HEAL DSpace

Υλοποίηση εφαρμογής Blockchain για διαχείριση βαθμολογιών σε ΑΕΙ

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Χατζηχριστοφή, Χρίστος el
dc.contributor.author Hadjichristofi, Christos en
dc.date.accessioned 2022-10-10T07:05:43Z
dc.date.available 2022-10-10T07:05:43Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/55872
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.23570
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Blockchain en
dc.subject Smart Contracts en
dc.subject Decentralized Applications en
dc.subject Security en
dc.subject Έξυπνα Συμβόλαια el
dc.subject Blockchain el
dc.subject Αποκεντρωμένες Εφαρμογές el
dc.subject Ασφάλεια el
dc.subject Private Ethereum Blockchain Network en
dc.subject Ιδιωτικό Ethereum Blockchain Δίκτυο el
dc.title Υλοποίηση εφαρμογής Blockchain για διαχείριση βαθμολογιών σε ΑΕΙ el
dc.title Implementation of Blockchain Application for managing University grades en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Blockchain Software Engineering en
heal.language en
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2022-06-21
heal.abstract Το Blockchain είναι ένα κατανεμημένο και αποκεντρωμένο αμετάβλητο δημόσιο μητρώο, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι συμμετέχοντας του δικτύου. Λειτουργεί δηλαδή, ως μια κατανεμημένη βάση δεδομένων που μοιράζεται μεταξύ των κόμβων ενός δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, αποθηκεύει πληροφορίες σε ψηφιακή μορφή, η οποία δεν μπορεί να επεξεργαστεί. Έτσι, εγγυάται την ακεραιότητα και την ασφάλεια οποιασδήποτε εγγραφής δεδομένων και ως εκ τούτου, είναι σε θέση να λειτουργεί χωρίς την ανάγκη ενός αξιόπιστου τρίτου. Είναι μια πολύ γνωστή τεχνολογία η οποία άνθισε τα τελευταία χρόνια, λόγω της ικανότητας της να διατηρεί τις συναλλαγές με ασφάλεια. Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει την ανάπτυξη ενός ιδιωτικού δικτύου Blockchain, με τα αντίστοιχα έξυπνα συμβόλαια (smart contracts) και τη διεπαφή χρήστη για τη διαχείρηση βαθμών του Πανεπιστημίου. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η διπλωματική θα αναλυθεί και θα συζητηθεί μια προτεινόμενη λύση. Επιπλεον, θα περιγραφούν βασικές έννοιες και αρχές που αφορούν το Blockchain και κατ’επέκταση τα έξυπνα συμβόλαια, τους αλγόριθμους συναίνεσης (consensus algorithms) αλλά και οι δυσκολίες που συναντήθηκαν κατά την υλοποίηση αυτού του συστήματος. Τέλος, συνάγεται το συμπέρασμα ότι ένα σύστημα με τέτοιες ικανότητες μπορεί να αναπτυχθεί, να υπάρξει και να συνεργάζεται με όποιοδήποτε άλλο παλαιού τύπου σύστημα (legacy system), και να προσφέρει όλα τα προνόμια της τεχνολογίας Blockchain. Επιπλέον, αναφέρονται ιδέες για περαιτέρω επεκτάσεις του εξεταζόμενου συστήματος, μαζί με τα οφέλη που μπορούν να προσφέρουν. el
heal.abstract A Blockchain is a distributed and decentralized immutable public ledger, that exists across a network. The Blockchain acts as a distributed database that is shared among the nodes of a network. More specifically, it stores information in digital format that can not be edited. Thus, it guarantees the integrity and security of any record of data and therefore, is capable of working without the need of a trusted third party. It is a well-known technology which bloomed over the past years, due to its capability to maintain transactions securely. This diploma thesis aims to the development of a private Blockchain network with the respective smart contracts and front-end to manage University grades. The problem that this thesis solves, will be addressed and a complete solution will be discussed, among with concepts and basic principles like Blockchain, smart contracts, consensus algorithms but also with the difficulties that were encountered during the implementation of this system. Finally, it is concluded that a system of such capability can be developed, deployed, exist and co-operate with any other legacy system and offer all the perks of Blockchain technology. In addition, ideas for further expansions of the examined system are discussed, along with the benefits that they may offer. en
heal.advisorName Βεσκούκης, Βασίλειος el
heal.advisorName Vescoukis, Vassilios en
heal.committeeMemberName Βεσκούκης, Βασίλειος el
heal.committeeMemberName Φωτάκης, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Παγουρτζής, Άρης el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών. Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 165 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα