HEAL DSpace

Η κατανομή των αξονικών παραμένουσων παραμορφώσεων κατά μήκος της ανθρώπινης αορτής σε συνάρτηση με ηλικία και φύλλο

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Μπόμπας, Ανδρέας el
dc.contributor.author Bompas, Andreas en
dc.date.accessioned 2022-11-21T07:22:07Z
dc.date.available 2022-11-21T07:22:07Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/56185
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.23883
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Εμβιομηχανική el
dc.subject Αορτή el
dc.subject Παραμένουσες παραμορφώσεις el
dc.subject Κατανομή παραμορφώσεων el
dc.subject Αρτηρία el
dc.subject Aorta en
dc.subject Residual strains en
dc.subject Strain distribution en
dc.subject Artery en
dc.title Η κατανομή των αξονικών παραμένουσων παραμορφώσεων κατά μήκος της ανθρώπινης αορτής σε συνάρτηση με ηλικία και φύλλο el
dc.title AXIAL DISTRIBUTION OF RESIDUAL STRAINS IN HUMAN AORTA en
heal.type bachelorThesis
heal.classification EMBIOMHXANIKH el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2022-07-13
heal.abstract Η κατανόηση της εμβιομηχανικής της αορτής περιορίζεται από την έλλειψη σχετικών πληροφοριών αναφορικά με τις αξονικές παραμένουσες παραμορφώσεις του αγγείου τόσο στον άνθρωπο όσο και στα πειραματόζωα, οι οποίες θα διευκόλυναν την κατανόηση της πραγματικής κατάστασης μηδενικής καταπόνησης (zero-stress state). Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι λοιπόν η απόκτηση μέχρι σήμερα μη αναφερόμενων ποσοτικών γνώσεων σχετικά με τις αξονικές γωνίες ανοίγματος και τις υπολειπόμενες αυτές παραμορφώσεις σε διάφορα τμήματα/τεταρτημόρια της ανθρώπινης αορτής, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Συνολικά είκοσι-τρεις (23) αορτές συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια αυτοψίας από τη ρίζα της αορτής έως τον λαγόνιο διχασμό και χωρίστηκαν σε τέσσερεις (4) τεταρτημοριακούς τομείς. Από κάθε τομέα, δώδεκα (12) επιμήκη τμήματα ελήφθησαν ξεκινώντας από την αορτική ρίζα μέχρι τον λαγόνιο διαχωρισμό. Οι μορφομετρικές μετρήσεις ελήφθησαν αφού τα ορθογώνια τμήματα λωρίδων θεωρήθηκαν υπό μηδενική καταπόνηση (zero stress-state) με τη χρήση λογισμικού ανάλυσης εικόνας για τη μελέτη της αξονικής/περιφεριακής μεταβολής της αξονικής γωνίας ανοίγματος, της εσωτερικής/εξωτερικής παραμένουσας παραμόρφωσης και του πάχους του αορτικού τοιχώματος. Τα μετρούμενα δεδομένα κατέδειξαν: (1) μια κορυφή της αξονικής γωνίας ανοίγματος στους κλάδους που βρίσκονται στο ύψος του αορτικού τόξου, μείωση προς την ανιούσα και σχεδόν σταθερή τιμή στην κατιούσα θωρακική αορτή και αύξηση στην κοιλιακή αορτή- (2) η μεταβολή των παραμενουσών παραμορφώσεων έμοιαζε με εκείνη της γωνίας ανοίγματος, αλλά οι αξονικές διαφορές στην εξωτερικό (outer) τομέα ήταν πιο εμφανείς- (3) το πάχος του τοιχώματος παρουσίασε προοδευτική μείωση κατά μήκος του αγγείου- (4) οι υψηλότερες γωνίες ανοίγματος/παραμένουσες παραμορφώσεις βρέθηκαν στο έσω (inner) τεταρτημόριο και οι χαμηλότερες στο έξω τεταρτημόριο- (5) το έσω ήταν το παχύτερο τεταρτημόριο εγγύς αλλά το λεπτότερο άπω- (6) η ηλικία προκάλεσε πάχυνση αλλά μείωσε σημαντικά τις αξονικές γωνίες ανοίγματος/παραμένουσες παραμορφώσεις, το τελευταίο χωρίς διαφορές μεταξύ των ανδρών και των ηλικιακά αντίστοιχων γυναικών. el
heal.abstract Our understanding of aortic biomechanics is customarily limited by lack of relevant information on the axial residual stretches of the vessel in both humans and experimental animals that would facilitate our understanding of its actual zero-stress state. The aim of this study was thus to acquire hitherto unreported quantitative knowledge of axial opening angles and residual stretches in different segments/quadrants of the human aorta according to age and gender. A total of 23 aortas were harvested during autopsy from the aortic root to the iliac bifurcation and were divided into 4 quadrants and >12 segments. Morphometric measurements were taken in the excised/opened configuration of rectangular strips considered to be under zero-stress using image-analysis software to study the axial/circumferential variation of axial opening angle, internal/external residual stretch, and thickness of the aortic wall. The measured data demonstrated: (1) an axial opening angle peak at the arch branches, decreasing toward the ascending and to a near-constant value in the descending thoracic aorta, and increasing in the abdominal aorta; (2) the variation of residual stretches resembled that of opening angle, but axial differences in external residual stretch were more prominent; (3) wall thickness showed a progressive diminution along the vessel; (4) the highest opening angle/residual stretches were found in the inner quadrant and the lowest in the outer quadrant; (5) the inner was the thickest quadrant proximally but the thinnest distally; (6) age caused thickening but greatly reduced axial opening angles/residual stretches, the latter without differences between males and the respective age-matched females. en
heal.advisorName ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ el
heal.advisorName KOURKOULIS, STAVROS en
heal.committeeMemberName ΤΣΟΠΕΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ el
heal.committeeMemberName ΤΣΙΑΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ el
heal.committeeMemberName TSOPELAS, PANAGIOTIS en
heal.committeeMemberName TSIATAS, GEORGE en
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Τομέας Μηχανικής el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 81 σ. el
heal.fullTextAvailability false
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα