HEAL DSpace

Ανίχνευση Φωτιάς σε εικόνα από εναέριο μη επανδρωμένο όχημα UAV με τεχνικές βαθιάς μάθησης

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Λυκογιάννη, Γεωργία el
dc.contributor.author Licoyanni, Georgia en
dc.date.accessioned 2022-10-10T07:37:32Z
dc.date.available 2022-10-10T07:37:32Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/55879
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.23577
dc.rights Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/ *
dc.subject Εναέρια Μη Επανδρωμένα Οχήματα el
dc.subject Ανίχνευση Πυρκαγιάς el
dc.subject Ταξινόμηση Εικόνων el
dc.subject Machine Learning en
dc.subject Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα el
dc.subject Μηχανική Μάθηση el
dc.subject Convolutional Neural Networks en
dc.subject Transfer Learning en
dc.subject Classification en
dc.subject Fire en
dc.title Ανίχνευση Φωτιάς σε εικόνα από εναέριο μη επανδρωμένο όχημα UAV με τεχνικές βαθιάς μάθησης el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Μηχανική Μάθηση el
heal.classification Machine Learning en
heal.language el
heal.access campus
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2022-06-09
heal.abstract Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της πυρκαγιάς μέσω της έγκαιρης ανίχνευσης της, πριν βγουν εκτός ελέγχου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις. Το πρόβλημα των συνεχών δασικών πυρκαγιών, κυρίως κατά τη θερινή περίοδο, αποτελεί ένα σύγχρονο φαινόμενο σε όλο τον κόσμο. Ιδίως, στις χώρες με μεσογειακό κλίμα, όπως η χώρα μας, η κατάσβεση μιας πυρκαγιάς είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Εχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. Μερικές από αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση αισθητήρων και δορυφορικών εικόνων που λόγω υψηλού κόστους και χρονικής καθυστέρησης δεν ενδείκνυνται ως λύσεις. Μία από τις αναδυόμενες τεχνολογίες για την παρακολούθηση πυρκαγιών αποτελούν τα Μη Επανδρωμένα Εναέρια Οχήματα. Για να υλοποιηθεί ένα τέτοιο σύστημα πυρανίχνευσης απαιτούνται γρήγοροι και υψηλής ακρίβειας αλγόριθμοι επεξεργασίας εικόνας. Με τη ραγδαία πρόοδο της τεχνολογίας, έχει έρθει στο προσκήνιο, η έρευνα με μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης. Τέτοιου είδους τεχνικές περιλαμβάνουν την εξαγωγή χαρακτηριστικών από εικόνες και βίντεο και τη χρήση βαθύτερων αρχιτεκτονικών, όπως είναι τα σύγχρονα Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση συνελικτικών τεχνικών είναι στη στάθμη της τεχνικής. Από αυτή την άποψη, προτείνουμε τη χρήση δυο προεκπαιδευμένων αρχιτεκτονικων Xception και MobileNetV2 με μάθηση μέσω μεταφοράς. Ακόμη υλοποιήθηκαν και δυο αρχιτεκτονικές κατασκευασμένες από την αρχή που είχαν σαφώς χαμηλότερα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα των δοκιμών δείχνουν ότι η αρχιτεκτονική Xception πετυχαίνει την υψηλότερη ακρίβεια ταξινόμησης των εικόνων στις δύο κλάσεις Πυρκαγιά/Μη-Πυρκαγιά. el
heal.abstract The purpose of this dissertation is to deal with the phenomenon of fire by detecting it on time, before it gets out of control, in order to prevent the consequences. The problem of continuous forest fires prevails all over the world, especially during the summer season. Especially, in countries with a Mediterranean climate, like Greece, fire extinguishing is a very difficult task. Many efforts have been made to solve this problem. Some of these include the use of sensors and satellite images that are not the best solutions, due to high cost and time delay. One of the emerging technologies for fire monitoring is the use of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs). In order for a system to do fire detection, fast and high-precision image processing algorithms are required. With the technology evolution, research is being done with methods of Artificial Intelligence. These techniques include extracting features from images and videos and using deeper architectures, such as Convolutional Neural Networks. Several studies have shown that the use of convolutional techniques is the current state of the art. From this point of view, we recommend the use of two pre-trained architectures Xception and MobileNetV2 for transfer learning. Moreover, two architectures are built from scratch and they have clearly lower results. The test results show that the Xception architecture achieves the highest image classification accuracy in the two classes Fire / No − Fire. en
heal.advisorName Σταφυλοπάτης, Ανδρέας-Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Κόλλιας, Στέφανος el
heal.committeeMemberName Στάμου, Γεώργιος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 88 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα