HEAL DSpace

Ο χώρος και ο χρόνος στο μεταίχμιο δύο κόσμων: από την επίγεια στην εναέρια ταφή στον δυτικό πολιτισμό

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Στροβολίδου, Ιωάννα el
dc.contributor.author Δημόπουλος, Κωνσταντίνος el
dc.contributor.author Dimopoulos, Konstantinos en
dc.contributor.author Strovolidou, Ioanna en
dc.date.accessioned 2022-10-18T12:50:56Z
dc.date.available 2022-10-18T12:50:56Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/55962
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.23660
dc.rights Default License
dc.subject Χώροι ταφής el
dc.subject Χώροι καύσης el
dc.subject Χώρος el
dc.subject Χρόνος el
dc.subject Κοιμητήρια el
dc.subject Αποτεφρωτήρια el
dc.subject Place en
dc.subject Time en
dc.subject Cemeteries en
dc.subject Crematoriums en
dc.subject Burials en
dc.title Ο χώρος και ο χρόνος στο μεταίχμιο δύο κόσμων: από την επίγεια στην εναέρια ταφή στον δυτικό πολιτισμό el
dc.title Space and time at the edge of two worlds: from terrestrial to aerial burial in western civilization en
dc.type Διάλεξη
heal.type learningMaterial el
heal.classification Αρχιτεκτονική el
heal.classification Cemeteries en
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2022-06-24
heal.abstract Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να ερμηνεύσει την βιωματική έκφραση των χώρων αποχωρισμού στον δυτικό πολιτισμό. Ο από-χαιρετισμός και ο από-χωρισμός περιγράφουν την χωρική έκφραση της τελευταίας στιγμής με τον νεκρό, είτε αυτή συντελείται μέσω μιας τελετής σε έναν χώρο ταφής είτε σε έναν χώρο καύσης. Το άτομο ανέκαθεν αντιλαμβάνεται το περιβάλλον που ζει μέσω των αισθήσεών του, αποκτώντας συνήθειες, ήθη, έθιμα, μνήμες. Μέσω της νοημοσύνης και του αυτοπροσδιορισμού του αποκτά συναισθήματα. Η ύπαρξή του στον χώρο, μέσα στον χρόνο, δηλαδή το διάστημα που ζει στον αντιλαμβανόμενο από τις αισθήσεις τόπο, του επιτρέπουν να αισθάνεται ένα χώρο οικείο, απρόσιτο, τρομακτικό, ήρεμο, κρύο, θερμό. Tις προσλαμβάνουσες από την ύπαρξή του τις υιοθετεί περιγράφοντας και τον θάνατο, δίνοντας απαντήσεις καθησυχασμού ή αναστάτωσης μέσω της εμπειρίας της ζωής. Συνεπώς, η θρησκευτική και κοινωνική άποψη ανέκαθεν τοποθετεί την κατάσταση μετά θάνατον σε όχι γνωστους - από τον κόσμο των ζωντανών – χώρους. Σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης, στο μεταίχμιο ζωής και θανάτου, στη φάση του “αποχαιρετισμού” οικειοποιούμαστε την ιδέα του θανάτου. Ουτοπικά και πέρα των κοινωνικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων, αποτυπώνονται απόψεις και έννοιες για τον θάνατο ώστε να τονιστεί εκούσια ή ακούσια η ματαιότητα την ζωής, όπως το αιώνιο ή το άπειρο σε αντιδιαστολή με το εφήμερο και ορισμένο της ζωή.Ο χώρος και ο χρόνος αποτελούν τους βασικούς άξονες διερεύνησης του μεταίχμιου που αναλύεται στην παρούσα εργασία. Η τροφοδότηση του ανθρώπινου φαντασιακού γύρω από την ζωή και το θάνατο αλλά και του τοπιακού που λαμβάνουν χώρα οι πρακτικές ταφής, οδηγούν σε μια ταυτότητα απόλυτα συνδεδεμένη με το δίπολο ζωής - θανάτου el
heal.abstract The purpose of this dissertation is to interpret the experiential expression of spaces of separation in Western culture. Farewell and separation describe the spatial expression of the last moment with the deceased, whether this is done through a ceremony in a burial ground or a cremation ground. The person always perceives the environment they live in through their senses, acquiring habits, customs, memories. Through their intelligence and self-determination they acquire feelings. Their existence in space, in time, i.e. the time they live in the place perceived by their senses, allows them to feel a familiar, inaccessible, frightening, calm, cold, warm space. They adopt those things from their existence by describing death as well, giving answers of reassurance or disturbance through the experience of life. Therefore, the religious and social view has always placed the state after death in not unknown - from the world of the living - spaces. At a second level of reading, at the junction of life and death, in the phase of "farewell" we appropriate the idea of death. Utopian and beyond social and religious beliefs, views and concepts about death are captured in order to intentionally or unintentionally emphasize the futility of life, such as the eternal or the infinite in contrast to the ephemeral and certain of life. Space and time are the main axes of investigation of the postmortem that is analyzed in this work. The feeding of the human imagination around life and death, as well as the landscape where burial practices take place, lead to an identity completely connected to the life-death dichotomy en
heal.tableOfContents ΜΕΡΟΣ Α el
heal.tableOfContents Α1. Εισαγωγή......................................................................................5 el
heal.tableOfContents Α2. Αντικείμενο Εργασίας ...................................................................6 el
heal.tableOfContents ΜΕΡΟΣ Β...........................................................................................8 el
heal.tableOfContents Β1. Θρησκείες και καύση νεκρού ως βασικός τρόπος ταφής............10 el
heal.tableOfContents Β2. Θρησκείες και ενταφιασμός νεκρού ως βασικός τρόπος ταφής..13 el
heal.tableOfContents ΜΕΡΟΣ Γ...........................................................................................20 el
heal.tableOfContents Το φαντασιακό...................................................................................21 el
heal.tableOfContents Η εξημέρωση του θανάτου................................................................22 el
heal.tableOfContents Ο προσωποποιημένος θάνατος........................................................23 el
heal.tableOfContents Ο ρομαντικός θάνατος................................................................25 el
heal.tableOfContents Θάνατος επί τάπητος.................................................................26 el
heal.tableOfContents Ο υπονοούμενος θάνατος..........................................................27 el
heal.tableOfContents Ο αόρατος θάνατος....................................................................28 el
heal.tableOfContents Ο θάνατος του θανάτου..............................................................29 el
heal.tableOfContents Lifestyle - ταμπού.......................................................................30 el
heal.tableOfContents Το τοπιακό..................................................................................32 el
heal.tableOfContents Το περιεχόμενο & η ατμόσφαιρα κοιμητηρίου............................34 el
heal.tableOfContents Χρονικό Αποτέφρωσης...............................................................38 el
heal.tableOfContents ΜΕΡΟΣ Δ.....................................................................................40 el
heal.tableOfContents Η δυναμική του νοητού χρόνου..................................................41 el
heal.tableOfContents Η δυναμική του ορίου.................................................................46 el
heal.tableOfContents Κοιμητήριο Père Lachaise & San Michele.................................47 el
heal.tableOfContents Κοιμητήριο Fürstenwald.............................................................48 el
heal.tableOfContents Αποτεφρωτήριο Βaumschulenweg.............................................51 el
heal.tableOfContents Αποτεφρωτήριο Uitzicht.............................................................54 el
heal.tableOfContents Η δυναμική της βιωματικής εμπειρίας........................................56 el
heal.tableOfContents Κοιμητήριο Langedijk.................................................................56 el
heal.tableOfContents Κοιμητήριο Brion........................................................................58 el
heal.tableOfContents Αποτεφρωτήριο Heimolen..........................................................60 el
heal.tableOfContents Παραδείγματα..............................................................................62 el
heal.tableOfContents Χώρος ταφής & Καύσης: Igualada & Woodland.........................62 el
heal.tableOfContents Κοιμητήρια Fisterra, Gubbio & San Stefano...............................71 el
heal.tableOfContents Κοιμητήριο Borgaretto................................................................74 el
heal.tableOfContents Αποτεφρωτήρια Siesagen & Hofhelde.......................................76 el
heal.tableOfContents Αντί Συμπεράσματος..................................................................80 el
heal.tableOfContents Βιβλιογραφία................................................................................83 el
heal.tableOfContents Ηλεκτρονικές πηγές & πηγές φωτογραφικού υλικού....................83 el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Αρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας και Σχεδιασμού el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record