HEAL DSpace

Διερεύνηση εφαρμογής του μοντέλου BLRPM για επιμερισμό ημερήσιας βροχόπτωσης στον ελλαδικό χώρο

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Σκρουφούτα, Σοφία el
dc.contributor.author Skroufouta, Sofia en
dc.date.accessioned 2023-02-01T11:30:53Z
dc.date.available 2023-02-01T11:30:53Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/57018
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.24716
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Εξελικτικός αλγόριθμος βελτιστοποίησης ανόπτησης-απλόκου el
dc.subject Μοντέλο συστάδων ορθογωνικών παλμών el
dc.subject Διαδικασίες συνόρθωσης el
dc.subject Λεπτές χρονικές κλίμακες el
dc.subject Βροχόπτωση el
dc.subject Evolutionary annealing-simplex optimization algorithm en
dc.subject Rectangular pulse model en
dc.subject Adjusting procedures en
dc.subject Fine-scales rainfall models en
dc.subject Barlett-Lewis en
dc.subject HYETOS-R en
dc.subject Rainfall en
dc.title Διερεύνηση εφαρμογής του μοντέλου BLRPM για επιμερισμό ημερήσιας βροχόπτωσης στον ελλαδικό χώρο el
heal.type bachelorThesis
heal.secondaryTitle Investigation of the Application of the BLRPM for Daily Rainfall Disaggregation in Greece en
heal.classification Επιμερισμός βροχόπτωσης el
heal.classification Στοχαστική προσομοίωση el
heal.classification Stochastic simulation en
heal.classification Rainfall disaggregation en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2022-11-04
heal.abstract Σημαντικό μέρος της επιστήμης του πολιτικού μηχανικού αποτελεί η διαστασιολόγηση πληθώρας έργων, που συνδέονται άμεσα με ορισμένα υδρολογικά φαινόμενα, όπως τη βροχή. Τέτοια έργα αποτελούν ένα δίκτυο όμβριων υδάτων, ένας ταμιευτήρας, ακόμη και η διαστασιολόγηση ενός υβριδικού συστήματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συνεπώς, η ανάλυση και προσομοίωση των υδρολογικών μεταβλητών σε λεπτές χρονικές κλίμακες, που αποτελούν δεδομένα εισόδου σε τέτοιου είδους έργα, είναι ζωτικής σημασίας. Ωστόσο, τόσο η στοχαστικότητα που διέπει τα φαινόμενα αυτά, όσο και η έλλειψη επαρκών δεδομένων τους σε λεπτές χρονικές κλίμακες, καθιστά τα μοντέλα επιμερισμού πολύ χρήσιμα και αναγκαία εργαλεία. Τα μοντέλα αυτά δύνανται να προσομοιώσουν τη βροχή σε συνεχή χρόνο και να διατηρήσουν τα απαραίτητα στατιστικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε χρονοσειρά βροχόπτωσης· παράγοντας μία νέα συμπυκνωμένη μικρότερης κλίμακας, προσεγγίζοντας έτσι με περισσότερη ακρίβεια την πραγματική δομή της υδρολογικής διεργασίας. Το μοντέλο επιμερισμού, που εφαρμόζεται στην παρούσα διπλωματική, είναι το μοντέλο ορθογωνικών παλμών Barlett-Lewis, το οποίο συνδυάζεται με ορισμένες διαδικασίες συνόρθωσης. Το μοντέλο εφαρμόζεται μέσω του πακέτου HYETOS-R, το οποίο αποτελεί ένα ελεύθερο και ολοκληρωμένο εργαλείο επιμερισμού και παραγωγής σύνθετων χρονοσειρών βροχόπτωσης σε λεπτές χρονικές κλίμακες, σε προγραμματιστικό περιβάλλον της R. Ακόμη, το πακέτο HYETOS-R προσφέρει πληθώρα εναλλακτικών επιλογών αναφορικά με τις διαθέσιμες θεωρήσεις κατανομής, αλλά και αναφορικά με τις εναλλακτικές εφαρμογές του. Το πακέτο αυτό εφαρμόζεται σε 4 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, θεωρώντας εναλλακτικές κατανομές έντασης των ορθογωνικών παλμών, με σκοπό να διερευνηθεί η απόδοση του μοντέλου σε περιοχές με διαφορετικές κλιματικές συνθήκες. Βάσει των αποτελεσμάτων της παρούσας ερευνητικής εργασίας, το τυχαίο μοντέλο ορθογωνικών παλμών, που εφαρμόζεται μέσω του HYETOS-R, δύναται να επιμερίσει τις υπό μελέτη ημερήσιες ιστορικές χρονοσειρές βροχόπτωσης και να προσομοιώσει εντυπωσιακά καλά τα περισσότερα στατιστικά χαρακτηριστικά σε διάφορες χρονικές κλίμακας. el
heal.abstract An important part of the field of civil engineering is the sizing of many projects, which are directly related to certain hydrological phenomena, such as rainfall. Such projects include a storm water drainage system, a reservoir, and even the sizing of a hybrid renewable energy system. Therefore, the analysis and simulation of hydrological variables at fine time scales, which are input data in such projects, is of vital importance. However, both the stochasticity that governs these phenomena and the lack of sufficient data on fine scales makes disaggregation models very useful and necessary tools. These models are able to simulate rainfall in continuous time and preserve the necessary statistical characteristics of each rainfall time series; producing a new denser one of a smaller scale, thus approximating more accurately the real structure of the hydrological process. The aggregation model, applied in this thesis, is the Bartlett-Lewis rectangular pulse rainfall model, which is combined with disaggregation methodologies. The model is implemented through the package HYETOS-R, which is a free tool for disaggregating and producing synthetic precipitation time series at fine time scales, in the programming environment of R. Furthermore, the package HYETOS-R offers a multitude of alternatives, regarding the available distribution considerations, but also regarding its alternative applications. This package is applied to 4 different regions of Greece, considering alternative intensity distributions of the rainfall depths of the rectangular pulses, in order to investigate the performance of the model in regions with different climatic conditions. Based on the results of the present research work, the random Barlett-Lewis rectangular pulse model, implemented through HYETOS-R, is able to disaggregate the under study daily historical precipitation time series and simulate most statistical characteristics remarkably well at various time scales. en
heal.advisorName Μπαλτάς, Ευάγγελος el
heal.advisorName Baltas, Evangelos en
heal.committeeMemberName Ευστρατιάδης, Ανδρέας el
heal.committeeMemberName Μαμάσης, Νικόλαος el
heal.committeeMemberName Efstratiadis, Andreas en
heal.committeeMemberName Mamassis, Nikolaos en
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 132 σ. el
heal.fullTextAvailability false
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα