HEAL DSpace

Συνδυαστική αξιοποίηση bim και ladm για την καταγραφή σύνθετων δικαιωμάτων στην Ελλάδα

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ανδρίτσου, Δήμητρα el
dc.contributor.author Andritsou, Dimitra en
dc.date.accessioned 2022-09-28T09:21:09Z
dc.date.available 2022-09-28T09:21:09Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/55796
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.23494
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Τρισδιάστατο κτηματολόγιο el
dc.subject Τρισδιάστατες κτιριακές μοντελοποιήσεις el
dc.subject Διαχείρηση γης el
dc.subject Ογκομετρική αποτύπωση δικαιωμάτων el
dc.subject Κτηματολογική βάση δεδομένων el
dc.subject 3d cadastre en
dc.subject Building information model en
dc.subject Industry foundation class en
dc.subject Land administration domain model en
dc.subject 3d rights restrictions responsibilities en
dc.title Συνδυαστική αξιοποίηση bim και ladm για την καταγραφή σύνθετων δικαιωμάτων στην Ελλάδα el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Κτηματολόγιο el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2022-03-10
heal.abstract Η Διπλωματική Εργασία αποτελεί μία συνδυαστική πρόταση αξιοποίησης υφιστάμενων 2D σχεδίων (οικοδομικές άδειες, τοπογραφικά σχέδια, τομές, κατόψεις, διαγράμματα, αποτυπώσεις δημόσιων δικτύων κτλ.) προσαρμοσμένα στις διατάξεις του Εθνικού Κτηματολογίου και του νομικού ρυθμιστικού πλαισίου και σύμφωνα με τους υπάρχοντες νομοθετικούς περιορισμούς, με σκοπό τη σύνθεση μίας πιθανής συνδυαστικής 3D χωρικής και σημασιολογικής καταγραφής περίπλοκων RRR (Right, Restriction, Responsibilities) οντοτήτων, συσχετιζόμενη με την παγκόσμια κανονιστική συνθήκη διαχείριση γης. Στα πλαίσια της τεχνικής υλοποίησης της πρότασης αξιοποιηθήκαν οι τεχνολογίες BIM (Building Information Model) και IFC (Industry Foundation Class), όπως και το παγκόσμιο πρότυπο LADM (Land Administration Domain Model). Η τεχνολογία BIM παρέχει μία τρισδιάστατη κοινή φυσική και λειτουργική οπτική του δομικού / κτιριακού περιβάλλοντος αφορώντας ολόκληρο τον κύκλο ζωής του (NBIMS, 2012). Το LADM αποτελεί ένα παγκόσμια αποδεκτό υπόδειγμα στον τομέα διαχείρισης γης (ISO 19152, 2012), το οποίο παρέχει τις κατασκευαστικές οδηγίες μίας πρότυπης κτηματολογικής βάσης. Το μοντέλο δεδομένων IFC αποτελείται από ένα ιεραρχικό σχήμα, το οποίο μεταφράζει τις 3D χωρικές οντότητες του BIM σε λογικές και επικοινωνιακές κλάσεις. Αποτελεί ένα ανοιχτό και καθολικό γλωσσικό πρότυπο, το οποίο επιτρέπει μία ευρεία και εύκολη ανταλλαγή πληροφοριών τύπου BIM μεταξύ διαφόρων τομέων, ενδιαφερόμενων ή εμπλεκόμενων οργανισμών και προγραμμάτων. ΤοIFC έχει δημιουργηθεί και επισημοποιηθεί από την buildingSMART. el
heal.abstract A combinatorial proposal of utilizing preconceived 2D plans (building permits, subdivision plans, cross – section diagrams, architectural floorplans, floor and ground plans, surveying of public networks etc.) wedded to the national cadastral and legal framework and aligned to the existing statutory building restrictions in order to compose a potential proposal of united 3D spatial and sematic registration of complex RRR entities, according to global land administration prescriptive context. Within the aspects of the technical proposal the BIM and IFC technologies were utilized, as well as the international standard of LADM. BIM provides a 3D shared physical and functional aspect of the built environment concerning its overall lifecycle (NBIMS, 2012). LADM consists of a globally accepted template in the land administration domain (ISO 19152, 2012), which provides the constructual guidelines of a standard cadastral database. The IFC data model consists of a hierarchical schema, which translates the 3D spatial BIM entities to logical and communicative classes. It is an open and universal language standard, which allows the broad and easy exchange of BIM information between different sectors, actors, stakeholders, organizations and programs. The IFC has been authorized by buildingSMART. en
heal.advisorName Πότσιου, Χρυσή el
heal.committeeMemberName Ιωαννίδης, Χαράλαμπος el
heal.committeeMemberName Δουλάμης, Αναστάσιος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας. Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 196 σ. el
heal.fullTextAvailability false
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα