HEAL DSpace

Ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα: Διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων στην ελληνική αγορά και περιβαλλοντικές επιπτώσεις

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ζάρας, Ευάγγελος el
dc.contributor.author Zaras, Evangelos en
dc.date.accessioned 2022-10-13T09:11:30Z
dc.date.available 2022-10-13T09:11:30Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/55911
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.23609
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα (ΜΒΑ)” el
dc.description
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Ελλάδα *
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Ελλάδα *
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ηλεκτρικό όχημα el
dc.subject Hλεκτροκίνηση el
dc.subject Ελληνική αγορά el
dc.subject Φορολογικό - ρυθμιστικό πλαίσιο el
dc.subject Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας el
dc.subject Έξυπνο δίκτυο el
dc.subject Περιβαλλοντικές επιπτώσεις el
dc.subject Electric vehicle en
dc.subject E-mobility el
dc.subject Greek market el
dc.subject Tax - regulatory framework el
dc.subject Renewable energy sources el
dc.subject Smart grid el
dc.subject Environmental impact el
dc.title Ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα: Διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων στην ελληνική αγορά και περιβαλλοντικές επιπτώσεις el
dc.title E-mobility in Greece: Penetration of electric vehicles in the greek market and environmental impact en
heal.type masterThesis
heal.classification Ηλεκτροκίνηση el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2022-06-07
heal.abstract Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, των τάσεων που υπάρχουν για το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον, αλλά και η καταγραφή των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της ηλεκτροκίνησης, εκτιμώντας σε κάθε περίπτωση το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Αρχικά, παρουσιάζονται οι τύποι των ηλεκτρικών οχημάτων πραγματοποιώντας ειδική αναφορά στον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και της σύγχρονης τεχνολογίας που διαθέτουν. Επιπρόσθετα, αναφέρονται οι υποδομές φόρτισης και αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας επί των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, καθώς επίσης η λειτουργία και η ανάπτυξή τους βάσει των νέων τεχνολογιών αιχμής. Ακολούθως, θα αναλυθούν οι τάσεις και η αναγκαιότητα υιοθέτησης της ηλεκτροκίνησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, εξετάζοντας τους στόχους της Ελλάδας στην προσπάθεια ενίσχυσης της ηλεκτροκίνησης μέσω και του νομικού πλαισίου που υπάρχει σήμερα. Θα εξετασθούν επίσης τα κίνητρα αγοράς και χρήσης των ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα, τα κόστη παραγωγής και τα οφέλη χρήσης, αλλά και τα αντικρουόμενα συμφέροντα που ενδεχομένως παρεμποδίζουν την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Εν συνεχεία, θα παρουσιασθεί αναλυτικά το φορολογικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα και πώς ακριβώς επηρεάζει τις πωλήσεις και την διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων στην ελληνική αγορά. Μεγάλη βαρύτητα επίσης θα δοθεί στις τεχνολογίες που εξυπηρετούν την ομαλότερη ένταξη της ηλεκτροκίνησης στο ενεργειακό σύστημα της Ελλάδας, όπως οι τεχνολογίες της αμφίδρομης φόρτισης (Vehicle to Grid) και των έξυπνων δικτύων (Smart Grids), που εξασφαλίζουν την καλύτερη διαχείριση των δικτύων διανομής ενέργειας, με την χρήση και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στην παρούσα εργασία, θα αναλυθεί επιπρόσθετα ο αντίκτυπος που μπορεί να προκαλεί στην ρύπανση του περιβάλλοντος η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και θα αναφερθεί η συνεισφορά της ηλεκτροκίνησης στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τέλος, θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία, το υπόβαθρο και τα αποτελέσματα μιας ειδικής έρευνας που συντελέστηκε στα πλαίσια της εν λόγω εργασίας, μέσω κατάλληλων διαμορφωμένων ειδικών ερωτηματολογίων που έχουν ως στόχο την αποτύπωση της στάσης (πληροφόρησης, άποψης) που παρουσιάζουν οι καταναλωτές πάνω σε θέματα που αφορούν την κατοχή και χρήση των συμβατικών και ηλεκτρικών οχημάτων, καταγράφοντας και αναλύοντας ειδικότερα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν μέσα από την μεταξύ τους σύγκριση. el
heal.abstract The purpose of this thesis is to present the current state of e-mobility in Greece, the trends that exist for the short- and long-term future, but also to record the advantages and disadvantages of e-mobility, assessing in each case its environmental footprint. First, the types of electric vehicles are presented, making special reference to the mode of operation of electric cars and the modern technology they have. In addition, the charging and storage infrastructure of electricity on electric vehicles is mentioned, as well as their operation and development based on new cutting-edge technologies. Next, the trends and the need to adopt e-mobility at national and international level will be analyzed, examining the goals of Greece in the effort to strengthen e-mobility through the legal framework that exists today. The incentives for the purchase and use of electric vehicles in Greece, the production costs and the benefits of use, as well as the conflicting interests that may hinder the development of electric mobility will also be examined. Then, the tax and regulatory framework of e-mobility in Greece and how exactly it affects the sales and penetration of electric vehicles in the Greek market will be presented in detail. Great importance will also be given to the technologies that serve the smoother integration of e-mobility in the energy system of Greece, such as the two-way charging (Vehicle to Grid) technologies and Smart Grids, ensuring the best management of energy distribution networks with the use of renewable energy sources. In the present thesis, the impact that the use of electric vehicles may have on environmental pollution will be additionally analyzed and the contribution of e-mobility to the reduction of environmental impact will be reported. Finally, the methodology, the background and the results of a special research that took place in the context of this work will be presented, through appropriately designed special questionnaires that aim to capture the attitude (information, opinion) presented by consumers on issues that concern the possession and use of conventional and electric vehicles, recording and analyzing, in particular, the advantages and disadvantages that arise through the comparison between them. en
heal.advisorName Δούκας, Χρυσόστομος el
heal.committeeMemberName Ψαρράς, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Ασκούνης, Δημήτριος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 124 σ. el
heal.fullTextAvailability false
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα