HEAL DSpace

Αλγόριθμοι και Ηθική - Επιλεγμένα Θέματα

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Φωστίνη, Μαρία el
dc.contributor.author Fostini, Maria en
dc.date.accessioned 2022-09-23T07:25:51Z
dc.date.available 2022-09-23T07:25:51Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/55726
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.23424
dc.rights Default License
dc.subject Αλγόριθμοι el
dc.subject Ηθική el
dc.subject Cyberethics el
dc.subject Δεοντολογία el
dc.subject Τεχνολογία Διπλής Χρήσης el
dc.subject Κοινωνιολογία el
dc.subject Κυβερνοηθική el
dc.subject Κοινωνικά Δίκτυα el
dc.subject Μηχανές Αναζήτησης el
dc.subject Algorithms el
dc.subject Ethics el
dc.subject Deontology el
dc.subject Dual Use Technologies el
dc.subject Search Engines el
dc.subject Social Networks el
dc.subject Sociology el
dc.title Αλγόριθμοι και Ηθική - Επιλεγμένα Θέματα el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Ένα από τα κύρια συμπεράσματα αυτής της διπλωματικής είναι ότι ενώ οι αλγόριθμοι μπορούν πράγματι να παράγουν μετρήσεις και πληροφορίες για τα μοτίβα, δημιουργούν επίσης (εν μέρει) αυτά τα μοτίβα, διαμορφώνουν τη συμπεριφορά και βλέπουν τον κόσμο με συγκεκριμένο ποσοτικό, επεξεργασμένο τρόπο, δημιουργώντας δυσμενείς συνέπειες η διαδικασία. Δηλαδή, δεν μας λένε κάτι για τον κόσμο ως εξωτερικος αμερόληπτος παρατηρητής, αλλά συνδιαμορφώνουν ενεργά και αλληλοσυνδέονται με αυτό που περιγράφουν με πολλούς τρόπους. Αυτή η συνειδητοποίηση αποκαλύπτει την υποτιθέμενη ουδετερότητα και ορθολογισμό τους, καθώς δεν μπορούν να θεωρηθούν αντικειμενικά εργαλεία, ούτε να θεωρηθούν ότι λειτουργούν “έξω” από τα φαινόμενα στα οποία προορίζονται να παρέχουν πληροφορίες. Δεδομένου των αρνητικών συνεπειών που έχουμε παρατηρήσει. Αυτό θα πρέπει να προκαλέσει μια αλλαγή στην προοπτική ότι, τόσο στη φάση σχεδιασμού όσο και ως προς την κατάσταση, αναλύει θεμελιωδώς τους αλγόριθμους ως σημαντικά αντικείμενα που εμπλέκονται στην οικοδόμηση του κόσμου, την κατηγοριοποίηση κ.λπ. Υπό το πρίσμα αυτό, το δεύτερο υπο-ερώτημα με τη μορφή "ποιες είναι οι τρέχουσες εφαρμογές αλγορίθμων και ποιες είναι οι ηθικές συνέπειες αυτών;" έχει απαντηθεί επαρκώς, εξετάζοντας μια ποικιλία εφαρμογών και τα συνημμένα ηθικά ζητήματα. Η συνάφεια ενός τέτοιου ζητήματος υπογραμμίζεται από την πρόσφατη εργασία που επιχειρεί συγκεκριμένα να αναπτύξει και να υποστηρίξει μεθοδολογίες “για να παράγει πληροφορίες για τη φύση και το έργο των αλγορίθμων”. Αυτή η εργασία συνέβαλε σε προσπάθειες να συνδεθούν αφηρημένες διαστάσεις με σαφείς, σχετικές περιπτώσεις προσφέροντας αξιολογήσεις στις οποίες μπορεί να οικοδομήσει μελλοντική εργασία. Δεν είναι πιθανό σενάριο να σταματήσει η ανάπτυξη αλγορίθμων και οι εφαρμογές τους, αλλά η απόκτηση γνώσης σχετικά με τη δυναμική του τρόπου με τον οποίο παράγουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολιτική ή σε έναν ευρύτερο αλγοριθμικό “πολιτισμό” που παροτρύνει τους παραγωγούς να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή πριν την εφαρμογή τους. Με αυτόν τον τρόπο, η ηθική των αλγορίθμων δεν θα πρέπει να είναι μια σκέψη, ή να διατηρείται αποκλειστικά στη σφαίρα της μελέτης των συνεπειών, αλλά μάλλον να λαμβάνεται υπόψη από την αρχή. Με αυτόν τον τρόπο, μια επακόλουθη ανάλυση μπορεί να συμβάλει στην πρακτική έννοια, βελτιώνοντας την ευαισθητοποίηση και βοηθώντας να αντλήσουμε μαθήματα προκειμένου να βρούμε τρόπους για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών. Το ερώτημα που παρουσιάστηκε ως υποστήριξη της γενικής ερευνητικής ερώτησης, “ποιες είναι οι τρέχουσες εφαρμογές των αλγορίθμων και ποιες είναι οι ηθικές συνέπειες αυτών;” έχει έτσι απαντηθεί. el
