HEAL DSpace

Έγκαιρη Παρέμβαση σε Ψυχωτικό Επεισόδιο

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Γεωργάς, Κωνσταντίνος el
dc.contributor.author Georgas, Konstantinos en
dc.date.accessioned 2022-10-07T10:07:28Z
dc.date.available 2022-10-07T10:07:28Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/55866
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.23564
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Τηλεψυχιατρική el
dc.subject Ψυχωτικά Επεισόδια el
dc.subject Διαδικτυακή Εφαρμογή el
dc.subject Ερωτηματολόγια Ψυχικής Υγείας el
dc.subject Μετρήσεις Αισθητήρων el
dc.subject Telepsychiatry en
dc.subject Psychotic Episodes en
dc.subject Web Application en
dc.subject Mental Health Questionnaires en
dc.subject Sensor Measurements en
dc.title Έγκαιρη Παρέμβαση σε Ψυχωτικό Επεισόδιο el
dc.title Early Intervention in Psychotic Episode en
heal.type bachelorThesis
heal.secondaryTitle Έγκαιρη Παρέμβαση σε ψυχωτικό επεισόδιο el
heal.secondaryTitle Early Intervention in Psychotic Episode en
heal.classification Βιοϊατρική Μηχανική el
heal.classification Biomedical Engineering en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2022-06-09
heal.abstract Ο κλάδος της ψυχιατρικής και συγκεκριμένα ο τομέας της ψυχικής υγείας, έχει επηρεαστεί από την «επανάσταση» στην ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Στη σύγχρονη εποχή, η Τηλεψυχιατρική και τα νέα τεχνολογικά ευρύματα που αφορούν την ψυχική υγεία έχουν «ανοίξει» νέες οδούς, προκειμένου να επιτευχθεί μία βελτιωμένη επαφή του κλινικού-ειδικού με τον ασθενή, να υπάρχει περισσότερη πληροφόρηση, αλλά και για να υπάρχει η δυνατότητα της παρακολούθησης της ψυχικής υγείας του κάθε πολίτη. Η συνεχής προσπάθεια των τελευταίων χρόνων για την ψηφιοποίηση των συστημάτων υγείας για την αποτελεσματικότερη φροντίδα των ασθενών, μας προσφέρει τη δυνατότητα να μελετήσουμε αν κάποιος ασθενής ή κάποιος πολίτης κινδυνεύει να εμφανίσει ψυχωτικό επεισόδιο. Η ευκαιρία του να γίνει η μελέτη σε σύντομο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιώντας πολύ μεγάλα σύνολα δεδομένων, επιτρέπει την έγκαιρη παρέμβαση από τον κλινικό-ειδικό. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, θελήσαμε να μελετήσουμε την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία στοχεύει στην πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση σε ψυχωτικά επεισόδια. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιήθηκαν μια πληθώρα προγραμματιστικών εργαλείων, τόσο για την επεξεργασία των δεδομένων (back-end) , όσο και για την ανάπτυξη της εφαρμογής και του ιστοτόπου που βλέπει και χρησιμοποιεί απευθείας ο χρήστης (front-end). Στο μεγάλο σύνολο των δεδομένων που λαμβάνονται για τις ανάγκες της εφαρμογής, χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα ερωτηματολόγια σχεδιασμένα για τον έλεγχο της ψυχικής υγείας του χρήστη, καθώς και συγκεκριμένοι αισθητήρες, συνδεδεμένοι με την πλακέτα Arduino Uno, που σκοπεύουν σε μία πλουραλιστική προσέγγιση της ψυχικής κατάστασης του. el
heal.abstract The field of psychiatry, and specifically the field of mental health, has been influenced by the "revolution" in digital technology and artificial intelligence. In modern times, Telepsychiatry and new technological advances related to mental health have "opened" new avenues, in order to achieve an improved contact of the clinician-patient with the patient, to have more information, but also to have the possibility of monitoring the mental health of every citizen. The ongoing effort in recent years to digitize health systems for more effective patient care offers us the opportunity to study whether a patient or a citizen is at risk of developing a psychotic episode. The opportunity to do the study in a short time and using very large data sets, allows timely intervention by the clinical specialist. In this dissertation, we wanted to study the development of an online application, which aims at the prevention and timely intervention in psychotic episodes. To achieve this, a variety of programming tools were used, both for data processing (back-end) and for the development of the application and the site that the user sees and uses directly (front-end). In the large set of data obtained for the needs of the application, specialized questionnaires designed to check the mental health of the user are used, as well as specific sensors, connected to the Arduino Uno board, which aim at a pluralistic approach to his mental state. en
heal.advisorName Κουτσούρης, Δημήτριος-Διονύσιος el
heal.committeeMemberName Κουτσούρης, Δημήτριος-Διονύσιος el
heal.committeeMemberName Ματσόπουλος, Γιώργος el
heal.committeeMemberName Τσανάκας, Παναγιώτης el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 80 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα