HEAL DSpace

Διερεύνηση επιρροής της χρήσης κινητών τηλεφώνων από πεζούς στην επικινδυνότητα και στο επίπεδο λειτουργίας ενός κόμβου μέσω προγραμμάτων κυκλοφοριακής προσομοίωσης

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Μεντζέλος, Σπυρίδων Μάριος el
dc.contributor.author Mentzelos, Spyridon Marios en
dc.date.accessioned 2022-11-30T10:44:55Z
dc.date.available 2022-11-30T10:44:55Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/56307
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.24005
dc.rights Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/ *
dc.subject Κινητό τηλέφωνο el
dc.subject Χρόνος αντίδρασης πεζών el
dc.subject Μικροσκοπική προσομοίωση el
dc.subject Λειτουργία κόμβου el
dc.subject Επικινδυνότητα κόμβου el
dc.subject Mobile phone en
dc.subject Pedestrian reaction time en
dc.subject Microscopic simulation en
dc.subject Junction riskiness en
dc.subject Junction level of service en
dc.title Διερεύνηση επιρροής της χρήσης κινητών τηλεφώνων από πεζούς στην επικινδυνότητα και στο επίπεδο λειτουργίας ενός κόμβου μέσω προγραμμάτων κυκλοφοριακής προσομοίωσης el
dc.title Investigation of the effect of pedestrian mobile phone use on the risk and function of a junction through traffic simulation programs en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Κυκλοφοριακή Τεχνική el
heal.classification Transportation Engineering en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2022-07-22
heal.abstract Η χρήση κινητών τηλεφώνων από πεζούς έχει αρνητική επίδραση στη προσοχή των πεζών κατά την κίνηση τους. Η συστηματική και συνεχής χρήση τους σε συνδυασμό με την πληθώρα των εφαρμογών που προσφέρουν τα έξυπνα τηλέφωνα καθιστούν την επιρροή τους σημαντική, αφού αποσπούν συστηματικά τους πεζούς από τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος χώρου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της επιρροής της χρήσης κινητών τηλεφώνων από πεζούς, εξετάζοντας την επιρροή αυτή μέσα από το χρόνο αντίδρασής τους, σε ένα δίκτυο. Η επίδραση του διαφορετικού χρόνου αντίδρασης των πεζών αποτελεί βασική μεταβλητή στον έλεγχο της επιρροής αυτής, εξετάζοντας κυρίως το κατά πόσο αυξάνεται η επικινδυνότητα του υπό εξέταση δικτύου αλλά και το κατά πόσο δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Η εργασία υλοποιείται μέσω προγράμματος κυκλοφοριακής προσομοίωσης Vissim/Viswalk, κατασκευάζοντας πληθώρα διαφορετικών σεναρίων, μεταβάλλοντας τον χρόνο αντίδρασης των πεζών, τον φόρτο των πεζών αλλά και τον κυκλοφοριακό φόρτο. Για το κομμάτι της ανάλυσης της επικινδυνότητας του κόμβου επιλέχθηκε η χρήση του ελεύθερου λογισμικού SSAM, μέσω του οποίου γίνεται εντοπισμός, ανάλυση και κατηγοριοποίηση πιθανών οδικών συγκρούσεων στο δίκτυο. Η ανάλυση υλοποιείται με την εξαγωγή τροχιών από προγράμματα μικροσκοπικών προσομοιώσεων και στη συγκεκριμένη περίπτωση από το Vissim/Viswalk. Αρχικά κατασκευάζονται αρκετά διαφορετικά σενάρια με σκοπό τον ορισμό των τελικών παραμέτρων που θα εξεταστούν, αλλά και των τιμών των μεταβλητών. Εφόσον έχουν οριστεί τα τελικά σενάρια, ακολουθεί η διαδικασία αναπαραγωγής τους και έπειτα η εισαγωγή των τροχιών στο λογισμικό SSAM. Τα βασικά μεγέθη που εξετάζονται από τη διαδικασία αυτή είναι το TTC (Time to Collision), το PET (Post Enchroachment Time), το σύνολο των πιθανών συγκρούσεων που εντοπίζει το λογισμικό σε κάθε σενάριο, το υποσύνολο των συνολικών συγκρούσεων που εντοπίζονται με τιμή TTC κάτω από μισό δευτερόλεπτο και η αναλογία αυτών. Επιπρόσθετα εξάγονται απευθείας από το λογισμικό Vissim η μέση καθυστέρηση των οχημάτων στο δίκτυο και ο αριθμός των οχημάτων που δεν ολοκληρώνουν την προσομοίωση, δεδομένα που δίνουν άμεση εικόνα για τη λειτουργία του δικτύου. Από την ολοκλήρωση της ανάλυσης διαπιστώνεται πως στα σενάρια με αυξημένο χρόνο αντίδρασης πεζών παρουσιάζεται αύξηση της επικινδυνότητας του δικτύου, με χαμηλές τιμές στα μεγέθη TTC και PET αλλά και ταυτόχρονη αύξηση των πιθανών συγκρούσεων που εντοπίζονται στο δίκτυο με