HEAL DSpace

Ανάπτυξη αισθητήρα μέτρησης χρόνου πήξης του αίματος

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Γράβαλος, Νικόλας el
dc.contributor.author Gravalos, Nikos en
dc.date.accessioned 2022-10-26T11:25:57Z
dc.date.available 2022-10-26T11:25:57Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/56017
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.23715
dc.rights Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/ *
dc.subject Μαγνητικοί αισθητήρες el
dc.subject Μαγνητοσυστολή el
dc.subject Μαγνητοσυστολικές γραμμές καθυστέρησης el
dc.subject Αίμα el
dc.subject Πήξη el
dc.subject Magnetic sensors en
dc.subject Magnetostriction el
dc.subject Magnetostrictive delay lines el
dc.subject Blood el
dc.subject Coagulation el
dc.title Ανάπτυξη αισθητήρα μέτρησης χρόνου πήξης του αίματος el
dc.contributor.department Εργαστήριο Αισθητηρίων ΕΜΠ el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Ηλεκτρονική el
heal.classification Μαγνητοσυστολικές γραμμές καθυστέρησης el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2022-07-04
heal.abstract Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις του 21ου αιώνα, επηρεάζουν πλέον κάθε έκφανση της ζωής μας. Η πρόοδος των θετικών επιστημών οδήγησε στην αλματώδη ανάπτυξη του τομέα της Βιοϊατρικής τεχνολογίας παγκοσμίως. Ειδικότερα, στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης υφίσταται η ανάγκη για επαναλαμβανόμενη και συνεχή παρακολούθηση των ασθενών, λήψη μετρήσεων της φυσιολογίας τους, επόπτευση των ζωτικών λειτουργιών τους, με σκοπό τη λήψη αποφάσεων για τη διάγνωση, την πορεία της θεραπείας τους και την παρατήρηση της αποτελεσματικότητας των ιατρικών παρεμβάσεων. Για την εξυπηρέτηση όλων των προαναφερθέντων αναγκών, έχουν αναπτυχθεί αισθητήρες και διατάξεις συστημάτων αισθητήρων που κατέχουν σημαντική θέση στη σύγχρονη ιατρική, προσφέροντας σημαντικές διαγνωστικές αλλά και προγνωστικές δυνατότητες. Η προσπάθεια ανάπτυξης ενός μαγνητοσυστολικού αισθητήρα μέτρησης του χρόνου πήξης αίματος που βασίζεται στην εφαρμογή της τεχνικής των μαγνητοσυστολικών γραμμών καθυστέρησης (MDL), παρουσιάζεται και αναλύεται στην παρούσα διπλωματική εργασία. Με τη χρήση της αισθητήριας διάταξης, το βιολογικό φαινόμενο της πήξης του αίματος μετατρέπεται σε εύκολα μετρούμενο σήμα ηλεκτρικής τάσης. Η μετατροπή αυτή πραγματοποιείται με τη βοήθεια διάταξης επαγωγικών πηνίων (πηνίο διέγερσης-πηνίο λήψης) στο εσωτερικό των οποίων τοποθετείται μαγνητοσυστολικό υλικό. Παρουσιάζεται αρχικά το θεωρητικό υπόβαθρο πίσω από τους μαγνητικούς αισθητήρες, καθώς και το μαγνητοσυστολικό φαινόμενο στο οποίο στηρίζεται η τεχνική MDL. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων της διάταξης (κύκλωμα διέγερσης-κύκλωμα λήψης), και παρουσιάζεται η συνολική αισθητήρια διάταξη και τα πειραματικά αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν κατά τη λειτουργία της. Τέλος, σχολιάζονται τα αποτελέσματα ώστε να εξακριβωθεί η ορθή λειτουργία του αισθητήρα και αναφέρονται ενδεχόμενες μελλοντικές βελτιώσεις του. el
heal.abstract The rapid technological developments of the 21st century now affect every aspect of our lives. The advancement of science has led to the rapid growth of the Biomedical Technology sector worldwide. More specifically, in the field of health care services, there is need for repeated and continuous monitoring of patients, taking measurements of their physiology, monitoring vital functions, making decisions about their diagnosis, course of treatment, and generally observing of the effectiveness of medical interventions. To serve all the aforementioned needs, sensors and sensor systems have been developed that occupy a significant place in modern medicine, offering important diagnostic and prognostic possibilities. The attempt to develop a magnetostrictive sensor for measuring blood coagulation time based on the magnetostrictive delay lines (MDL) technique, is presented and analyzed in this dissertation. Using the sensing device, the biological phenomenon of blood clotting is converted into an easily measurable electrical voltage signal. This conversion is carried out with the assistance of an inductive coil device (excitation coil-search coil) inside of which the magnetostrictive material is placed. The theoretical background of magnetic sensors is presented first, as well as the magnetostrictive effect on which the MDL technique is based on. Then follows the analysis of the electronic circuits of the device (excitation circuit-receiving circuit), and the overall sensor system is presented as well as the experimental results observed during its operation. Finally, the results are commented in order to verify the correct operation of the sensor and possible future improvements are reported. en
heal.advisorName Χριστοφόρου, Ευάγγελος
heal.committeeMemberName Κτενά, Αφροδίτη el
heal.committeeMemberName Τσαραμπάρης, Παναγιώτης el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 103 σ.
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα