HEAL DSpace

Υδρολογική ανάλυση στο νησί της Ζακύνθου με χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης και μοντέλου HEC

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Σοφιός, Ιωάννης el
dc.contributor.author Sofios, Ioannis en
dc.date.accessioned 2022-09-22T07:49:09Z
dc.date.available 2022-09-22T07:49:09Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/55713
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.23411
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Λεκάνη απορροής el
dc.subject Πλημμύρα el
dc.subject Πλημμυρικός κίνδυνος el
dc.subject Πολυκριτηριακή ανάλυση el
dc.subject Λαγανάς el
dc.subject Zakynthos en
dc.subject Multicriteria analysis en
dc.subject Time-Area method en
dc.subject HECHMS en
dc.subject Flood risk en
dc.title Υδρολογική ανάλυση στο νησί της Ζακύνθου με χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης και μοντέλου HEC el
heal.type bachelorThesis
heal.classification ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ el
heal.language el
heal.language en
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2022-03-22
heal.abstract Οι πλημμύρες αποτελούν μια από τις πιο συχνές φυσικές καταστροφές, οι οποίες, συμβαίνουν κυρίως λόγω των ραγδαίων βροχοπτώσεων και ισχυρών καταιγίδων, με αποτέλεσμα την αύξηση της στάθμης των ποταμών και τελικά την υπερχείλισή τους. Το φυσικό αυτό φαινόμενο μπορεί να προκαλέσει τεράστιες καταστροφές τόσο στο ανθρωπογενές όσο και στο φυσικό περιβάλλον. Είναι επιτακτική ανάγκη η κατάστρωση διαχειριστικών σχεδίων και η πρόληψη για την προστασία από πλημμύρες. Η περιοχή μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας βρίσκεται σε ένα από τα νησιά του Ιονίου και συγκεκριμένα στην ανατολική Ζάκυνθο. Πρόκειται για τρείς λεκάνες απορροής οι οποίες αντιστοιχούν στα υδατορεύματα του Αγίου Χαραλάμπους το οποίο και καταλήγει πλησίον της χώρας της Ζακύνθου, του Λαγανά και των Αλυκών με εκτάσεις 77 km2 , 21 km2 και 37 km2 , αντίστοιχα. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου στην περιοχή μελέτης με χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης και μοντέλων HEC. Αρχικά η μεθοδολογία που εφαρμόζεται χρησιμοποιεί εργαλεία πολυκριτηριακής ανάλυσης και τεχνικών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) για τον εντοπισμό των περιοχών με υψηλή επιδεκτικότητα σε πλημμύρες, αναλύοντας τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της κάθε λεκάνης. Ανάντη των περιοχών αυτών επιλέγεται ένα σημείο προσομοίωσης σε κάθε λεκάνη απορροής με σκοπό να οριστεί η υπολεκάνη με έξοδο το σημείο αυτό. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται υδρολογική ανάλυση στις υπολεκάνες που δημιουργούνται εφαρμόζοντας τρείς διαφορετικές μεθόδους για την προσομοίωση του μηχανισμού βροχής – απορροής (Μοναδιαίο Υδρογράφημα (ΜΥΓ) με τη μέθοδο των Ισόχρονων Καμπυλών, Συνθετικό ΜΥΓ κατά Snyder και Αδιάστατο ΜΥΓ κατά SCS) στις τρείς θέσεις ενδιαφέροντος. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται το μοντέλο Hydrologic Modeling System (HEC-HMS), το οποίο απαιτεί ως δεδομένα εισόδου τις αντίστοιχες παραμέτρους κάθε μεθόδου προσομοίωσης βροχής – απορροής, καθώς και το υετογράφημα σχεδιασμού για κάθε υπολεκάνη, το οποίο υπολογίζεται με τη μέθοδο των εναλλασσόμενων μπλοκ. Το αποτέλεσμα της παραπάνω ανάλυσης είναι η εξαγωγή του πλημμυρογραφήματος στην έξοδο καθεμίας από τρεις υπολεκάνες για κάθε μέθοδο ξεχωριστά. Το τρίτο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την υδραυλική προσομοίωση στις θέσεις προσομοίωσης με χρήση του μοντέλου River Analysis System (HEC-RAS) (2D) και έχοντας ως δεδομένο εισόδου το πλημμυρογράφημα για την εκτίμηση της έκτασης του πλημμυρικού πεδίου, τα μέγιστα βάθη και τις μέγιστες ταχύτητες ροής σε αυτό. Εν κατακλείδι προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης βάση υβριδικών προσεγγίσεων αντιπλημμυρικών έργων, δηλαδή ο συνδυασμός φυσικών (NbS) με συμβατικών λύσεων. el
heal.advisorName Μπαλτάς, Ευάγγελος el
heal.committeeMemberName Ευστρατιάδης, Ανδρέας el
heal.committeeMemberName Μαμάσης, Νικόλαος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 120 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα