HEAL DSpace

Χωροθέτηση πλωτού αιολικού πάρκου με τη χρήση γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων στο Αιγαίο Πέλαγος

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Κατράδη, Αντωνία el
dc.contributor.author Katradi, Antonia en
dc.date.accessioned 2023-01-25T11:54:52Z
dc.date.available 2023-01-25T11:54:52Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/56913
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.24611
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Αιολική ενέργεια el
dc.subject Χωροθέτηση θαλάσσιων πλωτών αιολικών πάρκων el
dc.subject Αιγαίο Πέλαγος el
dc.subject GIS en
dc.subject Πολυκριτηριακή μέθοδος λήψης αποφάσεων el
dc.subject Wind energy en
dc.subject Offshore floating wind farms en
dc.subject Aegean Sea en
dc.subject GIS en
dc.subject Multicriteria decision methods en
dc.title Χωροθέτηση πλωτού αιολικού πάρκου με τη χρήση γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων στο Αιγαίο Πέλαγος el
dc.title Placement of a floating wind farm using geographic information systems in the Aegean Sea en
heal.type masterThesis
heal.classification Αιολικό Πάρκο el
heal.classification Wind farm en
heal.access campus
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2022-10-24
heal.abstract Σε αρκετές χώρες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν εθνική πηγή ενέργειας με προοπτικές ανάπτυξης στο ενεργειακό της ισοζύγιο. Η αιολική ενέργεια είναι σήμερα μία από της φθηνότερες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας Οι περιοχές που διαθέτουν αξιόλογο αιολικό δυναμικό, μπορούν να τοποθετήσουν αιολικά πάρκα. Παρατηρείται η μετάβασης από τη χερσαία αιολική ενέργεια στην υπεράκτια. Οι ταχύτητες του ανέμου στη θάλασσα είναι υψηλότερες και πιο σταθερές από ό,τι στην ξηρά. Τα Ευρωπαϊκά κράτη έχουν ανακοινώσει την κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων, ώστε να μειωθεί η μεγάλη εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, λόγω της κλιματικής κρίσης και των γεωπολιτικών εντάσεων, καθώς επιδιώκουν να ενισχύσουν την ενεργειακή τους ασφάλεια. Τα θαλάσσια αιολικά πάρκα έχουν τη δυνατότητα να εγκατασταθούν με σταθερή θεμελίωση ή να είναι πλωτά. Τα οφέλη από τα πλωτά είναι πολλά, ενώ αποτελούν ιδανική επιλογή για μεγάλα βάθη, ιδιαίτερα για μια χώρα όπως η Ελλάδα. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τη χωροθέτηση θαλάσσιου πλωτού αιολικού πάρκου στην περιοχή του Αιγαίου Πελάγους, εντός 6 ναυτικών μιλίων, με τη χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Για τον εντοπισμό των κατάλληλων περιοχών, η χωροθέτηση πραγματοποιείται σε περιβάλλον GIS με τη συμβολή της Πολυκριτηριακής Μεθόδου Λήψης Αποφάσεων. Το Αιγαίο Πέλαγος αποτελείται από περιοχές, με δυνατότητες χωροθέτησης θαλάσσιων αιολικών πάρκων. Εφόσον έχουν εντοπιστεί οι περιοχές αυτές, αναλύεται μια συγκεκριμένη επιφάνεια, η οποία έχει πιο μεγάλη καταλληλότητα και αποτελεί ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες στο Αιγαίο. Τα αποτελέσματα της εύρεσης και αξιολόγησης των κατάλληλων περιοχών αποτυπώνονται σε μορφή χαρτών και πινάκων. Τέλος, σχολιάζονται τα συμπεράσματα και γίνονται προτάσεις για περαιτέρω αξιοποίηση της παρούσας μελέτης. el
heal.abstract In several countries, renewable energy sources are a national source of energy with growth prospects in its energy balance. Wind energy is currently one of the cheapest sources of renewable energy. Areas with significant wind potential can install wind farms, the preference from onshore to offshore wind energy is taking place. Wind speeds at sea are higher and more constant than on land. European states have announced the construction of offshore wind farms, in order to reduce the heavy dependence on oil and natural gas, due to the climate crisis and geopolitical tensions, for their energy security. Offshore wind farms can be installed with a fixed foundation or be floating. The benefits of floating are many, while they are an ideal choice for great depths, especially for a country like Greece. object is the planning of an offshore floating wind farm in the Aegean Sea area, within 6 nautical miles, using Geographical Information Systems. To identify the suitable areas, the planning is carried out in a GIS with the contribution of the multicriteria decision methods. The Aegean consists of many areas, with possibilities for planning offshore wind farms. After identifying these areas, a specific surface is analyzed, which has a higher performance and is competitive compared to others in the Aegean. The results of finding and evaluating suitable areas are presented with maps and tables. Finally, the conclusions are commented and suggestions are made for further utilization of the study. en
heal.advisorName Τσουκαλά, Βασιλική el
heal.committeeMemberName Τσουκαλά, Βασιλική el
heal.committeeMemberName Χατζημπίρος, Κίμων el
heal.committeeMemberName Μαλαμής, Συμεών-Αλέξανδρος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα