HEAL DSpace

Αξιολόγηση μεθόδων αποτίμησης σεισμικής επάρκειας 4-όροφου υφιστάμενου κτιρίου κατασκευής 1990 από οπλισμένο σκυρόδεμα στη περιοχή της Καρδίτσας.

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Κατσιούλα, Ελένη el
dc.contributor.author Katsioula, Eleni en
dc.date.accessioned 2022-10-20T10:35:09Z
dc.date.available 2022-10-20T10:35:09Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/55968
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.23666
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών” el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Σεισμική αποτίμηση el
dc.subject ΚΑΝ.ΕΠΕ el
dc.subject Τρωτότητα el
dc.subject Ενίσχυση el
dc.subject Χρηματοοικονομική αποτίμηση el
dc.title Αξιολόγηση μεθόδων αποτίμησης σεισμικής επάρκειας 4-όροφου υφιστάμενου κτιρίου κατασκευής 1990 από οπλισμένο σκυρόδεμα στη περιοχή της Καρδίτσας. el
heal.type masterThesis
heal.classification Σεισμική Αποτίμηση el
heal.language el
heal.access campus
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2022-06-29
heal.abstract Η θεσμοθέτηση αντισεισμικών κανονισμών έχει εξασφαλίσει ένα αρκετά υψηλό επίπεδο ασφάλειας έναντι σεισμού στις νέες κατασκευές. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει γιακτίρια που χτίστηκαν μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του ’80, τα οποία έχουν μελετηθεί με απλοποιημένες διατάξεις και συνεπώς, ανακύπτει το ερώτημα του βαθμού επάρκειάς τους. Για τον σκοπό αυτό μελετήθηκε μια τετραώροφη υφιστάμενη οικοδομή οπλισμένου σκυροδέματος, η οποία χτίστηκε το 1990 στη περιοχή της Καρδίτσας. Εφαρμόζεται το θεσμικό πλαίσιο τριών επιπέδων που διαμορφώθηκε από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος ή ταχύς οπτικός έλεγχος, με βάση τον οποίο η κατασκευή κατατάσσεται σε κατηγορία προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε ο δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος, όπου εξετάστηκαν δύο μεθοδολογίες, που προτείνονται από τον Σ. Δρίτσο και τον Ε. Βουγιούκα για τον προσδιορισμό της τέμνουσας βάσης της κατασκευής. Tέλος, με βάση τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ, πραγματοποιήθηκε τριτοβάθμιος έλεγχος μέσω μη γραμμικής στατικής ανάλυσης με τη χρήση του λογισμικού SeismoBuild. Από τις μεθόδους αποτίμησης ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. προέκυψε περισσότερο συντηρητικός, ενώ η μεθοδολογία του Βουγιούκα Ε. αποτέλεσε ένα άνω όριο των αποτελεσμάτων. Στο λογισμικό SeismoBuild εξετάστηκαν δύο μοντέλα, το ένα αγνοώντας την επιρροή της τοιχοποιίας και το άλλο λαμβάνοντας την υπόψη. Ακολούθως, με βάση τα αποτελέσματα του ΚΑΝ.ΕΠΕ, εφαρμόστηκε μια πρόταση ενίσχυσης, η οποία αύξησε την αντοχή και δυσκαμψία της κατασκευής ώστε να είναι επαρκής για τη στάθμη Γ1 (οιωνεί κατάρρευση). Τέλος, με την ολοκλήρωση της ανελαστικής ανάλυσης, τα αποτελέσματά της εισήχθησαν στο λογισμικό SPO2FRAG, από το οποίο προσδιορίστηκαν οι καμπύλες τρωτότητας της κατασκευής και στη συνέχεια, με τη χρήση του προγράμματος PACT FEMA P-58, εκτιμήθηκαν οι ετήσιες επισκευαστικές απώλειες για την αρχική και την ενισχυμένη κατασκευή, δείχνοντας σαφή βελτίωση για την ενισχυμένη κατασκευή παρά τη μη συντηρητική εκτίμηση που έγινε για την αρχική. el
heal.abstract The introduction of seismic design standards has ensured a high level of earthquake protection for new structures. However, this is not the case for buildings built until the end of the 1980s, which have been designed with simplified provisions and therefore raises the question of their safety. For this purpose, an existing four-story reinforced-concrete building was studied, which was built in 1990 in Karditsa. The three-level assessment framework adopted by the Earthquake Planning and Protection Organization of Greece. Initially, the first-level Rapid Visual Inspection was performed, based on which the structure is classified in the priority category of further inspection. Then, the second-level rapid seismic assessment was applied, where the methodologies proposed by S. Dritsos and E. Vougioukas were examined for the determination of the base shear of the structure. Finally, based on the provisions of the Greek code for structural interventions (KAN.EPE.), a non-linear static analysis was performed using the SeismoBuild software. The Greek code resulted into a more conservative assessment relative to the second-level methods. In SeismoBuild two models were examined, one ignoring the influence of masonry and the other taking it into account. Then, based on the results of KAN.EPE., a rehabilitation scheme was proposed, which increased the strength and stiffness of the structure to ensure compliance with performance objective C1 (near-collapse). Finally, the results of non-linear static analysis, were entered into the SPO2FRAG software, from which the structure’s fragility curves were determined and then, using PACT FEMA P-58, the average annual repair losses for the initial and the rehabilitated structure were calculated, showing a sizeable reduction in losses despite the unconservative initial structure estimates. en
heal.advisorName Βαμβάτσικος, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Βαμβάτσικος, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Θανόπουλος, Παύλος el
heal.committeeMemberName Αβραάμ, Τάσος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 92 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα