HEAL DSpace

Αξιολόγηση εκχυλίσματος βιοδραστικών ενώσεων από φύλλα ελιάς και ενσωμάτωση σε καλλυντική κρέμα

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Πάσχου, Αλεξάνδρα el
dc.contributor.author Paschou, Alexandra en
dc.date.accessioned 2022-09-27T07:30:43Z
dc.date.available 2022-09-27T07:30:43Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/55763
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.23461
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ελιά el
dc.subject Φυσικοί βαθέως ευτηκτικοί διαλύτες el
dc.subject Αντιοξειδωτικά el
dc.subject Κυκλική βολταμμετρία el
dc.subject Καλλυντικά σκευάσματα el
dc.subject Olive en
dc.subject Natural deep eutectic solvents en
dc.subject Antioxidants en
dc.subject Cyclic voltammetry en
dc.subject Cosmetics en
dc.title Αξιολόγηση εκχυλίσματος βιοδραστικών ενώσεων από φύλλα ελιάς και ενσωμάτωση σε καλλυντική κρέμα el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Χημεία el
heal.classification Φαρμακευτική el
heal.classification Κοσμητολογία el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2022-02-24
heal.abstract Οι φυσικοί βαθέως ευτηκτικοί διαλύτες είναι μίγματα από φυσικές πρώτες ύλες οι οποίες όταν αναμιγνύονται και στη συνέχεια θερμαίνονται, δημιουργούν ένα μίγμα με χαμηλότερο σημείο τήξης συγκριτικά με τις ουσίες που το αποτελούν. Τα NaDES έχουν πολλές εφαρμογές αλλά αυτή που ξεχωρίζει και χρησιμοποιείται στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι η εκχύλιση βιοδραστικών συστατικών, η χρήση τους ως διαλύτες στην ηλεκτροχημική μελέτη και η ενσωμάτωση τους σε καλλυντικά σκευάσματα. Η εργασία λοιπόν αυτή πραγματεύεται την εκχύλιση των βιοδραστικών συστατικών των φύλλων της ελιάς, των αντιοξειδωτικών, δηλαδή των φαινολικών ενώσεων, των φλαβονοειδών και της τυροσόλης, χρησιμοποιώντας βαθέως ευτηκτικούς διαλύτες ως διαλύτες εκχύλισης. Πραγματεύεται επίσης την μελέτη των οξειδωτικών και αναγωγικών ιδιοτήτων του εκχυλίσματος και γενικότερα όλων των ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν μέσω πολαροράφου με χρήση NaDES ως διαλύτη και τέλος την ενσωμάτωση του εκχυλίσματος σε ένα καλλυντικό σκεύασμα, σε μια ενυδατική κρέμα. Πιο αναλυτικά, αρχικά συντίθενται τα NaDES χρησιμοποιώντας διάφορες πρώτες ύλες με ανάμιξη αυτών και στη συνέχεια θέρμανση. Aναλύονται ηλεκτροχημικά με κυκλική βολταμμετρία, κάθε μία από τις πρώτες ύλες αυτές ξεχωριστά σε διάλυμα χλωριούχου καλίου και στη συνέχεια όλα τα NaDES που συντέθηκαν επίσης σε διάλυμα χλωριούχου καλίου. Αφού, καμία από αυτές αλλά ούτε και οι βαθέως ευτηκτικοί διαλύτες δεν σχηματίζουν κορυφή στο βολταμμογράφημα, αυτό σημαίνει ότι είναι όλοι αποδεκτοί καθώς δεν οξειδώνονται στο δυναμικό που έχει επιλεχθεί. Επόμενο βήμα είναι η επιλογή τυχαίων βαθέων ευτηκτικών διαλυτών και η επαναξιολόγηση σε διαφορετικό ηλεκτρολύτη. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται το υπερχλωρικό λίθιο. Αφού επιβεβαιώνεται ότι ο ηλεκτρολύτης δεν διαφέρει, επιλέγεται το NaDES D-γλυκόζη-D,L-Γαλακτικό οξύ. Πραγματοποιείται η εκχύλιση των φύλλων της ελιάς με το επιλεγμένο NaDES με μη συμβατική μέθοδο με υπερήχους. Ταυτόχρονα, αναλύονται ηλεκτροχημικά τα εξής αντιοξειδωτικά, το γαλλικό οξύ, το ασκορβικό οξύ και η τυροσόλη, πρώτα σε διάλυμα χλωριούχου καλίου και στη συνέχεια στον επιλεγμένο φυσικό βαθέως ευτηκτικό διαλύτη D γλυκόζη-D,L-Γαλακτικό οξύ. Στη συνέχεια, αναλύεται επίσης ηλεκτροχημικά το εκχύλισμα και μετά από αυτό παρασκευάζεται η ενυδατική κρέμα. Η ενυδατική κρέμα αποτελείται από φυσικά υλικά καθώς πλέον οι καταναλωτές στρέφουν το ενδιαφέρον τους στα φυσικά προϊόντα. Έπειτα, προστίθεται το εκχύλισμα σε αυτή και αξιολογείται ως προς την υφή της, το χρώμα της, τη δυνατότητα απλώματος της και ως προς την σταθερότητα της. el
heal.abstract Natural deep eutectic solvents are mixtures of natural raw materials which, when mixed and then heated, form a mixture with a lower melting point than the constituents. NaDES have many applications but what stands out and is used in this dissertation is the extraction of bioactive ingredients, their use as solvents in electrochemical study and their incorporation into cosmetics. This thesis therefore deals with the extraction of bioactive components of olive leaves, the antioxidants, ie phenolic compounds, flavonoids and tyrosol, using deep eutectic solvents as extraction solvents. It also deals with the study of oxidizing and reducing properties of the extract and in general of all the substances used through polarography using NaDES as solvents and finally the incorporation of the extract into a cosmetic formulation, in a moisturizing cream. Specifically, NaDES are first synthesized with several raw materials by mixing them and then heating. Then, they are electrochemically analyzed with cyclic voltammography, each of the components in potassium chloride solution and then the NaDESs that have been synthesized also in potassium chloride solution. Since neither of the components nor the natural deep eutectic solvents form a peak at the voltammogram graph, this means that they are all acceptable as they do not oxidize to the selected potential. The next step is to select random deep eutectic solvents and re-evaluate on a different electrolyte. In this case lithium perchlorate is used. After confirming that the electrolyte doesn’t make any difference, NaDES D-glucose-D, L-Lactic acid is selected. Olive leaves are extracted with the selected NaDES by non-conventional Ultra Sound Assisted Ectraction method. At the same time, three antioxidants, gallic acid, ascorbic acid and tyrosol are analyzed electrochemically firstly in potassium chloride solution and then in the selected natural deep eutectic solvent D-glucose D, L-Lactic acid. Then, the extract is also electrochemically analyzed and after that the moisturizing cream is prepared. The moisturizer is made of natural ingredients as consumers now turn their attention to natural products. The extract is then added to the cream and evaluated for its texture, color, applicability and stability. en
heal.advisorName Τσόπελας, Φώτιος el
heal.committeeMemberName Δέτση, Αναστασία el
heal.committeeMemberName Καβουσανάκης, Μιχάλης el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Χημικών Επιστημών (I). Εργαστήριο Οργανικής Χημείας el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 91 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα