HEAL DSpace

Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση και πρόταση αποκατάστασης συγκροτήματος ηλεκτρικού σταθμού γαλλικής εταιρείας μεταλλείων Λαυρίου στο ΤΠΠΛ

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nτέρη, Δήμητρα-Ευαγγελία el
dc.contributor.author Nteri, Dimitra-Evangelia en
dc.date.accessioned 2022-12-22T12:31:01Z
dc.date.available 2022-12-22T12:31:01Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/56514
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.24212
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μεταπτυχιακή εργασία. Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων - Προστασία Μνημείων (Κατ. Α')" el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Τεκμηρίωση el
dc.subject Αποκατάσταση el
dc.subject Συγκρότημα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος el
dc.subject ΤΠΠΛ el
dc.subject ΓΕΜΛ el
dc.subject Documentation en
dc.subject Restoration en
dc.subject Electric power generation complex en
dc.subject LTCP en
dc.subject FMCL en
dc.title Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση και πρόταση αποκατάστασης συγκροτήματος ηλεκτρικού σταθμού γαλλικής εταιρείας μεταλλείων Λαυρίου στο ΤΠΠΛ el
heal.type masterThesis el
heal.classification Αρχιτεκτονική el
heal.classification Architecture -- Conservation and restoration en
heal.language el el
heal.access campus el
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2022-07-05
heal.abstract Αντικείμενο της παρούσας εργασίας, αποτελεί η μελέτη αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης, αποκατάστασης και επανάχρησης του συγκροτήματος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, της πρώην Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων στο Λαύριο (ΓΕΜΛ). Το συγκρότημα αυτό, αποτελεί ένα ενδιαφέρον παράδειγμα προς μελέτη, καθώς συγκεντρώνει ένα σημαντικό αριθμό συνιστωσών της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του 20ου αιώνα. Aποτελείται από τρεις διακριτές κτιριακές ενότητες: τον κυρίως χώρο παραγωγής ρεύματος, από αεριομηχανές (κτίριο Ηλεκτρικού σταθμού), τον χώρο παραγωγής του φωταερίου (κτίριο Γκαζιού), που λειτουργούσε ως καύσιμο των αεριομηχανών και τις αποθήκες οπτάνθρακα (κωκ), που ήταν η πρώτη ύλη παραγωγής του φωταερίου. Πρόκειται για λιθόκτιστες κατασκευές, με μεταλλική στέγαση, στα πρότυπα ευρωπαϊκών βιομηχανικών κατασκευών της εποχής. Επιπλέον, διασώζονται εντός του κτιρίου του Ηλεκτρικού σταθμού, τα ιστορικά μεταλλικά δικτυώματα της στέγης, η μεταλλική γερανογέφυρα, καθώς και μηχανήματα αεροσυμπίεσης των παρακείμενων κτιρίων των Καμίνων Τήξης. Για την επίτευξη των στόχων της μελέτης του συγκροτήματος, η εργασία αναπτύχθηκε σε τρείς ενότητες. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε η βιβλιογραφική ανασκόπηση του αρχειακού υλικού, που αφορούσε το προς μελέτη κτιριακό σύνολο, αλλά και εν γένει το συγκρότημα της ΓΕΜΛ, στο οποίο εντάσσεται και μελετήθηκαν κατασκευές και δομικά συστήματα, με κοινά χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιριακού συνόλου, με επιτόπια παρατήρηση, γεωμετρική τεκμηρίωση με χρήση επίγειου σαρωτή laser και αρχιτεκτονική αποτύπωση, με την παραγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων, για την απόδοση των γεωμετρικών και κατασκευαστικών χαρακτηριστικών και της παθολογίας του. Η τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης ολοκληρώθηκε με την οικοδομική ανάλυση του κτιριακού συνόλου και των φάσεών του, με παραγωγή οικοδομικών λεπτομερειών και τρισδιάστατων μοντέλων. Στο τρίτο μέρος ανάπτυξης της εργασίας, συντάχθηκε η αρχιτεκτονική πρόταση αποκατάστασης και επανάχρησης του συγκροτήματος. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις κινούνται στον άξονα της αναστρεψιμότητας και της εναρμόνισης με το υφιστάμενο κέλυφος και την ιστορία του. Υλοποιούνται κατά βάση με μεταλλικά στοιχεία, τόσο σε δομικές επεμβάσεις αποκατάστασης των υφιστάμενων κελυφών, όσο και σε νέες κατασκευές για την παραλαβή των προτεινόμενων νέων λειτουργιών του κτιριακού συνόλου. Η προτεινόμενη νέα χρήση, αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος αυξημένης υπολογιστικής ισχύος (υπερυπολογιστή) στο κτίριο του Ηλεκτρικού σταθμού, με έκθεση για το κτίριο και την ιστορία του. Ακόμα, αφορά στη χωροθέτηση γραφειακών, σεμιναριακών και λοιπών βοηθητικών χώρων στο κτίριο του Γκαζιού και των Αποθηκών. Σε όλα τα μέρη της εργασίας, δόθηκε έμφαση στην αντιμετώπιση του συγκροτήματος ως οργανική ενότητα, ενταγμένη στο σύγχρονο περιβάλλον, με σεβασμό στην ιστορία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. el
heal.abstract The scope of this thesis is the conduction of an architectural study for the documentation, restoration and reuse of the electric power generation complex owned by the French Mining Company of Lavrio (FMCL). This complex includes a significant number of components that shape the industrial architectural heritage of the 20th century, thus making it an interesting case study. The complex comprises three distinct building units: the main premises where gas machines were utilized for electric power generation (Electric station building), the premises that were used for the production of gas that was fueling the gas machines (Gas building) and the premises for storing coke, the raw material that was used for the production of gas. These are masonry structures, with metal roofs, as per the standards of the European industrial constructions of the era. Moreover, within the Electric station building, are preserved the roof’s historic metal grids, the metal cranebridge and air compression machines of the closely located Kiln buildings. In order to reach the goals of the study of the complex, the thesis was divided into three sections. First, existing archives and references that concern the complex of study and the overall FMCL’s facilities that contain it, were reviewed. Similar structures and structural elements were also studied. Subsequently, the geometric, architectural and pathology documentation of the current state of the complex was conducted, by executing field observations, terrestrial laser scanner survey and by drafting architectural layouts. Documentation was also conducted for the structural state of the complex and its phases, by drafting structural layouts and three-dimensional models. In the third section of the thesis, a proposal for the restoration and reuse of the complex was developed. The proposed interventions are following the principles of reversibility and integration with the current state and history of the complex. The implementation of the interventions is mainly based on metal elements for the structural restoration of the existing structures as well as for the newly proposed structures that serve the reuse purposes of the complex. The proposed reuse concerns the installation and operation of a high computational capability system (supercomputer) at the Electric station building and the co-housing of an exhibition, relevant to the building and its history. Furthermore, it concerns the planning of office, seminar and other ancillary spaces at the Gas building and the storage premises. Throughout the entire study, emphasis was given on treating the complex as an integral part of our era and showing respect to its history and its unique characteristics. en
heal.advisorName Εφεσίου, Ειρήνη el
heal.committeeMemberName Καραδήμας, Κώστας el
heal.committeeMemberName Αλεξάνδρου, Ελένη el
heal.academicPublisher Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα