HEAL DSpace

Χρήση τεχνολογίας BIM και ψηφιακών διδύμων (Digital Twins) στις κτιριακές κατασκευές

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ευαγγέλου, Θωμάς el
dc.contributor.author Evangelou, Thomas en
dc.date.accessioned 2022-10-13T12:54:40Z
dc.date.available 2022-10-13T12:54:40Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/55921
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.23619
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Γεωπληροφορική” el
dc.rights Default License
dc.subject Κτιριακές Εγκαταστάσεις el
dc.subject Ψηφιακά Δίδυμα el
dc.subject Μοντελοποίηση Κατασκευαστικών Πληροφοριών el
dc.subject Έξυπνα Κτίρια el
dc.subject Έξυπνες Πόλεις el
dc.subject BIM en
dc.subject Digital Twins en
dc.subject Building Information Modeling en
dc.subject Smart Buildings en
dc.subject Smart Cities en
dc.title Χρήση τεχνολογίας BIM και ψηφιακών διδύμων (Digital Twins) στις κτιριακές κατασκευές el
heal.type masterThesis
heal.classification BIM & Digital Twins en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2022-06-17
heal.abstract Η πρόσφατη εμφάνιση του Internet of Things (IoT), οι τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες και η ευρεία χρήση και υιοθέτηση της τεχνολογίας BIM, προσφέρουν πολλές νέες εφαρμογές και δυνατότητες λήψης αποφάσεων σε όλο τον κύκλο ζωής του δομημένου περιβάλλοντος. Η δυνατότητα σύνδεσης και παρακολούθησης δεδομένων από δίκτυα αισθητήρων εξ’ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο, καθώς και η προσομοίωση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση της έννοιας του ψηφιακού διδύμου (Digital Twin). Ενώ η τεχνολογία BIM στερείται σημασιολογικής πληρότητας σε τομείς πέρα από το πεδίο της μοντελοποίησης κτιρίων, όπως συστήματα ελέγχου, κτηματολογικά συστήματα, δικτύωση αισθητήρων κλπ, τα Ψηφιακά Δίδυμα στοχεύουν στο να επιτύχουν το συγχρονισμό δεδομένων από διάφορες πηγές και να προσομοιώσουν τον πραγματικό κόσμο σε μία εικονική πλατφόρμα για απρόσκοπτη διαχείριση και έλεγχο της διαδικασίας κατασκευής, διαχείρισης των εγκαταστάσεων, περιβαλλοντικής παρακολούθησης, διαχείρισης και πρόληψης καταστροφών και άλλων διαδικασιών του κύκλου ζωής μιας κατασκευής στο δομημένο περιβάλλον. Τα κτιριακά Ψηφιακά Δίδυμα βρίσκονται ακόμα σε αρχικό στάδιο και ως εκ τούτου απαιτείται μία πιο εις βάθος έρευνα με στόχο τη διερεύνηση και την καθιέρωση των βέλτιστων πρακτικών και τεχνολογιών για την εξυπηρέτηση αυτής της εξέλιξης. Στην υπόψη διπλωματική εργασία προτείνεται μία μεθοδολογία για τη μετάβαση από τον στατικό κόσμο της BIM στον δυναμικό κόσμο των Ψηφιακών Διδύμων. Η πρακτική εφαρμογή γίνεται σε ένα διώροφο «έξυπνο» κτίριο με εγκατεστημένα συστήματα αισθητήρων, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι ένα τέτοιο εγχείρημα μπορεί πράγματι να επιτευχθεί προσφέροντας πολλά οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. el
heal.sponsor The recent emergence of the Internet of Things (IoT), the latest technological innovations and the widespread use and embrace of Building Information Models (BIMs) offer several new ideas and decision-making capabilities throughout the life cycle of the built environment. The ability to connect and monitor data from sensor networks remotely in real time as well as the simulation and optimization of engineering systems, have led to the emergence of the Digital Twin (DT) concept of the structured environment. While BIM lacks semantic completeness in areas beyond the scope of building modelling such as control systems, cadastral systems, networking of sensors, meteorological networks, etc., the DTs aim to achieve the synchronization of big data from various sources and simulate the real world into a virtual platform for seamless management and control of the construction process, facility management, environmental monitoring, disaster management and disaster prevention, and other life cycle processes in the built environment. DTs in the built environment are still in nascent stages and thus a more in-depth investigation is required aiming to investigate and establish the best practices and technologies to serve this evolution. Here, a methodology for crossing from the BIM static world to the dynamic cyber-world of DTs is proposed. A practical application is implemented for a two-storey ‘smart’ building with sensor systems installed in its assets and in the surrounding landscape area. The practical experiment is successfully completed leading to the conclusion that such an endeavour can actually be achieved offering several economic, environmental and social benefits. el
heal.advisorName Πότσιου, Χρυσή el
heal.committeeMemberName Πότσιου, Χρυσή el
heal.committeeMemberName Ιωαννίδης, Χαράλαμπος el
heal.committeeMemberName Μπακογιάννης, Ευθύμιος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 70 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record