName Γκούμας, Γεώργιος
heal.advisorName Goumas, Georgios
heal.committeeMemberName Γκούμας, Γεώργιος
heal.committeeMemberName Κοζύρης, Νεκτάριος
heal.committeeMemberName Τσανάκας, Παναγιώτης
heal.committeeMemberName Πνευματικάτος, Διονύσης
heal.committeeMemberName Φατούρου, Παναγιώτα
heal.committeeMemberName Σαγώνας, Κωνσταντίνος
heal.committeeMemberName Κοτσελίδης, Χρήστος
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 110
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record