heal.classification Μαθηματικά el
heal.classification Ανθρωπιστικά el
heal.classification Κοινωνικές Επιστήμες el
heal.classification Δίκαιο el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2022-03-18
heal.abstract Η σημερινή κοινωνία διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό και επηρεάζεται από την εργασία αλγορίθμων σε πολλαπλά επίπεδα. Σχεδόν πανταχού παρόν σε οποιαδήποτε δεδομένα, λειτουργίας ή επεξεργασίας, οι αλγόριθμοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε διάφορα θέματα που καλύπτουν σχεδόν όλα όσα συμβαίνουν στο Internet και στις ευρύτερες επιστήμες υπολογιστών, συλλογή κυβερνητικών δεδομένων το επίπεδο κατανόησης της λειτουργίας τους. Αυτή η διατριβή στοχεύει να δώσει μια εικόνα για τα αποτελέσματα των αλγοριθμικών εφαρμογών και να διαλευκάνει το «μαύρο κουτί» των λειτουργιών τους αμφισβητώντας την κατάστασή τους ως ουδέτερα εργαλεία ή τεχνολογίες. Αυτή η προσέγγιση θα ληφθεί ειδικά εστιάζοντας στις ηθικές επιπτώσεις των αλγορίθμων, οι οποίες θα αξιολογηθούν σε δύο ενότητες που αντιστοιχούν στις ηθικές παραδόσεις του συνεπειακού χαρακτήρα και της δεοντολογία. Το πρώτο από τα δύο αυτά κεφαλαια, θα διευκρινίσει πώς οι τρέχουσες εφαρμογές αλγορίθμων συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθέντων τεχνολογιών και πεδίων που προωθούν — έχουν αρνητικές συνέπειες. Σε αυτή την ενότητα, θα εισαχθεί ένα θεωρητικό πλαίσιο που περιγράφει τους δομικούς τρόπους με τους οποίους η πρακτική αλγοριθμική λειτουργία παράγει δυσμενή αποτελέσματα, μετά από τα οποία θα δοθούν ορισμένα παραδείγματα για την απεικόνιση της τρέχουσας κατάστασης και των συνακόλουθων πραγματικών ηθικών ζητημάτων. Μετά από αυτό, θα παρασχεθούν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης αυτής της δυναμικής, ιδίως προσανατολισμένοι σε μέτρα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης, της λογοδοσίας και της εξισορρόπησης των σχέσεων ισχύος. Το δευτερο απο τα δυο αυτά κεφαλαια θα γινει διευρυνση της ηθικής διάστασης των αλγορίθμων από την σκοπιά της δεοντολογίας, θα απομακρύνει την ανάλυση από τις πρακτικές ανησυχίες, προς την αξιολόγηση της επιλογής για την αποδοχή των απαιτούμενων συνθηκών για την αλγοριθμική επεξεργασία βασικά. Δηλαδή, για να είναι σε θέση οι αλγόριθμοι να λειτουργούν σωστά, χρειάζεται να υιοθετηθεί ένα συγκεκριμένο πρίσμα μελέτης ή μια γνωσιολογική στάση, η οποία από μόνη της μπορεί να είναι ηθικά αμφισβητήσιμη. Θα δηλωθούν οι σχετικές προϋποθέσεις, που αποτελούν τη θεωρητική συνιστώσα, μετά από την οποία θα εισαχθούν και πάλι ορισμένα παραδείγματα για την απεικόνιση της καταλληλότητας αυτής της διάστασης. Με αυτό, επιτυγχάνεται ο κύριος στόχος της ενημέρωσης της συνεχούς συζήτησης σε πολλαπλά επίπεδα για την αντιμετώπιση των τεθέντων ζητημάτων. el
heal.advisorName Στεφανέας, Πέτρος
heal.committeeMemberName Παγουρτζής, Αριστείδης
heal.committeeMemberName Σταφυλοπάτης, Ανδρέας-Γεώργιος
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Τομέας Μαθηματικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 109
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record