χρόνο κάτω του μισού δευτερολέπτου. Μια ακόμη διαπίστωση είναι η αρνητική επιρροή της απόσπασης προσοχής των πεζών στη λειτουργική απόδοση του δικτύου, με αύξηση της μέσης καθυστέρησης και των οχημάτων που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την προσομοίωση όσο αυξάνεται ο χρόνος αντίδρασης των πεζών. Ο φόρτος των πεζών στο δίκτυο επίσης δείχνει να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα οχήματα που δεν ολοκληρώνουν την προσομοίωση, καθώς στους υψηλούς φόρτους πεζών εμφανίζεται μεγάλο πλήθος οχημάτων τα οποία δεν καταφέρνουν να φτάσουν στον προορισμό τους, κάτι τι ο οποίο παρουσιάζεται ακόμα πιο έντονα στα σενάρια με υψηλό χρόνο αντίδρασης πεζών. el
heal.abstract The use of mobile phones by pedestrians has a profound negative effect on the attention of pedestrians during their movement. Their systematic and continuous use, in combination with the multitude of applications offered by smart phones make their influence significant, since they systematically distract pedestrians from the stimuli of the surrounding area. The purpose of this thesis is to examine the influence of mobile phone use by pedestrians, as depicted through their increased reaction time, on a road network. The effect of the different reaction time of pedestrians is a key variable in the control of this influence, mainly examining whether the risk of the network in question increases but also whether this also affects the road network operational performance. This paper is implemented through a traffic simulation program Vissim/Viswalk, creating a multitude of different scenarios, varying pedestrian reaction time, pedestrian flow and vehicle flow. For the assessment of the risk analysis part, the use of the SSAM free software was chosen, through which potential traffic collisions (conflicts) in the network are detected, analyzed and categorized. The analysis is performed by extracting trajectories from the microscopic simulation programs and in this particular case from Vissim/Viswalk. Initially, several different scenarios are designed in order to define the final parameters to be examined, as well as the values of the variables. Once the final scenarios are defined, the simulation runs follow and the trajectories are then imported into the SSAM software. The key indicators considered by this process are TTC (Time to Collision), PET (Post Encroachment Time), the set of conflicts detected by the software in each scenario, the subset of total conflicts detected with a TTC value below. In addition, the average delay of vehicles in the network and the number of vehicles that do not complete the simulation are exported directly from the Vissim software, data that give an immediate insight into the level of service of the network. From the completion of the analysis, it is found that in the scenarios with an increased pedestrian reaction time, there is an increase in the risk of the network, with low values in the TTC and PET sizes, but also a simultaneous increase in the conflicts that are detected in the network with a TTC of less than half a second. Another conclusion is the negative influence of pedestrian distraction on the operational performance of the network, with an increase in average delay and vehicles that failed to complete the simulation as pedestrian reaction time increases. Pedestrian flow on the network also appears to greatly affect vehicles that do not complete the simulation, as high pedestrian flow result in a large number of vehicles failing to reach their destination, especially in scenarios with high pedestrian response time. en
heal.advisorName Σπυροπούλου, Ιωάννα el
heal.advisorName Spyropoulou, Ioanna en
heal.committeeMemberName Ψαριανός, Βασίλειος el
heal.committeeMemberName Κεπαπτσόγλου, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Σπυροπούλου, Ιωάννα el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 129 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα